معنی اسم اسحاق

نام اسحاق به چه معناست؟

اِسحاق :  (عبري) (اَعلام) 1) نام پسر حضرت ابراهيم(ع) از ساره [سارا] از زمره پيامبران بني اسرائيل. نام اين پيغمبر (اسحاق) هفده بار در قرآن كريم آمده است؛ 2) سردار ایرانی که در ماوراءالنهر به خونخواهی ابومسلم برخاست [قرن 2 هجری] و بر منصور خلیفه‌ي عباسی شورید و مژده‌ي آمدن زرتشت را داد.اسم اسحاق

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اسحاق ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اسحاق چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اسحاق از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اسحاق تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اسحاق بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اسحاق به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اسحاق

نام های دخترانه بر وزن اسحاق به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید