معنی اسم رویا

نام رویا به چه معناست؟

معنی رویا: (رُ) [ ع . رؤیا ] (اِ.) آن چه انسان در خواب بیند.

معنی: رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد

معنی نام رویا در لغت نامه دهخدا

رؤیا. [ رُءْ ] (ع اِ) خواب دیدن. (دهار) (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). خواب که دیده شود. ج ، رُؤی ̍. (منتهی الارب ). آنچه در خواب بینند. ج ، رؤی. (از آنندراج ) (از غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). هرآنچه در خواب بینند. بخجج. تیناب. بوشپاس. گوشاسب. (ناظم الاطباء). حلم. واقعه. در عالم خواب دیدن. گوشاسب.بوشاسب. آنچه در خواب دیده شود. (یادداشت مؤلف ).
– رؤیای صادقه ؛ یعنی خوابهایی که درست و مطابق با واقع است و بالجمله آنچه انسان در خواب بیند اگر مطابق با واقع باشد رؤیای صادقه گویند. کاشانی گوید: نفس در اتصال به نفوس فلکی نقوشی در وی مرتسم می گردد و به حوادث آینده علم پیدا می کند و این معنی هم در عالم خواب دست می دهد و هم در بیداری. آنچه در خواب باشد رؤیای صادقه و آنچه در بیداری باشد مکاشفه و آنچه مابین نوم و یقظه دست دهد، خلسه گویند و این نقوش اگر در عالم خواب منقش گردد، آنچه معلول امور مزاجی و مادی باشدنه بواسطه ٔ اقتباس از مبادی عالیه آن را اضغاث و احلام نامند و آنچه از مبادی عالیه باشد که کشف و شهود گویند و روایت است که «اول ما بدء برسول اﷲ من الوحی الرؤیا الصادقة فی النوم » و این رؤیا جزیی از نبوت است و در مورد حضرت ابراهیم فرمود: «قد صدقت الرؤیا». (قرآن 105/37). (فرهنگ مصطلحات عرفاء سجادی به نقل از کشاف و مصباح الهدایة). || نیک تاریکی. (ناظم الاطباء). جاء حین جُن َّ رؤیا و رأیا؛ یعنی هنگامی که تاریکی درآمیخته و او را از دیدن پوشیده بود. (از اقرب الموارد).


رویا. (نف ) روینده و هر چیز که از زمین روید. (ناظم الاطباء) (برهان ). روینده. (انجمن آرا) (آنندراج ) :
قیاس از درختان رویا چه گیری.

خاقانی.

ز یک چشمه رویا شده دانه شان
دو چشمه شده آسیاخانه شان.

نظامی.

رویا. (سریانی ، اِ) اسم سریانی عنب الثعلب است. (از اختیارات بدیعی ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به عنب الثعلب شود.


رویا. (از ع ، اِ) رؤیا. (ناظم الاطباء) (از برهان ). رجوع به رؤیا شود.اسم رویا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رویا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رویا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن رویا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رویا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به رویا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با رویا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن رویا

نام های دخترانه بر وزن رویا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید