اسم عربی دخترانهاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم عربی دخترانه

ملیسا

اسم مليسا به عربی:    (عربي) 1- زماني بين مغرب و نماز عشا؛ 2- ماه صَفر؛ 3- ماهي بين آخر…

رویا

معنی رویا: (رُ) [ ع . رؤیا ] (اِ.) آن چه انسان در خواب بیند. معنی: رؤیا،مجموعه ای از تصاویر،…

هیما

هیما : بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی معنی هیما…

هِشام

هِشام:    (عربی) 1- جُود و بخشش؛ 2- جوانمرد.

آصفه

آصفه :    (عربی ـ فارسی) (آصف + ه (پسوند نسبت))، منسوب به آصف، ه آصف.

اِنتصار

اِنتصار :    (عربی) 1- (در قديم) ياری دادن، کمک کردن؛ 2- ياری يافتن، نصرت يافتن، پيروزی يافتن، داد ستدن.

اَمانه

اَمانه :    (عربی) 1- اطمینان و آرامش قلب.

الیا

الیا :    (یونانی) 1- گل خطمی صحرایی؛ 2- (در عربی) شحم‌المرج.

1 2 3 7