زكریا (ع) اگر آمد، به فالت – به شادی طی شود، هر ماه وسالت
به شادی طی شود، هر ماه وسالت – كزان آسوده می گردد ، خیالت

ای صاحب فال ،و ای خش اقبال ،بدان كه در هر حال ،از بیماری و گرفتاری و ناراحتی هایی كه داری خلاص می شوی و غم و اندوه تو مبدل به شادی می گردند و از غصه نجات می یابی و خیالت از هر جهت آسوده می گردد به شرط آنكه خدا را فراموش نكنی و پیوسته به خداوندگار یكتا باشی، كه یاد خدا، دلها را شاد می كند و غم را از دلها می زداید و به انسان قوت قلب و اطمینان خاطر می بخشد پس بیاد خدا باش و توكل به او كن كه در دنیا و آخرت رستگار شو ی،انشاءالله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا