چو در فال تو آمد نام داود(ع) – به دولت می رسی ای جان من زود
به دولت،می رسی آنسان كه خواهی – بشرط آنكه دلبندی به معبود

ای صاحب فال، غم و اندوه به خود راه مده و توكل به ذات پروردگار كن كه بزودی در دولت بر روی تو باز می گردد و تو خوشبخت خواهی شد، قدر این نعمت را بدان و شكرانه خداوندی بجای ار و با مردم مدارا كن و از گناه بپرهیز و تقوا پیشه كن تا به آنچه كه می خواهی برسی ،انشاءالله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا