معنی اسم بهرام

نام بهرام به چه معناست؟

بَهرام :  1- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ 2- (در گزارش پهلوی اوستا، varhrān،varhrām،vahrām) به «پیروزگر» برگردانده شده؛ 3- (در نجوم) مريخ؛ 4- (در گاه شماري) روز بيستم از هر ماه شمسي در ايران؛ 5- (در قديم) در فرهنگ ايران قديم فرشته‌اي موكل بر مسافران و روز بهرام است؛ 6- (در آیین زرتشتی) پاسدار پیروزی و عهد و پیمان است؛ 7- (اَعلام) (در شاهنامه) 1) از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو، فرزند گودرز برادر گیو است که به دست تژاو تورانی کشته شد. 2) نام چند تن از شاهان ساساني، بهرام اول [273-276 میلادی] فرزند شاپور اول ساساني و چهارمين پادشاه ساساني؛ بهرام دوم [276-293 میلادی] پنجمين پادشاه ساساني فرزند بهرام اول؛ بهرام سوم [293 میلادی] ششمين پادشاه ساساني فرزند هرمز اول؛ بهرام چهارم [388-399 میلادی] سيزدهمين پادشاه ساساني مشهور به كرمانشاه؛ بهرام پنجم [420- 438 میلادی] مشهور به بهرام گور پانزدهمين پادشاه ساساني.اسم بهرام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بهرام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بهرام چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بهرام از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بهرام تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بهرام بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بهرام به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بهرام

نام های دخترانه بر وزن بهرام به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید