معنی اسم صالح

نام صالح به چه معناست؟

صالح :    (عربي) 1- شايسته و درستكار، نيك، خوب، درست؛ 2-(در قديم) داراي اعتقاد و عمل درست ديني؛ 3- (اَعلام) 1) پيامبر قوم ثمود به روايت قرآن، که چون آن قوم دعوت او را نپذیرفتند و شترش را کشتند، صاعقه ای آنان را نابود کرد؛ 2) صالح ابن عبدالرحمان: [قرن 11هجری] منشی ایرانی امور مالی عراق در زمان حجاج ابن یوسف، که دفترهای حساب را از پهلوی به عربی نقل کرد.اسم صالح

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صالح ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صالح چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صالح از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صالح تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صالح بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صالح به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صالح

نام های دخترانه بر وزن صالح به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید