تعبیر خواب نماز خواندن

دیدن نماز خواندن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن نماز خواندن در خواب چیست؟

تعبیر خواب نماز خواندن

عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی آن بیشتر است.

اگر در خواب ببینیم عبادت می کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه ها باشد ضمنا گویای این است که از این جهت قصور کرده ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.


اگر در خواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد، دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.

اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود.

اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابی وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزی بود و نیابد.

اگر در مدرسه یا مسجدی به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائی او برآید.


جابر مغربی گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین میگذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد.

اگر بیند که نماز صبح میکرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند.

اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد.

اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته میکرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد.

اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.


حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه، دوم: سنت، سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالی وی را حج روزی کند. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالی در کسب او برکت کند.


حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

 • اول: ایمنی،
 • دوم: شادی، سوم: عز و جاه،
 • چهارم: مرتبت،
 • پنجم: رستگاری،
 • ششم: یافتن مراد،
 • هفتم: نقصان،

و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن، دوم: جمعیت، سوم: نصرت، چهارم: ظفر، پنجم: امر حق تعالی به جای آوردن است.


اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعای او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.


وضوگرفتن در خواب

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد.

ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید.

اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.


تعبیر خواب دیدن سجاده

دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید. چنانچه در خواب ببینید بر سجاده متعلق به خودتان نشسته اید نشان آن است که کاری نیک انجام می دهید و عملی در جهت رضای خداوند می کنید.

اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می نهید یعنی کاری می کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می شوند و نام شما را به نیکی می آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند.

اگر در خواب ببینید که بر جانماز متعلق به دیگری به عبادت ایستاده اید شما از کار خیر دیگران سود می برید. اگر ببینید که سجاده خویش را شسته و در آفتاب گسترده اید تا خشک شود از گناه توبه می کنید و از طریق خلاف برمی گردید.

اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می گوید که گناهی مرتکب شده اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده اید.


تعبیر دیدن جانماز در خواب

موقعی که ما از جا نماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگترین و پر ارزش ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می آورد که تعابیر را متفاوت می کند.

اگر در خواب ببینید که بر جا نماز و در مسجد نشسته اید به سفر حج می روید ولی اگر در خواب دیدید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده اید به سفر زیارتی می روید.

اگر جانمازی که در خواب می بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می گوید راه تزویر و ریا پیش می گیرید و در کار دین صداقت ندارید. اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده اید فریب شیطان را می خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می دهید و گمراه می شوید.

اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.

اگر در خواب دیدید که جانماز ( یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته اید. همین حالت است اگر ببینید که جانمازی ملیله دوزی شده و پر شکوه دارید که با صداقت و فروتنی در کار دین درست در نمی آید.


☺ تعبیر خواب «نماز خواندن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «نماز خواندن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


36 دیدگاه

 1. سید سجاد مظاهری مقدم

  سلام
  خواب دیدم در حالِ دویدن هستم و دارم تو مسیری که ردِ پاهای کمرنگ هست میدوم ، در عین حال انگار داشتم نماز میخوندم
  بعد خودم رو داخل مسجدی دیدم که وقت نماز هم نبود ، آقایی ازم پرسید برای چی اومدی ؟ گفتم ۲ رکعت نماز قضا دارم بخونم برم
  ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب نماز خواندن است که می تواند خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که شما در اینده به چیزی که باید باز خواهید گشت و این خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 2. علی

  باسلام خواب دیدم که نماز اول رو به جماعت خوندیم ومن ودوستم سریع سلام دادیم تا به نماز دومی برسیم وصف جلوجا خالی شد ودوستم بدون تعارف سریع رفت صف جلو کنار مدیرمون…احساس خوبی از چند نفر جماعت نداشتم…بعد خودم رو دیدم که فرادی تکبیر نماز گفتم..اینطور الهام شد که من رو از نماز جماعت طرد کردند…ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این می تواند نشانی از اشتباهی باشد که در مسیر دین داری خود انجام دهید که سبب شود از خدا دور شوید و از این رو باید بسیار در رفتارهایتان دقت کنید و از این رو دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 3. رویا

  سلام خواب دیدم که خونه ای که برا پسرم رفتم خواستگاری هستم ویه قابلمه پلو مرغ بردم ولی اونا حتی یه چای هم نیاوردم ولی پسرم بادخترشون رفت تو اتاق صحبت کنه دیدم پسرم با زیر شلواری هست بعد دیدم فابلمه غذا برعکس شد من محکم گرفتم تا نریزه ولی کمی ریخت از غذا ودیدم که داخل توالت منزلشون همسایه ما دارع نماز میخونه هرچی صداش میزنم میگم چرا اینجا نماز میخونی توجه نمیکنه لطفا تغبیزش چیه
  البته بعد از دیدن این خواب طرف دختر زنگ زدن و همه چی رو کنسل کردن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   همانگونه که از شواهد خواب شما مشخص است نشانی از ان می تواند باشد که هیچ موضوعیتی در این ارتباط نبوده است و احتمالا به صلاح بوده که این اتفاق رخ نداده است و از این رو خوابی خیر بدانید.
   سربلند و پیروز باشید

 4. طاهره هزاره

  سلام خواب دیدم مادربزرگم توان راه رفتن ندارد و کشان کشان خودش را به مسجد میرساند و نماز میخواند و از مسجد همان طور کشان کشان به طوری که نشسته راه میرفت بیرون می آید.
  (مادربزرگم اکنون در بستر بیماری بسر میبرد)

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب برای این خواب بسیار به خیر امده است و نشان از خیر بوده است و می تواند معنایی خوب داشته باشد و نشان از ان باشد که ایشان را خیری در راه است.
   سربلند و پیروز باشید

 5. احسان

  با سلام
  یکی از دوستانم خواب دیده که یکی تو خواب میاد بهش میگه به من بگه دو رکعت نماز بخونم.
  ممنون میشم تعبیر خواب را بهم بگین.
  با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشانی از ناحوداگاه ایشان باشد که شما را ضعیف در ایمان بدانند و یا اینکه نشانی از ان باشد که در کاری قصوری کرده اید و باید ان را برطرف کنید.
   سربلند و پیروز باشد

 6. مصطفی خاتمی

  من ۳۲سالمه ولی ترک واجبات کردم ولی امروز درخواب دیدم نماز خواندم ومسخره هم میکردن ولی گوش به حرفاشون ندادم ونمازم روتموم کردم
  ممنون میشم تعبیرکنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   به انچه که باید برگردید و بدانید که برای شما به صلاح است و از این رو به این شکل خواب دیده اید که انچه برای شا فریضه است را کنار گذاشته اید.
   سربلند و پیروز باشید

 7. سوگند

  سلام من خواب دیدم شب عروسی پسر عمویم است و او ب همراه عروس در یک اتاق ک درش باز است
  ب همراه عروس ک پشت سرش است نشسته (اخرای نمازش بود) نماز میخواند تعبیرش چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب نماز خواندن ایشان در خواب می تواند نشان از هدایت کردن خیری از طرف ایشان باشد که به همراه خانوادیشان که در خواب به شکل عروس نمایش داده شده است باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 8. مهدی

  سلام. مادر من دو ماه قبل فوت کرده. در خواب یکی از اقوام آمده و گفته که «من باید زود برم نماز بخوانم، سر گردنه گیر کردم»
  ایشون تارک الصلاة نبوده.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب بر این معنی است که برای مادرتان نماز خیرات بدهید تا روحشان در آرامش قرار بگیرد و جایگاهشان مناسب شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 9. مارال

  من خواب دیدم سر نمازم
  ولی رکعت نمازو یادم‌رفت که و توی خواب میگفتم باید به رکعت کمتر بزاری
  و سلام گفتم
  و میگفتم حداقل نماز مغرب رو خوندم
  عشا بعد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که حاجت روایی به دست خواهید آورد و تمام کردن نماز نیک است.
   سربلندو پیروز باشید.

 10. مونیکا

  برادرم خواب دیده که مامانم توو نمازخونه ی بیمارستان در حالی که تمام بدنش ورم کرده بود، داره تند تند نماز می خونه و من و برادرم نگاش می کنیم. وقتی نمازش تموم می شه می گه من وقت ندارم و منم تایید می کنم که آره وقت نداره
  (مامانم توو واقعیت سکته ی مغزی کرده و الان بیمارستان بستریه و حالش زیاد خوب نیست و یه دست و یه پاشم ورم داره)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   با آرزو سلامتی برای مادرتان.
   تعبیر خواب نماز بر این صورت است که اگر تا آخر خوانده شود حاجت روایی است و انشالله شفایشان به خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 11. رویا ذاکری

  سلام ،من در مورد شخصی که میشناسم حرفهای بدی شنیدم و از اون ادم بدم اومد شب خواب دیدم که اون ادم و چند نفر دیگه رو در حال وضو گرفتن و نماز خواندن دیدم لطفا تعبیر خواب منو بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما احتمالا نشان بر قضاوت نادرست شما در مورد آن شخص دارد و اینکه شاید آن فرد از کار خود توبه کرده باشد و شما نباید به وسیله گفته دیگران فردی را قضاوت کنید تا زمانی که چشمانتان آن چیزی که شنیده است راببینید.
   سربلند و پیروز باشید.

 12. بهرام

  سلام و عرض ادب مجدد:
  توی یک قسمت دیگه از خوابم وارد خانه ای شدم که پله های برقی داشت و پله ها آهنی بود چند نفر از خانواده و فامیل هام رو دیدم که از پله ها اومدن پایین و من رفتم بالا و از اونور پله ها پله ای نبود که برم بالا یا برم پایین ، توی خوابم مثل سیلوی گندم به نظرم میرسید اون بالای پله ها یکی از همسایه های خانه پدرم رو‌ دیدم که مرده و ازم احوال پدرم رو پرسید و منم گفتم حالش خوبه
  ممنون میشم اگه تعبیر این خواب هم بهم بگید ،،، اجرتون با خدا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما از لحاظ مقام پیشرفت خواهید کرد و هم صحبتی با میت نشان بر خبرهای نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 13. بهرام

  سلام و عرض ادب:
  من خواب دیدم وارد خانه ای شدم که ناشناس بود و رفتم طبقه بالا و دیدم که پدرم هم وضو گرفته بود و در داخل خانه رو باز کرد و اومد تو هال و دیدم که پدرم داشت نماز می خوند و پدرم را در حال سجده دیدم ، بعدش توی خوابم رفته بودم بیرون یک در دیگر همان خانه را دیدم که زنگ خانه را زدم آیفون انگلیسی حرف میزد و داداشم در را برام باز کرد و رفتم تو خونه ، تعبیرش چیه ممنون میشم اگه بهم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب وضو کردن بر این صورت است که آن شخص از گناه مبرا می‌شود و اینکه نماز خواندن و رو به قبله نیک است و نشان بر ایمان کامل است و نماز را تمام کردم به معنی برآورده شدن حاجت است و خیر است و اینکه شما از در عبور کرده اید به معنی هدفی است که به ازدواج ربط دارد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 14. کتایون

  من خواب دیدم روی یک تپه ای به نماز ایستاده ام و در سربالای تپه نماز می خواندم اما تعادل نداشتم که به ایستم و مدام در حال افتادن بودم و من سعی می‌کردند که نیافتم اما همچنان بدنم تکان می خورد و به این طرف و آن طرف میرفت و من از این حالت ناراحت بودم و تلاش می‌کردند که به ایستم لطفا بفرمایید تعبیر خواب من چیست چون من در واقعیت هم نماز خوان هستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب بر این صورت است که اگر به جهت قبله نماز خوانده اید نیک است و اگر بر عکس آن نیک نیست و ابن که لرزشتان می‌تواند بر دلیل لغزش شما در ایمانتان باشد و خوابتان به شما هشدار داده است که برای به جا آوردن احکام دین سستی را کنار بگزارید کا نیک نیست و خواب شما موضوعی دبگر را عنوان می‌کند و می‌تواند بر این باشد که شما مقداری از لحاظ روحی در تعادل نیستید و دو دل هستید برای امری خیر.
   سربلند و پیروز باشید.

 15. عاطفه پناهی

  سلام خسته نباشید
  من روز ۱۴ ام ماه خواب دیدم که حرفی به چن نفر از نزدیکان میزنم و انا منو به دروغ متهم میکنند و منم خیلی ناراحت میشم و میرم و شروع میکنم ب نماز خوندن وسط حمد و سوره اولین رکعت انگار بهم الهام شده باشه یا انگار یادم اومده باشه (دقیق نمیدنم چجوری بود ) یه آن با خودم گفتم که راستی اگه میخواستیم راست بودن حرفمون معلوم شه میتونستیم سر نماز از خدا بخوایم ( البته من نخواستم من اراده کردم و مردم ) که بمیریم و اگر که خدا مارو زنده کرد ینی حرفمون راست بوده که من همون وسط حمد و سوره مرد و افتادم زمین و بعد زنده شدم و به اون نزدیکانم ثابت کردم که دروغ نمیگفتم .
  ممنون میشم جواب منو بدید تعبیرایی که درباره تموم نکردن نماز خوندم خیلی ترسوندتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شمذ نشان بر این دارد افرادی به دلیل عملی از شما کا دیده اند به شما تهمت می‌زنند و شما برای اثبات به عملی دست خواهید زد که موجب خیر است و اما تمام نشدن نماز گفته اند دعای بیننده اجابت نمی‌شود و اما این حتمی در آن نیست و شما صدقه بدهید از خدای خود اجابت بخواید که انشالله به دست خواهید آورد.
   سربلند و پیروز باشید.

 16. غزل

  سلام روز بخیر.
  من خواب دیدم در خانه ای رو باز کردم، دیدم اونجا مسجده هیچکس داخل نبود یدفعه یه صدایی اومد به سمت صدا نگاه کردم یک در کوچیک اونطرف مسجد بود که ازش خیلی نور می اومد رفتم داخل دیدم یک جماعتی دارن نماز میخونن و درحال رکوع هستن رفتم جلوتر و دیدم عکس من قاب گرفته و روبه روشونه و داشتن نماز میت میخوندن بعد از فهمیدن این جیغ کشیدم و از خواب پریدم لطفا بگید تعبیرش چیه؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر بدی ندارد و به معنی عمر دوباره و خبر خوب است و اینکه به این صورت است که شما عمری طولانی و با خیر برکت برای خود خواهید داشت.
   سربلند و پیروز باشید.

 17. ناشناس

  سلام ببخشید خواب کامل این میباشد

  خواب دیدم جایی رو سنگ ریزه هایی ایستادم و یکی از دوستان هم‌پیش منه بعد کفشی دیدم همانند ثم اسب فکر کنم پوشیدم دیدم خیلی زشته سریع از پایم‌بیرون اوردم سپس رفتم به نماز به ایستم و اونجا سنگی بود که میخواستم بتارشم و ازش مهر درست کنم بعد به خودم گفتم شاید صاحب ان سنگ‌راضی نباشد ولش کن سپس روی سنگی دیگر شروع کردم که نماز بخوانم متوجه شدم که برادرم هم ایستاده به نماز احساس کردم دوستم که اونجا بود نمیخواست من به نماز به ایستم خلاصه من شروع کردم به نماز و برادرمم همینطور همین که داشتیم نماز میخوندیم شروع کرد باران بباره و دستم با تمسخر بهم نگاه میکرد منم احساس شرم کردم و لبخندی زدم ولی از لباسم باران رد نشد یعنی پوست بدنم خیس نشد ولی برادرم خیس شده بود.

  در همین حال خودمه دیدم در روستایی هستم و ان روستارو سیل زده دور روستا دیوار گلی بود که سیلو نگه داشته بود و من احساس کردم خبرنگار هستم یا برای کمک اونجا بودم

  خیلی ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما آمده است که می‌تواند بر این معنی باشد که شما فردی هستید که حرام را حلال جدا میکنید و دوست شما بر این امر و بر اعتقادات شما سوخره خواهد گرفت و شما به رفتار این چنین افرادی اهمیت نمیدهید و بر اعمال خود ثابت قدم باشد و اینکه باران بر شما نشان رحمت است و به سبب اعمال حالتان به شما و برادرتان رحمتی خواهد رسید و منفعت به دست خواهید آورد و اینکه مشکلی بر اطرافیانتان وارد خواهد شد که آن ها را همراهی خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 18. نفس

  درود بر شما
  بنده خوابی دیدم ک در اینجا پیدا نکردم.
  توی خواب یه عده از آشنایان باعث آزار بنده شدن به قدری ک بی گناه حتی باهام حرف نمیزدن.
  اون وسط یکی هم بیمار بود در شرف مردن، همه الکی نگران بودن ک گفتم بیایید ببینید دقیق یادم نیست ولی در لحظه آخر گفتم خدای عزوجل من از اینا به حق خودت قسم نمیگذرم بازم به آسمون نگاه کردم ماه رو دیدم تکرار کردم. واون وسطا هم شخصی ک در بستر مرگ بود فوت کردندحتی تلاش میکردن دارویی بهش بدن ک نمی‌خورد نمیدونم اون شخص کی بود ولی برگشتم گفتم،ببینید آخر هممون مرگه. من دقیقا اشخاص در خواب رو یادم نمیاد کیا بودن ولی توی خواب می‌شناختم شون. (جالب اینجاست در بیشتر خوابهام متوجه هستم دارم خواب میبینم.) .حتی چند وقت پیشا مادربزرگم رو در خواب دیدم ک برام دعا می‌کرد و من صورتشو میبوسیدم و یا بغل میکردم و میدونستم فوت کرده و خواب میبینم)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که تعبیر ان به این صورت می تواند باشد که شما چون ان شخص داخل خواب را دیده اید که مرده است ان شخص در خواب شما بخشی از درون شما بوده است که دیگر مرده است و شما احتمالا به دست خود این کار را کرده اید و بدایند که مممکن است اشاره ای به همین موضوع مورد نظر باشد که شما در اینده ای نزدیک ممکن است با بستگانتان دچار مشکلی شوید و این موضوع سبب شود که حب آن ها را در دل خود بکشید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید