لیست جامع و کاملی از اسم دختر هخامنشی و اساطیری

اسامی دخترانه زیبا و خاص هخامنشی و اساطیری

لیست جامع و کاملی از اسم دختر هخامنشی و اساطیری

اگر به دنبال لیست جامع و کاملی از اسم دختر هخامنشی و اساطیری برای انتخاب یک نام زیبا و اصیل هستید، ادامه این متن را از دست ندهید.

لیست جامع و کاملی از اسم دختر هخامنشی و اساطیری

لیست کامل اسم دختر هخامنشی و اساطیری با الف

آتریسا: مانند آتش، زیبارو

آرتمیس: گوینده راستی- نام دریاسالار زن

آرتنوس: صادق – راستگو – نام دختر داریوش

آندیا: همسر اردشیر اول

آرنیکا: آریایی نیک پندار

آرمینا: منسوب به دختر آرمین و به معنای بانوی مقتدر

آزیتا: نام یکی از شاهدخت‌های ایرانی در زمان هخامنشی، به معنای آزاده و رها

آسا: نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت

آذرمهر: آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا

آذرنوش: نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران

آمیتریس: نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا

آرمیتان: شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

آموتیا: نام دوشیزه در زمان زندیه

آناهیتا: نام فرشتگان اهورامزدا به معنای پاک و بی آلایش

آنیتا: نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه

آذرگون: دختران در زمان اشکانی ویس و رامین

آرتونیس: دختر ارته باذ و خواهر برسین

آرمه ئیتی: فروتنی – پاکی – نگهبان زمین

آرشیدا: خورشید آریایی، بانوی درخشان

آتوسا: دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشایار

آتوشه: نام عمه یا خاله شاپور شاه

آترین: مانند آتش، زیبا و پرانرژی

آذرمیدخت: دختر همیشه جوان – دختر خسروپرویز – زنی که شاه شد

آماستریس: دختر داریوش سوم

اَدرک: دختر یزدگرد سوم ساسانی

آدخت: خجسته و نیکو

آدرینا: آتشین و سرخ رو، دختر زیبا

آذرمینا: لعلگون

اَردویسور: فرشته آب در ایران باستان

آرته دخت: شهبانو اشکانی همسر اردوان

آوین: مانند آب زلال پاک

اَرشیت: دوست ترین – نامی از دوره هخامنشی

الینا: نیکویی و نعمت برای ما

الیسا: دختری که مانند گل انار لطیف است

الیکا: مادر زمین، شکوفه

اَمِستریس: شهبانوی خشایارشا

اوراشی: زن پسر سیامک

آپامه: خوشرنگ و زیبا، دختر اردشیر دوم هخامنشی

آندیا: زن اردشیر شاهنشاه هخامنشی، به معنای فرشته کوچک

آترونوش آذرنوش: پاکدین زرتشتی

آبنوش: از زنان ویس و رامین

آپاما: دختر سپیتمن سردار ایرانی

آرتادخت: وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی

آرتیستون: دختر کورش بزرگ، زن داریوش

آرگون: شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی

آرامیس: به معنای آرامش

اِستاتیرا: همسر داریوش سوم

ارشین: از شاهدخت های هخامنشی

انوشه: نام زنان در زمان ساسانیان، به معنی جاوید و ابدی

انوشا: خوشحالی و سرور و شادی، کشیش زردشتیان

انوشک: نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی

آناشید: دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی

ارنواز: شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

همچنین بخوانید: اسم دختر به ترتیب حروف الفبا

اسم دختر هخامنشی

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ب

برسین: دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد

بنیتا: دختر بی همتای من

به آفرید: نیکو آفریده از اسامی اساطیری

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با پ

پارمیس: نوه کورش بزرگ

پریزاد: زن داریوش دوم هخامنشی

پارامیدا: نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی

پارمین: تکه‌ای از بلور، نام زن داریوش

پروشات: همسر داریوش دوم

پانته آ: نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش پادشاه شوش بود، به معنای پایدار و نیرومند

پریساتیس: همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان

پارمیس: دختر ارشد کورش بزرگ

پُرشاد: خواهر داریوش سوم هخامنشی

پانتی: نتم همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی

پانیک: کسی که قدمش نیک است

پوران: نام یکیاز دختران خسرو پرویز به معنای دختر زیبا

پرندیس: زیبارو، نرم و لطیف

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ت

ترلان: نام کردی که از پرنده‌ای شکاری زیبا گرفته شده

تارادیس: مانند ستاره

توران: نام سرزمینی واقع در ماوراءالنهر و از اسامی باستانی ایران

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با د

داماسپیا: شهبانوی اردشیر یکم

دلوین: رباینده دل و عشق

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ر

رامک: آرامش دهنده

ردیمه: همسر کمبوجبه – شاهزادگان هخامنشی

رکسانا: دختر داریوش دوم

رُدگون: مادر داریوش اول – پرنس در اشکانیان

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ز

زرشام: دختری از خاندان جمشید پادشاه کیانی

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ژ

ژانیا: از نام‌های باستانی ایران

ژیژیس: نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی

ژینوس: باهوش، نابغه

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با س

سپاکو: همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد

ستیا: گیتی و دنیا

سابرینا: مژده، بشارت

سندوس: خواهر خشایارشاه

سودابه: دختر پادشاه هاماوران و همسر کیکاووس پادشاه کیانی به معنای آب روشنی بخش

سی سی کام کامروا: مادر داریوش سوم – دختر اُستان برادر اردشیر دوم

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ش

شهرناز: دختر جمشید پادشاه پیشدادی

شادلی: شاد روی و نرمخو و آرام

شادیا: بانوی شاد، دختر شاد

اسم دخترانه باستانی و اساطیری با ط

طناز: بسیار زیبا و دلنشین

طنان: پرطنین، مشهور

همچنین بخوانید: اسم دختر ایرانی و خارجی | گالری 100+ نام اصیل و شیک دخترانه

اسم دخترانه باستانی

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ف

فاسیروس: نام دختر اردشیر

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ک

کیانا: برخواسته از نسل کیانیان

کاساندان: همسر کورش بزرگ

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با گ

گلدیس: از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل

گردیه: نام خواهر بهرام چوبین سردار ساسانی

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با م

میترادات: دختر مهرداد پادشاه اشکانی

ماندانا: مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول

مرسده: ملکه در ایران

میترا: فرشتگان مقدس ایران باستان

ماندوی: شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان

مهرو: به معنی چهره ای همچون ماه

مهدخت: به معنی دختری همچون ماه

مهر آریا: مهر دختر آریایها

مهرانگیز: به وجود آورنده دوستی و مهر

مشکنک: نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی

میرتو: از زنان شاهنشاهان هخامنشی

همچنین بخوانید: لیست کاملی از اسم های دختر برگرفته از شاهنامه اصیل و ایرانی

اسم دخترانه هخامنشی

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ن

نازنوش: نامی ایرانی

نیسا: دختر یکی از شاهان پارتی

نوشا: پرنس در زمان ساسانیان

نوشید: مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی

نِیشام: فرشته نگهبان آذرخش

ناهید: اناهیت – اناهیتا – فرشته آب

نیسا: دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی

نیلای: ماه نیلگون

نیلرام: اسم فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با و

وستا: پردانش، دختر پاکدامن و با اصل و نسب

ویدا: در اوستایی ویستا پر دانش و فرهنگ

وارتوش: نام گلی سرخ و ظریف

وانیا: هدیه با شکوه خداوند

ویونا: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده،

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ه

هما: هفتمین پادشاه کیانی – دختر کیگشتاسب

هدسه: همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت، محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است.

هرانوش: دختر آتش، دختری با روی زیبا

هوتوس: آتوسا، نام دخترکوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا

هوردیس: زیبا و روشن چون خورشید

اسم دختر هخامنشی و اساطیری با ی

یوتاب: خواهر آریوبرزن – زنی سردار در آذرآبادگان

یَسنا: پرستش، از بخش‌های اوستا

یلدا: آخرین شب پائیز

سخن آخر

در این پست از آلامتو لیست کاملی از اسامی دخترانه باستانی و اصیل ایران را گردآوری کردیم. این لیست تهیه شده بر اساس حروف الفبا به معنای آن، به شما در یافتن اسم دختر هخامنشی و اساطیری فرزند دلبند شما کمک می‌کند.


1 دیدگاه

  1. یک ایرانی

    اسم آریسان هم هست که ایرانیه، به معنی فرزند آریایی، آریا دخت، مانند آریایی ها.

نظر خود را بیان کنید