معنی اسم فرانک

نام فرانک به چه معناست؟

فرانک (Frank): فرانک یک نام آلمانی به معنای آزاد، قابل اعتماد و رک است.اسم فرانک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرانک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرانک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرانک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرانک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرانک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرانک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرانک

نام های دخترانه بر وزن فرانک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید