فال گروه خونی B

طالع بینی شخصیت براساس گروه خونی بی مثبت و منفی

طالع بینی شخصیت براساس گروه خونی بی مثبت و منفی

صاحبان گروه خونی B افرادی رک گو، با اراده و جسور هستند. خیلی صریح و جدی حرف می‌زنند، اما ساده عمل می‌کنند و از پرده پوشی، زبان بازی و این دست، آن دست کردن، خوششان نمی‌آید و همین صفات باعث می‌شود تا اشخاص زود رنج، کم ظرفیت و احساساتی نتوانند با آنها کنار بیایند.


شخصیت گروه خونی ب

این گروه اکثرا و اغلب از حیث درونی کامل هستند و به ندرت تحت تاثیر دیگران قرار می گیرند و دشوار می‌توان نظرشان را در مورد چیزی یا کسی تغییر داد.

آن ها برای پوشاندن حساسیتهایشان، غالبا نقابی از خشونت به چهره میزنند و تظاهر به سنگدلی میکنند، لیکن در اصل خوش خو، منصف، سخاوتمند و بلند نظر هستند و اگر توانایی کمک به کسی را داشته باشند، مضایغه نمیکنند. با این حال، گاهی خودخواه و تک رو می‌شوند و ترجیح می‌دهند وقت و نیرو یشان را حتی المقدور صرف امور شخصی و منافع خویش کنند.

افراد با گروه خونی ب موجوداتی فعال و پر شورند. معمولا نقطه ضعیفی از خود شان بروز نمیدهند. ولی گاهی گرفتار نگرانی ، کم حوصلگی و عصبانیت می شوند، اما حتی در این حالت نیز خیلی زود خودشان را از ناراحتی و دلواپسی رها میکنند.

صاحبان این گروه خونی، چون سختگیر و دیر جوش هستند، دوستان زیادی را نمی‌توانند به خود جلب کنند. ولی در زمینه کار و مسئولیتهای اجتماعی روی هم رفته آدم هایی جاه طلب ، اما مثبت هستند.

کنار آمدن با آن ها خیلی سخت است. چون پیوسته سعی دارند ، قدرت خود را به دیگرا ن تحمیل کنند و بدشا ن نمی‌آید که در هر حالت آقا و سرور دیگران باشند.


طالع بینی بر اساس سایر گروه های خونی

گروه خونی Aگروه خونی B
گروه خونی ABگروه خونی O

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خون | تعبیر خواب خونریزی