معنی اسم روناک

نام روناک به چه معناست؟

روناک :    (كردي) روشن، تابناک.اسم روناک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار روناک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام روناک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن روناک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به روناک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به روناک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با روناک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن روناک

نام های دخترانه بر وزن روناک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. حسن عسکری

    روناک اسم بسیار زیبایی هست و با معنا.چند اسم اصیل با ریشه فارسی بر وزن روناک میتوان ساخت.بدین صورت که بن مضارع فعل را با پسوند اسم ساز “اک”بیاوریم.مثل:روییدن-روی+اک=رویاک(آنچه رشد میکند )/دانستن:دان+اک=داناک(آنچه دانند-مجموعه معلومات)/ماندن:+اک=ماناک(آنچه ماندنی است-ماندگار)…..

نظر خود را بیان کنید