معنی اسم الکساندر

نام الکساندر به چه معناست؟

الکساندر(Alexander): این نام از دو قسمت alexein به معنای دفاع کردن و anēr به معنای مرد، جنگجو تشکیل شده است. الکساندر در اروپا رواج بیشتری دارد.اسم الکساندر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار الکساندر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام الکساندر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن الکساندر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به الکساندر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به الکساندر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با الکساندر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن الکساندر

نام های دخترانه بر وزن الکساندر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید