تعبیر خواب نماز خواندن

دیدن نماز خواندن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن نماز خواندن در خواب چیست؟

تعبیر خواب نماز خواندن

عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی آن بیشتر است.

اگر در خواب ببینیم عبادت می کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه ها باشد ضمنا گویای این است که از این جهت قصور کرده ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

تعبیر خواب نماز خواندن

تعبیر خواب نماز خواندن به طور کلی خواب خوبی است، بیننده از خواندن نماز در خواب دلش شاد می شود و به محض بیدار شدن از خواب خوش بین به خیر می شود. تعبیر خواب نماز بسته به اوقات می‌تواند متفاوت باشد:

 • تعبیر خواب نماز خواندن در صبح; شاید این نشانه آن باشد که بیننده خواب خیری را که با آن وعده داده است دریافت خواهد کرد.
 • تعبیر خواب نماز خواندن در ظهر; شاید نشانه غلبه کردن بر دشمن باشد.
 • تعبیر خواب نماز خواندن در عصر; مشکلات بیننده خواب حل می‌شود و راحتی در پیش است.
 • تعبیر خواب نماز خواندن در مغرب; شاید این نشانه پایان کاری باشد که او انجام می دهد.
 • تعبیر خواب نماز خواندن عشاء; ممکن است نشان دهنده انقضای نیاز او باشد.
 • تعبیر خواب خواندن نماز نافله; شايد نشانه رسيدن به بلندى و مقام نيكو در آخرت باشد.

 

تعبیر خواب آنلاین رایگان


تعبیر خواب نماز خواندن  امام صادق

تعبیر خواب نماز خواندن امام صادق سه معنی دارد:

در تعبیر امام صادق برای نماز خواندن اگر در خواب ببینی که نماز را تا پایان خواندی به این معنی است که دعای تو مورد پذیرش خداوند شده است. اما اگر ببینی که نماز را تا پایان نخواندی دعا مورد قبول نخواهد بود. دیگر تعابیر خواب نماز امام صادق: ایمنی، شادی، عزت و مقام، رستگاری و رسیدن به خواسته ها است.


تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین

تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین، بیانگر آن است که دعا را مستجاب می کند، راه راست می رود، در خلوت و حرکت از خدا اطاعت می کند و ایستاده و نشسته او را یاد می کند.

به طور کلی از نظر ابن سیرین انجام فرایض دینی در خواب نمادی از انجام امانت به مردم، وفای به عهد و استواری در اصول، صرف نظر از تغییر زمان و مکان است. ابن سیرین درباره تعبیر خواب نماز خواندن می‌گوید اگر بیننده خواب مضطرب باشد، رؤیت نماز او بر رفع غم و اندوه است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب جانماز یا سجاده از امام صادق

تعبیر خواب نماز خواندن


تعبیر خواب نماز خواندن دختر مجرد

تعبیر خواب نماز خواندن دختر مجرد، نمادی از صلاحیت حال او، بلندی روح، اخلاق والای او، وابستگی به بیت شریف و همواری محترم است و اگر بعد از نماز استخاره نماز را ببیند، نشانه آن است که در آینده نزدیک ازدواج کند و حالش به بهترین شکل تغییر کند.

نماز به طور کلی تعبیر خواب نماز خواندن دختر مجرد برای او تسکینی است و گذر از موقعیتی که دوست ندارد به حالتی که مشتاقانه آرزویش را دارد و اگر دختر مجرد که خواب نماز خواندن را می‌بیند در هر مقطع تحصیلی دانش آموز باشد، بینش او حاکی از موفقیت، موفقیت، درخشش و دستیابی تدریجی به تمام اهدافش است.

تعبیر خواب نماز دختر مجرد همچنین نمادی از ویژگی های همسر یا شریک آینده اوست، زیرا او با سخاوت، دینداری، روی آوردن به خدا و حق و دوری از باطل و شبهات مشخص می شود.


تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد

 • تعبیر خواب خواندن نماز در مسجد ممکن است بیانگر پرداخت قرض باشد.
 • تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد، ممکن است بیانگر برآورده شدن آرزوها باشد.
 • اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که در مسجد نماز می خواند، نشانه توبه از گناه است.
 • تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد برای زن شوهردار، ممکن است منظور ایمان باشد و خدا داناتر است.
 • دیدن یک دختر مجرد در حال نماز در مسجد باعث ایمان و دینداری می شود و خداوند از غیب آگاه است.
 • به طور کلی تعبیر خواب  نماز خواندن در مسجد ممکن است دلیل بر خیر باشد. اگر بیننده خواب ببیند که در مسجد به جماعت نماز می خوانند، ممکن است تجارت سودآوری به همراه داشته باشد.

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

تعبیر خواب نماز خواندن مرده اگر بیننده خواب پشت سر میت نماز بخواند، دلیل بر این است که به زودی در زندگی او اتفاقی خواهد افتاد. تعبیر خواب نماز خواندن مرده اگر پدر فوت شده باشد، نشانه سلامتی عالی پسر است و در بسیاری از کارها به مرحوم پدر می نگریست و از ایشان تقلید می کرد.

تعبیر خواب نماز خواندن مرده همچنین بیانگر این است که فرد روزهای سختی را پشت سر می گذارد، اما اوضاع به زودی بهتر خواهد شد.


تعبیر خواب نماز خواندن مادر

 • تعبیر خواب نماز خواندن مادر، ممکن است، نشانه شادی های پیش رو برای او و خانواده اش است.
 • تعبیر خواب نماز خواندن مادر، ممکن است نشانه ی آسودگی نزدیک و زندگی شاد باشد.
 • وقتی در خواب مادری را در حال نماز خواندن می بینید، ممکن است به این معنا باشد که نشانه پایان اندوه و نگرانی و اندوه است.

تعبیر خواب نماز خواندن در خانه

به گفته معبران تعبیر خواب نماز خواندن در خانه به معنای وارد شدن برکت و آرامش به آن خانه است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب ذکر گفتن

تعبیر خواب نماز خواندن دختر مجرد


تعبیر خواب نماز خواندن زن باردار

تعبیر خواب نماز خواندن زن باردار، نشانگر روزی وسیع و مبارکی است که در آینده نزدیک به او خواهد رسید. اگر زن باردار در اولین تجربه حاملگی خود خواب نماز خواندن را در خواب ببیند، این بینش به او اطمینان می دهد که سلامتی خود و وضعیت جنینش در تمام دوران حاملگی و اینکه تولد او آسان و بدون مشکل خواهد بود و انشاءالله فرزندی سالم به دنیا خواهد آورد.

تعبیر خواب نماز خواندن زن باردار در پایان بارداری، ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ جنین او باشد.


تعبیر خواب نماز خواندن دیگران

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران نماد رحمت صاحب خواب و تمایل او به کمک به افراد کم بخت است.


تعبیر خواب نماز خواندن در حرم امام رضا

تعبیر خواب نماز خواندن در حرم امام رضا یا زیارتگاه های دیگر نشان دهنده مستجاب شدن حاجات است. اگر ببینید که در حرم تنها هستید و مشغول نماز خواندن هستید به این معناست که به مراد دل خود می‌رسید.


تعبیر خواب نماز خواندن در مکه

معبران تعبیر خواب نماز خواندن در مکه را به عنوان انعکاس سلامتی بیننده و نعمت هایی که از هر طرف او را احاطه کرده است، می‌دانند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب اذان گفتن یا شنیدن

تعبیر خواب نماز خواندن در مکه


تعبیر خواب نماز خواندن با چادر سفید

تعبیر خواب نماز خواندن با چادر سفید به معنای آرامش در زندگیست. کسی که این خواب را ببیند کارهای اشتباه قبل را ترک کرده و به سمت اعمال نیک می‌رود.

اگر در خواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد، دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.

اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود.

اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابی وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزی بود و نیابد.

اگر در مدرسه یا مسجدی به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائی او برآید.


جابر مغربی گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین میگذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد.

اگر بیند که نماز صبح میکرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند.

اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد.

اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته میکرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد.

اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.


حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه، دوم: سنت، سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالی وی را حج روزی کند. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالی در کسب او برکت کند.


حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

 • اول: ایمنی،
 • دوم: شادی، سوم: عز و جاه،
 • چهارم: مرتبت،
 • پنجم: رستگاری،
 • ششم: یافتن مراد،
 • هفتم: نقصان،

و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن، دوم: جمعیت، سوم: نصرت، چهارم: ظفر، پنجم: امر حق تعالی به جای آوردن است.


اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعای او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب رفتن به زیارت کربلا

وضو گرفتن در خواب

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد.

ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید.

اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.


تعبیر خواب دیدن سجاده

دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید. چنانچه در خواب ببینید بر سجاده متعلق به خودتان نشسته اید نشان آن است که کاری نیک انجام می دهید و عملی در جهت رضای خداوند می کنید.

اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می نهید یعنی کاری می کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می شوند و نام شما را به نیکی می آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند.

اگر در خواب ببینید که بر جانماز متعلق به دیگری به عبادت ایستاده اید شما از کار خیر دیگران سود می برید. اگر ببینید که سجاده خویش را شسته و در آفتاب گسترده اید تا خشک شود از گناه توبه می کنید و از طریق خلاف برمی گردید.

اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می گوید که گناهی مرتکب شده اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده اید.


تعبیر دیدن جانماز در خواب

موقعی که ما از جا نماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگترین و پر ارزش ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می آورد که تعابیر را متفاوت می کند.

اگر در خواب ببینید که بر جا نماز و در مسجد نشسته اید به سفر حج می روید ولی اگر در خواب دیدید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده اید به سفر زیارتی می روید.

اگر جانمازی که در خواب می بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می گوید راه تزویر و ریا پیش می گیرید و در کار دین صداقت ندارید. اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده اید فریب شیطان را می خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می دهید و گمراه می شوید.

اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.

اگر در خواب دیدید که جانماز ( یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته اید. همین حالت است اگر ببینید که جانمازی ملیله دوزی شده و پر شکوه دارید که با صداقت و فروتنی در کار دین درست در نمی آید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب استغفار و توبه

سخن آخر

در این مطلب از آلامتو به معانی و تعابیر مختلف تعبیر خواب نماز خواندن، تعبیر خواب نماز خواندن در مکه، تعبیر خواب نماز خواندن در حرم، تعبیر خواب نماز خواندن دختر مجرد، زن حامله و … پرداختیم. امیدواریم این مطلب به شما در تعبیر درست خواب‌هایتان کمک کند.

☺ تعبیر خواب «نماز خواندن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «نماز خواندن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


149 دیدگاه

 1. ….

  سلام من جدیدناس ک تصمیم گرفتم دارم نماز خوندنمو شروع میکنم و تنبلی رو گذاشتم کنار توی واقعیت شب نماز اعشا و مغرب رو خوندم و ی دعایی کردم از خدا و خوابیدم بعد همون شب خواب دیدم خونه ی عمم هستم( البته تو واقعیت تا چند وقت پیش باهاشون خوب نبودیم ولی الان یکم رفت امد داریم )
  من خواب دیدم که خونه ی عمم هستم ازم پرسیدن تو نماز میخونی با خوشحالی و اعتماد ب نفس گفتم آره بعد پسر عمم ک همسن خودمه و اونم نماز میخونه یهو تا گفتم نماز میخونم لبخند زد بهم نمیدونم چرا ….. بعد من ساعت رو نگاه کردم گفتم هنوز اذان نشده منتظر اذان بودم ک برم نماز بخونم بعد یهو ازم پرسیدن نماز خوندی گفتم اره تموم شد ولی اصلا تو خواب ندیدم نماز خوندنمو ….. میشع تعبیرش رو لطفا بگین اخه جدیدا تصمیم گرفتم و نماز خوندنمو شروع کردم و ی دعا کردم از خدا و همون شب خواب نماز دیدم عجیب بود برام…؛

 2. آکدا

  سلام دیشب خواب دیدم خانه ی من بزرگ شده وچندین سالن به خانه ی من اضافه شده ودر یکی از سالن ها را که باز کردم به شاهچراغ ختم میشی وهنگام اذان بود که خادمین مسجد آمدند درسالن راباز کردند ونماز گذران وارد سالن خانه ی من شدند ونماز می خواندند ومن گفتم اینجا خانه ی من است وخادمین گفتند نه مسجد است لطف می کنید تعبیر خوابم را بگید وهمه ی نماز می خواندند وخانه ی من پر از فرشهای تمیز ومرتب بودولی ساده

 3. خدایار

  باسلام خواب دیدم یک عده نماز می خوانند جماعت من هم رفتم خواندم نماز ظهر که تمام شد من سریعا رفتم پیش نماز شدم یه سجده که رسیدم پسر مکبر اشتباها تکبیر تمام شدن داد ولی من اهمیت ندادم و به سجده رفتم دودل بودم که رکعات نماز را تمام کردم یا مسافر هستم شکسته بخوانم و تمام کنم به سجده رفتم از خواب پریدم

 4. ن.عبدالهی

  من خواب دیدم برادرم که تارک نماز است و متاهل در خانه پدری ام نماز میخاند و من در تعجب ماندم که چطور شدا که نمازش را میخاند

 5. پدرام

  سلام من خواب دیدم که عموم گوشیم رو میخواد بزور ازم بگیره چون چیزهایه بدی توش هست اما من مقاومت میکردم تا دعایی برام خوند و خیلی گیج شدم و صداهایه وحشتناکی درمیاوردم تا اینکه آروم شدم و حس خوبی بهم داد و به عموم گفتم این کار همیشه اینطوری آروم میکنه؟ البته مادرمم داشت نماز میخوند عموم گفت نه فقط برای کسی که تا حالا نماز نخونده منم گفتم یعنی نمازایه من تا الان باطل بودن؟بقیشو خوب یادم نیست فکر کنم گفت آره و من تصمیم گرفتم که تو نمازام بیشتر هواسمو جمع کنم

 6. طوبا

  سلام دوستم خواب دیده من نماز میخوندم تعبیرش چی هست؟

 7. سید سجاد مظاهری مقدم

  سلام
  خواب دیدم در حالِ دویدن هستم و دارم تو مسیری که ردِ پاهای کمرنگ هست میدوم ، در عین حال انگار داشتم نماز میخوندم
  بعد خودم رو داخل مسجدی دیدم که وقت نماز هم نبود ، آقایی ازم پرسید برای چی اومدی ؟ گفتم ۲ رکعت نماز قضا دارم بخونم برم
  ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب نماز خواندن است که می تواند خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که شما در اینده به چیزی که باید باز خواهید گشت و این خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 8. علی

  باسلام خواب دیدم که نماز اول رو به جماعت خوندیم ومن ودوستم سریع سلام دادیم تا به نماز دومی برسیم وصف جلوجا خالی شد ودوستم بدون تعارف سریع رفت صف جلو کنار مدیرمون…احساس خوبی از چند نفر جماعت نداشتم…بعد خودم رو دیدم که فرادی تکبیر نماز گفتم..اینطور الهام شد که من رو از نماز جماعت طرد کردند…ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این می تواند نشانی از اشتباهی باشد که در مسیر دین داری خود انجام دهید که سبب شود از خدا دور شوید و از این رو باید بسیار در رفتارهایتان دقت کنید و از این رو دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 9. رویا

  سلام خواب دیدم که خونه ای که برا پسرم رفتم خواستگاری هستم ویه قابلمه پلو مرغ بردم ولی اونا حتی یه چای هم نیاوردم ولی پسرم بادخترشون رفت تو اتاق صحبت کنه دیدم پسرم با زیر شلواری هست بعد دیدم فابلمه غذا برعکس شد من محکم گرفتم تا نریزه ولی کمی ریخت از غذا ودیدم که داخل توالت منزلشون همسایه ما دارع نماز میخونه هرچی صداش میزنم میگم چرا اینجا نماز میخونی توجه نمیکنه لطفا تغبیزش چیه
  البته بعد از دیدن این خواب طرف دختر زنگ زدن و همه چی رو کنسل کردن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   همانگونه که از شواهد خواب شما مشخص است نشانی از ان می تواند باشد که هیچ موضوعیتی در این ارتباط نبوده است و احتمالا به صلاح بوده که این اتفاق رخ نداده است و از این رو خوابی خیر بدانید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. فرشته

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم از دست سه نفر مرد دارم فرار میکنم هیچکس کمک نمیکرد تا آخر رفتم روی یه جای بلندتر از خونه هایی که میدیدم مثل پشت بوم اونجا یه اتاقک بود مثل نگهبانی یه مرد اونجا بود داشت نماز میخوند به اون پناه آوردم توی اتاقکش قایم شدم اون آقا اصلا نمازش قطع نکرد فقط من هی میگفتم تو رو خدا منو لو نده تنها چیزی که شنیدم از نمازش قنوتش بود که گفت اللهم عجل لولیک الفرج منم گفتم خود صاحب زمان بهم رحم کنه یه گوشه پنهان شدم اون مردا اومدن اتاقک جوری بود آدم ظریف فقط میتونست راحت وارد بشه از ورودی اونا بیرون موندن در رو باز کردن داخل رو دیدن که اون آقا داشت بازم نماز میخونم دیگه داخل نیومدن کاری هم نتونستن بکنن

 11. طاهره هزاره

  سلام خواب دیدم مادربزرگم توان راه رفتن ندارد و کشان کشان خودش را به مسجد میرساند و نماز میخواند و از مسجد همان طور کشان کشان به طوری که نشسته راه میرفت بیرون می آید.
  (مادربزرگم اکنون در بستر بیماری بسر میبرد)

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب برای این خواب بسیار به خیر امده است و نشان از خیر بوده است و می تواند معنایی خوب داشته باشد و نشان از ان باشد که ایشان را خیری در راه است.
   سربلند و پیروز باشید

 12. احسان

  با سلام
  یکی از دوستانم خواب دیده که یکی تو خواب میاد بهش میگه به من بگه دو رکعت نماز بخونم.
  ممنون میشم تعبیر خواب را بهم بگین.
  با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشانی از ناحوداگاه ایشان باشد که شما را ضعیف در ایمان بدانند و یا اینکه نشانی از ان باشد که در کاری قصوری کرده اید و باید ان را برطرف کنید.
   سربلند و پیروز باشد

 13. مصطفی خاتمی

  من ۳۲سالمه ولی ترک واجبات کردم ولی امروز درخواب دیدم نماز خواندم ومسخره هم میکردن ولی گوش به حرفاشون ندادم ونمازم روتموم کردم
  ممنون میشم تعبیرکنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   به انچه که باید برگردید و بدانید که برای شما به صلاح است و از این رو به این شکل خواب دیده اید که انچه برای شا فریضه است را کنار گذاشته اید.
   سربلند و پیروز باشید

 14. سوگند

  سلام من خواب دیدم شب عروسی پسر عمویم است و او ب همراه عروس در یک اتاق ک درش باز است
  ب همراه عروس ک پشت سرش است نشسته (اخرای نمازش بود) نماز میخواند تعبیرش چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب نماز خواندن ایشان در خواب می تواند نشان از هدایت کردن خیری از طرف ایشان باشد که به همراه خانوادیشان که در خواب به شکل عروس نمایش داده شده است باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 15. یکتا

  سلام
  وقت بخیر
  من خواب دیدم روی کاسه توالت که وسط ی جایی شبیه مغازه که چند نفری هم بودن می خوندم اصلا هم به بد بودنش فکر نمی کردم هیچ کس هم چیزی نگفت فقط داشتم به اینکه چطوری سجده کنم فکر می کردم تو همین وضعیت پدر کسی که شب قبل خواستگاری اومده بودن نان آوردن و دادن داخل ی اتاق که اتاق من بود .

 16. حسام شیخی

  سلام من خواب دیدم دارم نماز میخونم ولی تو خوابم هی سجادم تکون میخوره راست و چپ مایل میشه منم درستش میکنم هی راست و چپ میره منم راستش میکنم

  خواب دوم دیدم معشوقم ناخونای دست و پاش رژ قرمز زده بعد با رکابی داره نماز میخونه اونم تو کافه میرم کافه از گارسون میپرسم شقایق کچاست میگه تو vip میرک میبینم نماز میخونه با چند نفر

 17. کیمیا

  سلام وقت بخیر
  برادر من در شرف ازدواج هست و موقع معرفی دختر مدنظرش به اعضای خانواده واکنش های خوبی نشنیدیم و مادربزرگم مخالف ازدواجشون بود. چندروز پیش مادربزرگم خواب دید که همون دختر توی خونه مادربزرگم درحال نماز خوندنه.
  میشه لطفا تعبیرش رو بگید

 18. راز

  با سلام من خواب دیدم که در یک مسجد شلوغ نماز می خونم و مردم از رو سرم رد میشدند ویه جورای اذیت بودم حین نماز اما نمازمو تموم کردم بعد پیش خودم گفتم برم داخل نماز بخونم که وسط نماز از خواب پریدم
  البته این خواب و دم صبح ساعت 7 دیدم اخه شنیدم ساعت دیدن خواب هم مهمه

 19. ملیحه

  سلام.من خواب دیدم کسی که دشمن ما هستش با چادر مشکی توو خونمون نماز خوند اونم نه رو به قبله.

 20. سونیا

  خواب دیدم تو دارم ب یک سالن که همش مردم بودن میرم فک کنم مسجد بود ب ختی تونستم جا باز کنم ونمازبخونم البته فقط رکوع وسجود خودمو دیدم بسختی تونستم برم توسجده تعبیرش کنین

 21. حسام

  سلام مادر من سالها است که فوت شده در خوار دیدم مادرم دارد نماز می خواند بعد نماز به من لبخند می زد

 22. زهرا سجادیان

  سلام خواب دیدم با مادرم رفتیم مسجد نماز بخونیم
  حضرت فاطمه هم کنارمون بود و تمام امام ها اونجا بودن

 23. ناشناس

  سلام خیلی خیلی ممنون میشم پاسخ این خواب مرا به من بگوئید در خواب دیدم که دارم در مسجد مطالعه می کنم و یکی از دوستانی که واقعی در خواب دیدم داشت نماز و دعا به جا می آورد و من سجده و نماز او را در مسجدی که بودم می دیدم و لذت می بردم به خاطر نمازی که می خواند و همچنین در خواب مطالعه می کردم و نماز نمی خواند م و فقط مطالعه می کردم تا اینکه زمان بگذرد و دوست عزیزم را که می شناختم دعا و نماز فقط می خواند و من فقط او را نگاه می کردم و از او خواستم تا کتابش را برای مطالعه بهم بدهد

  با تشکر ممنون میشم پاسخ بدید.

 24. محی

  سلام، من خواب دیدم که در مسجد سونی ها با آنها نماز جماعت می خواندم. آنها مهر نداشتند و من از انگشت شصتم برای سجده استفاده می کردم. من در انتهای نماز ناگهان متوجه شدم که پشتم رو به قبله است و نماز را به سمت شمال تمام کردم (در صورتی که در ابتدا رو به قبله نماز را شروع کردم). ممنون می‌شوم که تعبیر خواب بنده را بگویید.

 25. محی

  سلام، من خواب دیدم که رفتم مسجد سونی ها و با اونا نماز جماعت خوندم. مهر نداشتم و انگشت شصتم رو می گذاشتم برای سجده. در انتها دیدم که پشت به قبله کردم و رو به شمال نماز رو تموم کردم.

 26. ظاهره

  با سلام و وقت بخیر
  یکی از اشنایان خواب دیدن توی محله هستن و جا نماز به دست دنبال یه جا برای خواندن نماز پیدا میکنند همه جا کثیف بوده و نمیتونستند جایی نماز بخوانند د هِین پیدا کردن جا زنی رو میبینن که در مقابل یک دستشویی نماز میخواند(زنی نا آشنا) بعد میخواهن بهش بگن که اینجا کثیفه ولی منصرف شدن و دوباره به دنبال پیدا کردن جا رفتن.
  خوشحال میشم تعبیرشو بگین
  با تشکر.

 27. حسین

  سلام وقتتون بخیر
  من در خواب دیدم که در یک مکانی وقت نماز شد من بعنوان امام جماعت ایستادم و اذان و اقامه گفتم و استغفار گفتم و نماز را شروع کردم، بعد از نماز دیدم عده ی زیادی پشت سرم نماز گذاردن، در بینشون چندتا روحانی بودن و یکیشون گفت قرائت نمازت اشتباه هست و چندجا غلط خوندی، گفتم من چند بار حج رفتم و تست قرائت دادم و بعد رفتیم

 28. سعید حیدریان

  با سلام. خواب دیدم در مسجد پشت سر آقا با عمامه مشکی در صف اول نماز خواندم. البته بعد از بستن نماز به جماعت بطور عادی از خواب بیدار شدم. بارها این خواب را دیده ام. و داشتن انگشتر عقیق زرد یا رنگ دیگر. بارها دیده ام. لطفا تعبیر بفرمایید. باتشکر

 29. تقی فهیمی

  سلام
  من خواب دیدم که با نامزد قبلیم(که فعلا قطع رابطه کرده ایم) در داخل مسجد نماز جمعه می خوانیم. اما زن ها جلوتر از مردها ایستاده اند و نماز می خوانند

 30. آمنه

  سلام یکی لز همکاران خواب دیده که من بدون روسری در حال نماز خواندن هستم و دستام رو به سوی بالا بردم و دعا می کنم تعبیرش چی هست؟

 31. ناصر

  درد من خواب دیدم خواهر زنم جلوی من نماز می‌خواند تعبیرش چیست

 32. زهره

  سلام وقت بخیر
  در خواب یک آقایی رو که نمی‌شناختم در خیابان در حال نماز خواندن دیدم . یکی از همکاران قدیمی هم با من در حال صحبت بودیم . یهو دیدم همکارم جلوی اون آقا که در حال نماز هست نشسته و در حال حرف زدن و خندیدن هست و متوجه اون آقا نبود بهش گفتم ک این آقا دارند نماز میخونم و بعد همکارم اومد کنار از جلوی اون آقا.
  تعبیرش چی میشه.

 33. رهرا

  سلام اگر در خواب بگویی این خانم هر روز صبح میره مسجد نماز میخونه تعیبرش چی هست با سپاس

 34. عاطفه

  باسلام
  من خواب دیدم کفشم را درآوردم و وارد مسجد شدم. و ایستادم برای نماز ولی دیدم مهرم یه چندقدمی از من دور است.

 35. مبینا

  سلام دیشب نزدیکای صبح خواب دیدم زن سابق شوهرم اومده خونه ی ما هم با من هم با شوهرم گرم گرفت بعد گفت جانماز بده میخوام نماز بخونم بهش جانماز دادم یهو شال از سرش برداشت سربرهنه و با تیشرت شلوار در جهتی که قبله نیست شروع کرد به نماز خوندن خیلی برام عجیب بود چون من هیچ وقت اون خانمو ندیدم چون دوسال قبل از آشنایی ما جدا شده بودن و با دعوا و کشمکش جدا شدن از شوهرم و جریان طلاقشون خیانت این خانم به شوهرم بوده تعبیرش چیه؟

 36. ناشناس

  سلام من خواب دیدم سوار یک ماشین شدم راننده آن مرد بود عقب نشسته بودم یک دختر کنارم بود و یک دختر جلو نشسته بود مثل این می ماند در روستایی باشم بعد وارد باغ بدون گل که زمینش سر سبز و پوشیده از چمن بود وارد شدیم چهار یا پنج مرد در چمن ها سجاده پهن کرده بودند و نماز می خواندند ماشین به سرعت به سمت آنها حرکت می کرد راننده میخواست پشت سر آنها فرمان را بپیچاند و بایستد اما خیلی نزدیک شد من میخواستم بگویم یک نفر جلو است نرو ولی صدایم بالا نیامد همه در سجده بودند زمانی که فرمان را پیچ داد صدای وحشتناکی آمد از پنجره که نگاه کردم پیرمرد را در حالت سجده له کرده بود و کمرش خون آلود شد بودهیچ کدام از اطرافیان حالت چهره‌شان عوض نشده اما من از شدت وحشت از خواب پریدم ساعت چهار این خواب رو دیدم و تا خود اذان داشتم میلرزیدم

 37. عباس

  شخصی مرا در خواب دید که پشت به قبله در منزلشان نناز میخوام

 38. مجتبی تاتار

  سلام خواب دیدم که همکارم پیش نماز جایی شده همه پشتش نماز می‌خواندند تعبییراین خواب چیست ممنون

 39. Rabia

  سلام و غرض ادب خدمت شما
  مادرم خواب دیده که پدرم فوت کرده و کدام جای بینی اش کمی سوراخ شده و من در آن طرف دیگر آتش روشن کردیم در تنور
  تعبیر آن چیست لطفا کمک نماید سپاس.
  (پدرم در حیقیت ۴ ماه قبل فوت کرده)

 40. Rabia

  با عرض سلام و احترام،
  من در خواب دیدم میروم که ببینم دوست من چی میکند رفتم در یک اطاق بود و در موبایل قصه میکرد بسیار خوش بود بعدا در اطاق دیگر رفتم که ببینم خانمش چی میکند دیدم که خانم اش بالای جاینماز نشسته و نماز میخواند فکر کنم نمازش تمام شده بود طرف من نگاه کرد و من بیرون شدم از خانه شان. لطفا این خواب مرا تعبیر نماید.

 41. سلام وقتتون بخیر
  من چند وقت پیش خواب دیدم که پسر عمه ام به من میگه نماز بخون اگه نماز بخونی موفق میشی و سوالی که برام پیش اومده چرا پسر عمه ام چرا کسی از اعضای خانوادم این حرف رو تو خواب نزدن ممنون میشم اگر تعبیر خواب بنده رو بگید

 42. Hanan

  سلام من خواب دیدم روی تختم دراز کشیدم و میتونم کار هایی که تو عمرم انجام دادم رو ببینم
  این وسط دیدم میتونم ببینم در طول عمر چند بار نماز خوندم و در ادامه ی خواب دیدم که بیست و پنج بار نماز خوندم
  تعبیری داره ایا؟

 43. یگانه

  سلام.من خواب دیدم بعد تز شستن دست و صورت خودم و وضو گرفتن رفتم کنار مادرم نماز بخونم ولی وقتی به نماز می ایستادم تعادلم رو از دست میدادم نمیتونستم نماز رو کامل بخونم و تا آخر خوابم در حال تلاش بودم نمازم رو کامل کنم .نماز مغرب بود و تا میخواستم نیت کنم تعادلم از دست میدادم

 44. مریم

  سلام من شوهرم را ریال نمازخواندن دیدم وبعدازنماز پای خود ابوسعید کردوگفت سنت پیامبرهست

 45. مریم

  سلام من شوهرم را درحال نماز خواندن دیدم

 46. نازنین

  سلام من درخواب دیدم که دوتاشدم خودم بودم دربالکن یاپشت پنجره ویکی دیگرخودم دیدم که پایین توی حیاط وپشت بمن استاده وموهام بلند بودتانزدیک پاهام بودومرتب وپنس زده بودم وباخودم میگفتم چراتاحالا شوهرم موهام ندیده یایاخودمیگفتم یعنی شوهرم موهام دیده. لطفا تعبیرکنید
  ممنونم

 47. فاطمه

  سلام یکی از دوستان خواب دیده ک من و ایشون در یک مسجدهستیم و ایشون درحال تمییز کردن درب مسجده و من درحال نماز خوندن و آش نذری هم توی اون مسجد بوده و دوستمون میگه ک من پیش خودم گفتم مگه فاطمه نماز میخونه؟
  ممنون میشم تعیبیرشو بگین

 48. سارا

  با سلام .
  پدر من شب قبل از اینکه سکته کنن و از دنیا برند خواب دیدن که صدای اذان میاد و سه دخترشون در یک ردیف هستند و دارن نماز میخونن.

 49. ستایش

  درود بر شما
  خواب دیدم به جمعی وارد میشوم که نمازخوان هستند و من هم تصمیم به نماز خواندن میگیرم و در همان جمع شروع میکنم به نمازخواندن … مردی سن و سال دار که چهره ش آشنا نبود برام ، تمام توجه و نگاهش به من است و من نمیدانم چرا خیلی تند تند نماز می خواندم ! در پایان نماز با حالت تیکه و کنایه و جلوی همه به من گفت که این طرز نماز خواندنت بدرد خودت میخورد و بقیه نیز با حرکات سر تایید کردن … تعبیرش رو میفرمایید ؟

 50. omidhosseini512@gmail.com

  سلام من بعد از نماز عصر خوابیدم و خواب دیدم مسجد بودم سجاده گذاشتم نماز بخونم جماعت توی رکوع بودن به زانو میزدن و دور خودشون میچرخیدن من اینارو نگاه میکردمو پام شل میشد زمین میخوردم تا اینکه یه مرد با شال سبز اومد داخل و همه ساکت شدند و من از خواب بیدار شدم

 51. مهرداد

  با سلام
  من خواب دیدم که تو محل کارم دارم نماز میخونم ولی هر کدوم از همکارام من و می بینند که دارم نماز می خونم میخوان یه جوری نمازم رو بشکنم. ولی من چند بار نمازم شکست ولی بازم هم ایستادم که نماز بخونم حتی روی پله ها می خواستم نماز بخونم. من چندبار خواب نماز خوندنم را اون روز دیدم تو یک شب اخرش هم نماز خوندم میشه لطف کنید تعبیرش رو برای من بفرمایید

 52. مهرداد

  با سلام من در خواب سرکارم هستم میخوام نماز بخونم ولی هر کدوم از همکاران موقع نماز خوندن من یا به من تیکه می اندازن یا اینکه نمی گذارند من نماز بخونم من بیشتر از 5 بار نماز شکست ولی باز هم تقلاء می کردم نماز بخونم و من چند بار دیگه اون شب توی خواب دیدم دارم نماز میخونم در جاهای مختلف و با برادرام نماز میخوندم میشه لطف کنید تعبیر خواب من را هم زحمت بکشید

 53. نفس

  سلام
  من از پدر شوهرم که ادم بسیار مستبد و خودخواه و لجبازیه بشدت بدم میاد.
  خواب دیدم اومده خونمون و براش سجاده و جانماز پهن کردم اما کنار سجاده وایساد و یه مهر از خودش گذاشت پایین تر از جانمازی که پهن کرده بودم و بی توجه به اون جانماز خیلی شیک و تمیز با یه مهر سیاه شده از خودش نماز خوند

 54. Farnaaz

  سلام
  من خواب دیدم خونه مادر بزرگم معشوقه ام رو دیدم ک کسی توجهی بهشون نمی‌کرد و ایشون در حال نماز خوندن بودن و بعد من رو با رضایت خودم بغل کردن و هر دو شاد بودیم

 55. Farnaaz

  سلام
  من خواب دیدم خونه مادر بزرگم معشوقه ام رو دیدم ک کسی توجهی بهشون نمی‌کرد و ایشون در حال نماز خوندن بودن و بعد من رو دور از چشم اطرافیان بارضایت خودم بغل کردن و هر دو خوشحال بودیم
  ی خواب دیگه هم دیدم ک در شرایط بدی ایشون ب من نزدیک شدن و از من محافظت کردن
  ی بار هم خواب دیدم ک باهاشون عروسی کردم و بر اساس ی خطای کوچیک کمی عصبانی شدم
  یک خواب دیگه هم دیدم ک ایشون تو کلینیک دندانپزشکی من رو بغل کردن و حسابی بوسم کردن
  ی بار دیگه هم خواب اشون رو دیدم ک سوار ماشین دوستم بودم و با یکی از دوستام قرار داشتم ک ایشون رو دیدم چشم تو چشم شدیم و انگار هر دو شوکه بودیم و ایشون هم لباسای تولد پارسال شون رو پوشیده بودن بعد هر دو گریه کردیم و از هم دور شدیم و دست تکون دادیم واسه هم و من ایشون رو از اینه نگاه کردم
  یک بار دیگه هم خواب دیدم ک من توسط ایشون و حرف هایی ک براشون زده بودم شخص دیگری و از کار خطایی باز داشتم
  لطفا اینارو ب ترتیب واسم تعبیر کنین من فکرم خیلی درگیره

 56. Sss

  سلام
  من خواب دیدم همه جا تاریک هست و فقط یک روشنایی است که من و یک مرد که لباس سفید پوشیده به سمت روشنایی نماز می‌خوانیم

 57. Sss

  سلام من خواب دیدم که همه جا تاریک هست و فقط یکم روشنایی هست و من و یک مرد که لباس سفید پوشیده داریم به سمت روشنایی نماز میخونیم

 58. نازی

  باسلام.من یک دخترجوان نسبتا معتقد و نمازخوانی بودم که چندروزی است بدون عذرشرعی نماز را ترک کرده ام.یک روز حدود ساعت ۸ صبح خواب دیدم که دونفر از بستگان که دختران جوانی هستند و شدیدا بامن و خانواده ام دشمنی و حسادت و چشم و هم چشمی دارندو من هم اصلا از آنها خوشم نمی اید وهیچ اعتقادی به مسایل مذهبی و نماز و حجاب ندارند وبسیار اهل تیپ زدن و بدحجابی و آرایش شدید هستند و قبلا مرا بخاطر اعتقاد به این مسایل مسخره میکردند، سرزده و بدون اطلاع به خانه ما آمده اند که ابتدا یکی از آنهاخوابیدو درهمان هنگام مادرم یا مادربزرگم(دقیق یادم نمی آید)همان فرشی که او روی آن خوابیده بود را جارو میکرد.پس از اینکه بیدارشد،هر دو دختر بدون چادر و با سر لخت اما تیپ ساده و صورت بدون آرایش نماز میخواندند ومن نیز تمام مدت پشتم به انها بود و داشتم با لپ تاپ کارمیکردم و وقتی به سمتشان برگشتم که نمازشان تمام شده بود و داشتند به هم دست میدادندو”قبول حق” میگفتند ومن از اینکه آنها نماز میخواندند تعجب کردم وبعد نیز یکی ازآنها به من دست داد که البته دست من بسیار عرق کرده بودو او این را به رویم آورد و گفت که دست خودش هم اغلب اوقات عرق میکند.
  ممنون میشم اگه بفرمایید تعبیر خواب من چی میشه.

 59. محیا

  سلام،روزتون بخیر
  ببخشید من دقیقا ۵صبح خواب دیدم تو خونه قبلیمون زندگی میکنیم(کلا خواب هامو تو خونه قبلی که بیشتر زندگی کردم میبینم)و یه چیزی از جلوی چشمم سریع پرواز کرد رفت تو اتاقم،رفتم دنبالش دیدم یه کبوتر سفیده نشسته خیلی خوشحال شدم،اتاق تقریبا تاریک بود یه نفرو فقط دستشو دیدم ،برقو روشن کردم یه بدن بدون سر داشت نماز میخوند،وایساده بود ولی یادمه گفتم مامان یکی داره نماز میخونه سر نداره که بیدار شدم از ترس..رکوع و قنوتم و..نبود.صاف ایستاده بود

 60. مهدیه

  من خواب دیدم که همسرم درحال نماز خواندن است، درصورتی که او نزدیک به ده سال است که نماز نمیخواند.

 61. فاطیما

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم جایی هستم که کسی که عاشقشم هم اونجاست !شب بود من بهش گفتم امروز کارداشتم میشه لطفا ساعتتون رو نگاه کنید ببینید از نیمه شب شرعی نگذشته تا من نمازم رو بخونم!؟ اونم نگاه کرد گفت یکم از نیمه شب گذشته ولی من اگه جای تو بودم همین الان میخوندم که قضای نمازم جمع نشه!
  منم رفتم نمازم رو خوندم ولی نمیدونم چرا احساس میکنم بعضی جاها عبارات نماز یادم میرفت و شاید اشتباه میخوندم!!!!!!
  ولی بعد هرطوری که بود سلام نمازم رو دادم و تموم کردم …..
  بعد یه مدتی نشسته بودم که یهو دیدم اون آقایی که عاشقشم اونم داره نماز میخونه و درحال رکوع و سجود هستش و خیلی تعجب کردم تو خواب!!!
  اون قسمت خواب که میگم شاید بعضی عبارات رو غلط میگفتم مفهوم بدی دارههه!؟؟ خیلی میترسم از این موضوع:(
  ممنون میشم جواب بدید

 62. ابوالفضل بابایی

  باسلام
  ببخشید من چند شب پیش خواب دیدم توی بیابانی هستم و یکی با لباس خاکی جبهه باهام حرف میزنه و اون شخص شهید والا مقام سردار سلیمانی بوده و هیچ کدوم از حرفامونو به خاطر نمیارم ..فقط اینکه در حین صحبت کردن با من به نماز ایستاد و شروع به نماز کرد ..ممنون میشم تعبیرشو بگید؟

 63. مریم سراج

  سلام
  من خواب دیدم که میتی را درحال شستشو غسل بودد…نگاه کردم مادرم خدا بیامرز بود ..وقتی فهمیدم با صدای بلند گریه میکردم…مادرم ۵ سال پیش فوت کرده است

 64. Omid

  سلام .
  بنده خواب دیدم که پشت سر پدرم که جانماز مادرم را پهن کرده بودم و تسبیح در دستم بود و برادرم هم در کنارم بودم داشتم نناز مغرب میهواندم…البته نماز جماعت نبود ولی پشت پدرم و در کنار برادرم و روی جانماز مادرم داشتم‌نماز میخواندم و از همان ابتدا کامل شروع به نماز خواندن کردم و در رکعت دوم بودم و یادمه که نماز رو کامل داشتم به جا میاوردم…که در رکعت دوم با صدای بلند گوشی تلفن از خواب پریدم…اگه واسم تعبیر کنید ممنون میشم….

 65. مائده

  سلام
  در خانه ما فقط من و مامانم نماز میخوانیم خواب دیدم که مامانم درحال نماز خواندن است و اینور یکی دیگه داره نماز میخونه نزدیکتر که رفتم چادر را از روی سرش برداشت(جن بود) خیلی ترسیدم و از گوش هایش گرفتم و به دسته مبل زدم و اون ناپدید شد.
  لطفا تابیر کنید نماز روزه هاتون قبول حق انشالله

 66. محمد هادی

  سلام ببخشید اشتباه نوشتم به سمت غرب پیچیدم نه شرق

 67. محمد

  سلام خسته نباشید من در خواب دیدم در حیاط‌مان چند نفر نماز میخوانند منم پشت آنها میخواندم بعد دیدم فامیل هایم هستند زن بودند که ۱،۲ تاش بدون چادر میخوانند منم وقتی میخواندم رفتم کنارشان رو قبله درست میخواندم بعد یدفعه به سمت شرق برگشتم خواندم شک کردم دوباره به قبله برگشتم

 68. نرگس

  سلام
  من خواب دیدم که دارم نماز شب میخونم و به حدی واقعی به نظر میرسید که وقتی از خوتب بیدار شدم و خودم رو روی تخت دیدم تعجب کردم که کی دراز کشیدم من که داشتم نماز شب میخوندم
  قبل اذان صبح و موقع سحر این خواب رو دیدم.

 69. عرفان

  سلام
  خواب دیدم که وارد مسجد شدم برای نماز خواندن،مسجد خیلی خیلی شلوغ بود رفتم وسط مسجد و شروع کردم به نماز خواندن یه دفعه همه به من نگاه کردن و مسخره می‌کردند به نظر همشون آدم های با ایمان و خوبی میومدند و یادم نیست که نماز رو تموم کرده باشم.
  تعبیر خوابم چی می‌تونه باشه.
  ممنون

 70. حسنا

  سلام من خاوب دیدم که مسیحی هستم و نماز را به شکل اهل سنت می خوانم واین در حالی است که من شیعه هستم تعبیر ش چی میتونه باشه ؟

 71. فاطمه

  من خواب دیدم که مردم و دختردایی ام که محجبه هم هست داره بالای سر من نماز وحشت میخونه یه دستمال روی من انداخت و من میدیدمش وقتی که رفت سجده دیدم روی سجاده اش نوشته نماز وحشت بخوان و از خواب پریدم .منظور از اون نوشته چی بود و کلا تعبیرش چی میشه؟ممنونم از شما

 72. N.A

  سلام،من تغییر خواب خودم پیدا نکردم .خواب دیدم مه انگار ی مقام مهمی به دست آووردم و لباسای بسیار شیکی تنم بود.در همون حین با ی گروه آشنا شدم که عاشق یکی از اون افراد شدم و خوشحالی روی ابرا بودم.همین جور که داشتم لب دریا رها میرفتیم رفتم وضو گرفتم و شروع کردم نماز خوندن که وقتی تموم شد دیدم همه با تعجب نگاه میکردن منو .بعد مثل بقیه انگار نماز جماعت بود شروع کردم رو به قبله نماز خوندن.انگار نمازم واسه شکر گزاری بود

 73. زهرا

  خواب دیدم تو یک مکان زیارتی مثل امام زاده گوشت مرغ می خوردم…مرغ دادن بااستخوان و من داشتم از لای استخوان ها گوشت رون رو میخوردم البته قبلش وقت نمازبودو ایستادیم به نماز ولی یادم نیست که تمام کردیم نمازو یا نه.چای و نبات هم دادند بهم

 74. کیهان

  سلام
  روزتون به خیر

  من خواب دیدم که به چند نفر دارم نماز رو آموزش میدم، رکوع و سجده رکعت اول رو هم به جا آوردم ولی بقیش یادم نیست، درضمن بدون وضو نماز رو آموزش میدادم و البته به سمت قبله

 75. Kimiya

  سلام من خواب دیدم ایستادم روی سجاده اذان گفتم ک نماز بخونپ سجاده دیگه ای هم بود که یک نفرکنارم نماز میخوند میشه بگید تعبیرو

 76. راحله

  با سلام
  بنده خواب دیدم که پسر عبا انداخته و در حال نماز خواندن
  ممنون میشم تعبیرشو بگید

 77. رضا گلچین

  سلام من تو خواب میخواستم نماز بخوانم اما مهر نماز پیدا نمی کردم که یک کلوخی از دیوار یکی از اهالی آن شهر که فکر کردم شهر زیارتی مثل کربلا هست کندم و با کلوخ آن نزدیک دیوار نماز خواندم و یهو دیدم که صاحبخانه منو دید و بدنبال مک افتاد و من فرار کردم آخرش منو گرفت و شلاق زدن بهم اون جلوی مردم،،حال تعبیر این خواب چی میتونه باشه

 78. نسترن

  سلام من خواب دیدم برادر زنداداشم با موهای کوتاه در حال خواندن نماز و عبادت کردن است

 79. مجتبی قلخانباز

  سلام خواهرم خواب دیده من پابرهنه روبروگنبدمشغول ترازودار قنوت هستم ممنون میشم تعبیرکنید

 80. سعید

  سلام.
  تو خوابم ، تپ سفر بودم، شب یا سحر بود که رسیدم به نماز خونه . موقع نماز متوجه شدم مرحوم آیه ا… بهجت کنارم نشسته ، وقتی که خواستم برا تسبیحات اربعه قیام کنم، اون مرحوم باعصبانیت آستینمو کشیدند که بشین سلام بده ( منظورشون این بود که داری بیشتر میخونی، اشتباه میخونی)، ولی من مطمئن بودم که درست خوندم. آخرشم باعصبانیت رفتند.
  تشکر

 81. محمد خباز

  سلام
  خواب دیدم منتظر ایت اله خزعلی هستم که به جایی همراهیشون کنم به من گفت از طرف امام زمان یه پیغام برای امام خمینی دارم که بهشون بگید ما پشتیبان شما هستیم بعد دیدم در روستایی دور افتاده هستم و برای نماز صبح به امام زاده اون روستا رفتم ولی داخل امام زاده خاکی بود با یه گلیم خاکی خولی خواستم از یه شیر اب طلایی رنگ وضو میگرفتم ولی دستم خیس نمیشد داخل امام زاده به نماز ایستادم یادم هست یه بار به جهت قبله و یه بار به جهت مغرب نماز خواندم تمام شدن نماز یادم نیست ولی چون سرویس بهداشتی خوبی نداشت با خودم گفتم اگه یه پولی دستم برسه سرویس بهداشتی اونجا رو درست میکنم ولی نمیدونم کجا بود بعد با یه قطار روباز از امام زاده برمیگشتم که صدای بوق قطار از روبرو شنیدم سریع همراه یه جوون دیگه از قطار پایین پریدم بعد قطارها باهم تصادف کردند و ما چیزیمون نشد

 82. افسانه

  درود و سپاس
  خواب دیدم من و سه نفر از اعضای خانواده همسرم در خانه مادر ایشان هستیم .کارهای زیادی برای انجام دادن داشتم و مرتب عجله داشتم. میخواستم نماز بخوانم اما جهت قبله را فراموش کرده بودم. سجاده خودم را پهن کرده بودم و مرتب میچرخاندم. یک نفر از اقوام سجاده را پهن کرد و ایستاد نماز را شروع کرد. اما من باز به نظرم آمد به جهت اشتباه ایستاده، سجاده ام را رو به خورشید پهن کردم، آن یک نفر که نماز را شروع کرده بود به جهت من چرخید، آن خانم دوم هم با من رو خورشی شروع به نماز کرد، بنده هم به نماز ایستادم اما چادر و روسری نداشتم، وقتی به سجده رفتم فهمیدم زیر جانمازه با خودم گفتم باید اینها را بپوشم، نماز را در رکعت اول بدون تشهد تمام کردم تا چادرم را بر دارم ولی یادم نیست اینکار را انجام دادم یا نه ، مادر همسرم پشت به خورشید ایستاد و سجاده کوچکی پهن کرد، ایشون هم بدون حجاب به نماز ایستاد
  آن دو نفر دیگر نماز را ادامه دادند اتاق روشن بود و انوار خورشید و خود خورشید دیده میشد، افکارم پاک بود
  مرتب نگاه میکردم تا دختر کوچکم از من دور نشود
  ظرفها را هم مادر همسرم و خانم نفر دوم شسته بودند
  دیوارها سالم بود و همه خانه تمیز بود

 83. saeid

  سلام و درود مجدد
  من خواب دیدم که با دوستم توی خیابون بودیم و شب بود ماه کامل بود یک نوشته به زبان انگلیسی بالای ماه نوشته شده بود و نور ماه زیاد بود باید دستت رو جلوش قرار میدادی که بالاشو که نوشته اونجا بود رو ببینی منو دوستم خندیدیم و جمله اولش رو خوندیم و میخندیدیم چون معنیشو نمیدونستیم انگار یه نامه بود و فقط یادم میاد همچین چیزی رو خوندم you very yang بعدشم از شوخی من میگفتم you very not
  ممنون میشم اگر تعبیرشو بگید

 84. saeid

  سلام
  من خواب دیدم داخل مسجد یا حسینیه روستامون بودم نزدیک در ورودی تعدادی از دوستانم اطرافم بودند داخل مسجد داشتند نماز میخوانندند من وارد شدم روحانی مسجد هم مثل همیشه پیش نماز بود ولی پسر کوچیک همان رو حانی جلوتر از خودش.داشت روبه غرب نماز میخواند من که رسیدم اونجا نماز تمام شده بود به پسر روحانی سالام کردم و همینطور به خود روحانی بعد هم رفتم اخر صف ی مهر دیدم که کسی ک نماز خوانده بود با جا گذاشته بود و من انجا نشستم و پسر روحانی هم کنار من نشست و دست به دعا بود و همه به سجده رفتند بغیر از من و پسر روحانی تعدادی زن هم پشت سر ما نشسته بودند

  ممنون میشم اگر تعبیرش را بگید

 85. آبتین نظری

  با سلام
  من چند وقت هست که نماز خواندن رو شروع کردم
  در خواب دیدم که من با چند نفر از فامیل تصمیم به نماز خواندن گرفتیم نماز را شروع کردیم در ان محلی که داشتیم نماز میخواندیم کلی زنبور جمع شده بود اما ما بازم با این حال که میترسیدیم نماز خود را قطع نکردیم و نماز خود را تموم کردیم بعد از تمام شدن نماز به خانه ما رفتیم پدرم در خانه بود و به ما گفت که آنجا دیگر امن نیست همینجا بمانید

 86. M

  سلام من خواب دیدم وارد یک مسجد شدم که همه درحال نماز خواندن به جماعت بودن من هم به آنها پیوستم یعنی از اول نماز نبود کلا وارد ک شدم با آنها نماز خوندم و نمیدونم که نمازم تموم شد یا نه
  میشه لطفا بفرمایید تعبیر خواب من چیست

 87. Nam

  سلام مجدد،خواب دیدم که چادر به سر دارم و در حالی که میخواستم نمازم قضا نشه جا نماز به دست دویدم و خواستم پشت سر اقایی که بهشون علاقه دارم (اما ایشون گمون نمیکنم به من علاقمند باشه…در ضمن ما ارتباطی با هم نداریم)
  قامت ببندم و به ایشون اقتدا کنم
  (جایی مثل مسجد بود و ایشون جلو بودند و در حال نماز خوندن بودن که من رسیدم و در مسجد کس دیگه نبود)
  همین که میخواستم قامت ببندم دیدم ایشون یه رکوع رفتند و از کنار پاشون منو دیدند بعد به سجده رفتند و در حال سجود از وسط پاهاشون به من خیره شده بودند و اصلا ذکره سجده رو نمیگفتند و حتی سر از سجده هم برنمیداشتند…هرچقدر که من از ایشون رو میگرفتم که متوجه من نشن اما ایشون مثل مجستمه در حال سجود محو تماشای من بودند…چند ماهه این خوابو دیدم و خیلی دنبال معبر گشتم تا امروز شمارو پیدا کردم لطفا برام تعبیر کنید…سپاس از لطفتون

 88. سعید

  من خواب دیدم برادر شوهرم توی خونه ی ما رو به قبله داره نماز میخونه ،،،،البته همسرم به تازگی رفته تو کارگاه ایشون وداره کار میکنه ،،،،میشه تعبیر خواب منم بگین

 89. اسماعیلی

  سلام پدرم ۵۰ روز پیش فوت کردند در خواب دیدم در مسجد محل (شهرداری فعلا مسجد رو خراب کرد) در حال نماز خواندن است البته حال پدرم خیلی خوب بود و فضای مسجد هم بسیار با صفا و دلنشین بود لطفا تعبیرش رو بفرمائید.

 90. سیده سعیده

  سلام. من خداروشکر مدتی است که دوباره نماز میخوانم و نسبت به قبلا با حضور قلب بیشتر نماز میخوانم و خیلی خوشحالم، اما مادرم از نماز خواندن من خبر نداشت، مادرم خواب دیده که من در سنگری نماز میخوانم، البته این مورد رو هم اضافه کنم که حاجت مهمی دارم خیلی بابت این موضوع دعا و راز و نیاز میکنم، لطفا تعبیر خواب مادرم رو بفرمایید

 91. نسی بانو

  سلام من خواب دیدم با خانواده ام به خانه معشوقه ام رفته ایم .او در حال غذا خوردن است ک صدای اذان می آید . بی درنگ دست از غذا میکشد و نماز میخواند
  این خواب تاثیری در اینده من دارد؟؟
  کسی که من دوستش دارم او مرا دوست ندارد و اینکه ما رفتیم خانه انها برایم عجیب است

 92. نسی بانو

  سلام

 93. بی نام!

  سلام وقت بخیر.
  من دیشب خواب دیدم تو خونه درحال نماز خواندن بودم ولی جهت قبله‌ام سمت راست بود نه خود قبله، یه صدای خیلی زیبایی با من حرف میزد و راجب تقوا و دوری از شیطان تا به رستگاری برسم می‌گفت یعنی چیزی مثل قرآن
  تعبیرش چیه؟!

 94. الی

  با سلام
  کسی در مورد ما خواب دیده است که اومدن منزل ما و مادرم به اونا میگه بلند شید نماز آیات بخونید تا ساعت ۱۱ بیشتر وقت ندارید ،و اونا هم میگن الان که اتفاقی نیافتاده که ما نماز آیات بخونیم .ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

 95. اذر

  سلام
  من شب 14 ماه خواب دیدم که تویی خونه نوی مامانم ایستادم همه ملافه ها تمیز تمیزه سجاده پهن کردم نماز و شروع کردم وسط حمد دیدم دراوری که جلویی من هست داره تکون میخوره ترسیدم با خودم گفتم این خونه جن داره بعد دیدم کامل از جاش تکون خورد و حرکت کرد من شروع کردم به فریاد زدن و برادر بزرگم که بیرون نشسته بود و صدا زدم ولی صدام بهش نمیرسید خیلی ترسیده بودم

 96. محمد

  یک ماه پیش من پیام دام یه خواب دیده بودم هنوزجواب داده نشده نمیدونم اشکال چیه

 97. FARDAD

  سلام خواب دیدم از بیرون از خانه بودم و به خونه برگشتم
  وقتی در رو باز کردم دیدم مادر پدر برادر و خواهرم همه باهم نماز میخوانند و بعد هم من خوشحال شدم و با اونها نماز خوندم

 98. محمد سهیل

  سلام و عرض ادب
  در خواب دیدم چند نفری هستیم که ان ها را نمی شناختم ولی به نظر دوست می امدند در منزل یکی از اقوام که جانباز جنگ است بودیم اتاق کو چکی ان جا بود که بزرگتر شده بود و در ان جا نماز برپا بود امام جماعت شهید بهشتی بودند که ما را بردند در اخر صف جا دادند و بعد نماز هم ایت الله نخودکی سخن رانی کردند

 99. محمد

  سلام چرا جواب منو ندادید آقای صداقت

 100. مهدی

  سلام. مادر من دو ماه قبل فوت کرده. در خواب یکی از اقوام آمده و گفته که «من باید زود برم نماز بخوانم، سر گردنه گیر کردم»
  ایشون تارک الصلاة نبوده.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب بر این معنی است که برای مادرتان نماز خیرات بدهید تا روحشان در آرامش قرار بگیرد و جایگاهشان مناسب شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 101. کمیل

  سلام
  من قبل از طلوع آفتاب خواب دیدم که اول با وسواس بسیاری وضو گرفتم انگار آب وسط صورتم خشک میشد. به هر حال چون وقت تنگ بود با همون وضو مشغول نماز شدم. فکر کنم وقت گذشته بود و سه رکعت نماز شب و نماز صبح رو به صورت قضا خوندم. البته اطرافیان که گویا وارد نبودند به صورت ادا خواندند. نکته جالب اینکه اطرافیان از اقوام و خانواده بودند که اصلا نماز خوان و دین دار نیستند اما در خواب جدا جدا همه به نماز ایستاده بودند.

 102. 1993mohadse

  سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم کلی ازفامیلامون خونمونن عمه همام دامادمون بچهاش اومدم نمازموبخونم دیدم مامان زدزیرگریه بعدمن نمازموشکستم شروع کردم براعمه هام توضیح دادن بخدامن کاری نکردم بعددوباره رفتم توی یه اتاق دیگه نمازموبخونم بازاینقدرشلوغ بودنمازموشکستم بعدرفتم یه جای انگارمثل امامزادبود داشتم نمازمیخوندم بازم حواسم پرت شدنمازموشکستم بعدرفتم توی اتاق دیگه بهم گفتن نمازتونخوندی گفتم نه من تاالان ٧بارنمازموشکستم بازم اومدم شروع کنم نمازخوندن حواسم پرت شدنمازنخوندم ولش کردم گفتم من دیگه نمازموخوندم داشتم میرفتم تویه اتاق دیگه کسیوکه دوست داشتم توحال دیدم این خوابومن ٨.٩صبح دیدم

 103. محمد

  سلام من دیشب خواب دیدم داشتم نماز میخوندم تونماز هی شک میکردم به وضو یم دومرتبه وضو میگرفتم در حین وضو مرتب شک میکردم یا ّ دستم فوری خشک میشد دوباره وضو میگرفتم تا بالاخره نماز ظهرم تمام شد وبرای نماز عصر هم مین اتفاق افتاد و قرار بود بعد از نماز برم سر کلاس تا به هر صرت نمازم تمام شد و به کلاس رفتم میشه تعبیرش رابهم بگید؟ممنون

 104. مارال

  من خواب دیدم سر نمازم
  ولی رکعت نمازو یادم‌رفت که و توی خواب میگفتم باید به رکعت کمتر بزاری
  و سلام گفتم
  و میگفتم حداقل نماز مغرب رو خوندم
  عشا بعد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که حاجت روایی به دست خواهید آورد و تمام کردن نماز نیک است.
   سربلندو پیروز باشید.

 105. فرزانه

  فرزانه هستم یک قسمت از خواب رو فراموش کردم بنویسم
  در مجلسی که گفتم همه چادر مشکی پوشیده بودن همه در حال حرف زدن بودن بعد من به خالم گفتم که خاله به من قرآن یاد میدی و بعد خالم گفت که من الان نمازهای ۶ سالم رو خوندم و درست کردم و خیلی خوشحال بود

 106. فرزانه

  سلام و عرض ادب

  من خواب دیدم که وارد مجلسی شدم که خاله و دخترخاله های من بودن که همگی چادر سیاه به سر داشتن بعد خاله من با خوشحالی به من گفت که من نمازه های شش سالم رو خوندم و درست کردم و بسیار شاد بود
  تعبیرش چی میتونه باشه

 107. حسینی

  سلام یکی از دوستانم خواب دیدن که دزد وارد خونه اونها شده و میره سمت پشت بوم درو که باز میکنه میبینه من دارم نماز میخونم و صورتم زیبا شده.بعد برمیگرده داخل خونه و دزدا میگن که فرار کنید.این فک میکنه که پلیس اومده ولی وقتی فرار میکنن متوجه میشه که دزدا منو دیدن و فرار کردن.تعبیرش چی میتونه باشه؟با تشکر

 108. مونیکا

  برادرم خواب دیده که مامانم توو نمازخونه ی بیمارستان در حالی که تمام بدنش ورم کرده بود، داره تند تند نماز می خونه و من و برادرم نگاش می کنیم. وقتی نمازش تموم می شه می گه من وقت ندارم و منم تایید می کنم که آره وقت نداره
  (مامانم توو واقعیت سکته ی مغزی کرده و الان بیمارستان بستریه و حالش زیاد خوب نیست و یه دست و یه پاشم ورم داره)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   با آرزو سلامتی برای مادرتان.
   تعبیر خواب نماز بر این صورت است که اگر تا آخر خوانده شود حاجت روایی است و انشالله شفایشان به خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 109. ناشناس

  سلام من خواب دیدم چادر نمازم زدم برای نماز خوندن( سروضع هم خوب بود )همین طوری که وایسادم شروع کردم به نماز به حالتی که تعادلم از دست میدم نمیتونم سرپا به ایستم (انگار یکی هل ام میده می افتم زمین کنار سجاده )پرت میشم روی زمین .گاه گاهی این خواب میبینم نمیدونم چرا تکرار میشه (فقط مکان تکرارش فرق می کنه )
  باتشکر

 110. داریوش

  با سلام من خواب دیدم بر روی یک جا نماز چند نفر نماز میخوانند و در حال سجده دیدمشون با لباس سفید بودن ، اینم بگم که هرکسی به به یه سمت میخوند مثل یک میز گرد همه دور جا نماز جمع شده بودن ودر حال سجده کردن بودن

 111. عليرضا

  سلام.
  من مدتي هست كه در حال ايجاد تغييراتي در زندگي‌ام هستم. چند خواسته بزرگ دارم و در تلاش براي رسيدن به اونها هستم و از طرفي سالها درگير يك گناه بودم كه تصميم به برگشت گرفتم و سخت دارم تلاش مي كنم كه كنارش بگذارم، چند هفته‌اي هست كه نمازم رو اول وقت مي خونم، مرتب قرآن قرائت مي‌كنم، اون كار رو كنار گذاشتم و … . امروز صبح يكي از همكارانم بهم گفت ديشب خوابت رو ديدم كه داشتي پشت به قبله نماز مي‌خوندي!! البته ايشون از زندگي شخصي و برنامه‌هاي من هيچ اطلاعي نداره. تعبير اين خواب چي ميتونه باشه؟

 112. سمیه

  سلام
  چند وقته که با کسی که دوستم داشته باهام قطع رابطه کرده و نمیخاد منو ببینه.
  دیشب من خواب دیدم توی مکان ییلاقی کوهستانی مهمان خونه ی کسی که دوستش دارم هستم اونجا دوستان و آشناهای دیگه اش هم هستن و اون به همراه دوستان مرد و زنش لباس و ردای روحانی میپوشه و میرن بالای کوه عکس میگیرن و بعد وارد مکانی میشن و من به دنبالشون میرم که ببینم کجا رفتن و در مکان رو باز میکنم میبینم اونها مشغول نماز جماعت هستن و من در رو روبرو اونها باز میکنم طوری که منو میبینن و من دنبال عشقم توی جمعیت میگردم ولی انگار اون خودش رو از من مخفی میکنه
  بعد نماز خانمها بر میگردن داخل خونه ای که مهمان هستیم ولی آقایون نمیان
  و خانمها همه با آرایش مو و لباس آماده واسه جشن هستن
  و من دوباره دنبال عشقم میگردم و اونها رو داخل یه مکان دیگه ای پیدا میکنم که همه لباس یک دست پوشیدن و میخوان یه اعتراض مدنی رو به صورت آروم انجام بدن ! و عشقم به من میگه تو جرا اومدی ولی انگار خوشحال میشه که پیداش کردم و کنارشم

 113. Sami

  سلام. من خواب دیدم چندتا آقا در ساحل مشغول نماز خواندن هستن. اما احساس کردم جهت درستی نمیخونن و سمت غرب میخونن. من و همسرم از کنارشون رد شدیم و همسرم به اونها سلامی زیر لب کرد. ممنون.

 114. محمد

  با دورود ‘ من نزدیکای ساعت ۴ بامداد’ خواب دیدم که به همراه گروهی در صف نماز ایستادم و من در صف آخر بودم’ و دیدم که در هنگام رکوع بادی از من در رفت که صدا داشت ولی به جز خودم کسی متوجه نشدو در دنباله نماز یه دفعه دیدم که کسانی که در جلوی من داشتن نماز میخوندن ‘ هر کسی به سمتی چرخید و نماز میخوند و رو به قبله نبودن و داشتن نمازخوندن رو مسخره میکردن’ ولی من رو به قبله نماز میخوندم و داشتم به پایان نماز نزدیک میشدم ‘که با خودم گفتم منکه بادی از شکمم رفته و اینا هم نمیزارن نماز بخونم ‘ برا همین نمازم رو قطع کردم و گفتم میرم توی خونه نماز می خونم.

 115. رویا ذاکری

  سلام ،من در مورد شخصی که میشناسم حرفهای بدی شنیدم و از اون ادم بدم اومد شب خواب دیدم که اون ادم و چند نفر دیگه رو در حال وضو گرفتن و نماز خواندن دیدم لطفا تعبیر خواب منو بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما احتمالا نشان بر قضاوت نادرست شما در مورد آن شخص دارد و اینکه شاید آن فرد از کار خود توبه کرده باشد و شما نباید به وسیله گفته دیگران فردی را قضاوت کنید تا زمانی که چشمانتان آن چیزی که شنیده است راببینید.
   سربلند و پیروز باشید.

 116. بهرام

  سلام و عرض ادب مجدد:
  توی یک قسمت دیگه از خوابم وارد خانه ای شدم که پله های برقی داشت و پله ها آهنی بود چند نفر از خانواده و فامیل هام رو دیدم که از پله ها اومدن پایین و من رفتم بالا و از اونور پله ها پله ای نبود که برم بالا یا برم پایین ، توی خوابم مثل سیلوی گندم به نظرم میرسید اون بالای پله ها یکی از همسایه های خانه پدرم رو‌ دیدم که مرده و ازم احوال پدرم رو پرسید و منم گفتم حالش خوبه
  ممنون میشم اگه تعبیر این خواب هم بهم بگید ،،، اجرتون با خدا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما از لحاظ مقام پیشرفت خواهید کرد و هم صحبتی با میت نشان بر خبرهای نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 117. بهرام

  سلام و عرض ادب:
  من خواب دیدم وارد خانه ای شدم که ناشناس بود و رفتم طبقه بالا و دیدم که پدرم هم وضو گرفته بود و در داخل خانه رو باز کرد و اومد تو هال و دیدم که پدرم داشت نماز می خوند و پدرم را در حال سجده دیدم ، بعدش توی خوابم رفته بودم بیرون یک در دیگر همان خانه را دیدم که زنگ خانه را زدم آیفون انگلیسی حرف میزد و داداشم در را برام باز کرد و رفتم تو خونه ، تعبیرش چیه ممنون میشم اگه بهم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب وضو کردن بر این صورت است که آن شخص از گناه مبرا می‌شود و اینکه نماز خواندن و رو به قبله نیک است و نشان بر ایمان کامل است و نماز را تمام کردم به معنی برآورده شدن حاجت است و خیر است و اینکه شما از در عبور کرده اید به معنی هدفی است که به ازدواج ربط دارد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 118. آسمان

  سلام من خواب دیدم دارم نماز مستحبی میخونم ولی سروصدا زیاده نمیتونم تمرکز کنم واسه همین تو خواب گفتم فایده نداره انگار چون نماز واجب رو نخوندم واسه اینه نمیتونم این نماز رو بخونم بعد دوباره شروع کردم به نماز خوندن واجب اونم نماز ظهر دیگه از خواب پریدم لطفا تعبیراین خواب بفرمایید. باتشکر

 119. Meysam

  سلام،وقت بخیر.من اصولاً خوابام یادم نمیمونه دیشب(نزدیکای صبح) خواب دیدم دارم نماز میخونم یه نفر هی میاد دوربرم سروصدا دادوبیداد می‌کنه هی میخواد حواسمو پرت کنه منم نمازمو قطع نمی‌کنم با اینکه خیلی ترسیده بودم و حتی دستو پام میلرزید،رفتم رکوع بعد سجده بعد چندمتر اونورتر بابام با یکی دعواش شد،منم باخودم گفتم نباید نمازو بشکنم یه رکعت مونده بود تموم بشه گفتم الآن تموم میشه میرم کمک بابام،،که یارو بابامو کتک زد منم نتونستم خودمو نگه دارم نماز ول کردم رفتم سمت بابام. میشه بگین تعبیرش چی میشه؟؟

 120. زهراموسوی

  سلام خواب دیدم شخص دیگه ای رفته زیارت مشهد وداره نماز میخونه .تعبیرش چیه؟اون شخص صابکار بنده هستش ک اهل نماز نیست ولی ب نماز علاقمنده .اصلا ب من ربطی ندارا ک خوابشو دیدم

 121. کتایون

  من خواب دیدم روی یک تپه ای به نماز ایستاده ام و در سربالای تپه نماز می خواندم اما تعادل نداشتم که به ایستم و مدام در حال افتادن بودم و من سعی می‌کردند که نیافتم اما همچنان بدنم تکان می خورد و به این طرف و آن طرف میرفت و من از این حالت ناراحت بودم و تلاش می‌کردند که به ایستم لطفا بفرمایید تعبیر خواب من چیست چون من در واقعیت هم نماز خوان هستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب بر این صورت است که اگر به جهت قبله نماز خوانده اید نیک است و اگر بر عکس آن نیک نیست و ابن که لرزشتان می‌تواند بر دلیل لغزش شما در ایمانتان باشد و خوابتان به شما هشدار داده است که برای به جا آوردن احکام دین سستی را کنار بگزارید کا نیک نیست و خواب شما موضوعی دبگر را عنوان می‌کند و می‌تواند بر این باشد که شما مقداری از لحاظ روحی در تعادل نیستید و دو دل هستید برای امری خیر.
   سربلند و پیروز باشید.

 122. عاطفه پناهی

  سلام خسته نباشید
  من روز ۱۴ ام ماه خواب دیدم که حرفی به چن نفر از نزدیکان میزنم و انا منو به دروغ متهم میکنند و منم خیلی ناراحت میشم و میرم و شروع میکنم ب نماز خوندن وسط حمد و سوره اولین رکعت انگار بهم الهام شده باشه یا انگار یادم اومده باشه (دقیق نمیدنم چجوری بود ) یه آن با خودم گفتم که راستی اگه میخواستیم راست بودن حرفمون معلوم شه میتونستیم سر نماز از خدا بخوایم ( البته من نخواستم من اراده کردم و مردم ) که بمیریم و اگر که خدا مارو زنده کرد ینی حرفمون راست بوده که من همون وسط حمد و سوره مرد و افتادم زمین و بعد زنده شدم و به اون نزدیکانم ثابت کردم که دروغ نمیگفتم .
  ممنون میشم جواب منو بدید تعبیرایی که درباره تموم نکردن نماز خوندم خیلی ترسوندتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شمذ نشان بر این دارد افرادی به دلیل عملی از شما کا دیده اند به شما تهمت می‌زنند و شما برای اثبات به عملی دست خواهید زد که موجب خیر است و اما تمام نشدن نماز گفته اند دعای بیننده اجابت نمی‌شود و اما این حتمی در آن نیست و شما صدقه بدهید از خدای خود اجابت بخواید که انشالله به دست خواهید آورد.
   سربلند و پیروز باشید.

 123. So

  با سلام همسا یه ما در خواب دیده که در خانه ما باز است و عده ای نماز میخوانند و من را بین آنها تشخیص داده است که نماز می خوانم و پدرم را که فوت شده اند در خواب دیده که از در کوچه داخل شده اند و شکلات داشتند و به همسایمون تعارف کرده و ایشان هم برداشتنه اند

 124. ناشناس

  با سلام

  بنده دیشب خواب دیدم که توی مدرسه ای درحال نمازم فک کنم چهار رکعت اول رو خواندم و شنیدم یکی از دوستان همکلاسی ام امده فورا رفتم پیشش کلاس بغلی و سلام و احوال پرسی کردم گفتم من فلانم منو یادته(فردی که درخواب دیدم نا اشنا بود) خلاصه دیدم یکی از معلم ها هم روی صندلی نشسته و نماز میگذارد برام جالب بود برگشتم که ادامه نماز را بخونم یک خیار دیدم روی نیز و خوردمش و بعد مدیر امد و احساس کردم عصبانیه فکر کنم چون اون خیار رو خوردم عصبانی بود و تا میخواستم ادامه بدم نماز را بیدار شدم.

  در همین حال که دوباره خوابیدم خواب دیدم‌میخواهم وضو بگیرم که دوباره بیدار شدم

  ممنون میشم تعبیرشو بگین برام

 125. غزل

  سلام روز بخیر.
  من خواب دیدم در خانه ای رو باز کردم، دیدم اونجا مسجده هیچکس داخل نبود یدفعه یه صدایی اومد به سمت صدا نگاه کردم یک در کوچیک اونطرف مسجد بود که ازش خیلی نور می اومد رفتم داخل دیدم یک جماعتی دارن نماز میخونن و درحال رکوع هستن رفتم جلوتر و دیدم عکس من قاب گرفته و روبه روشونه و داشتن نماز میت میخوندن بعد از فهمیدن این جیغ کشیدم و از خواب پریدم لطفا بگید تعبیرش چیه؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر بدی ندارد و به معنی عمر دوباره و خبر خوب است و اینکه به این صورت است که شما عمری طولانی و با خیر برکت برای خود خواهید داشت.
   سربلند و پیروز باشید.

 126. ناشناس

  سلام ببخشید خواب کامل این میباشد

  خواب دیدم جایی رو سنگ ریزه هایی ایستادم و یکی از دوستان هم‌پیش منه بعد کفشی دیدم همانند ثم اسب فکر کنم پوشیدم دیدم خیلی زشته سریع از پایم‌بیرون اوردم سپس رفتم به نماز به ایستم و اونجا سنگی بود که میخواستم بتارشم و ازش مهر درست کنم بعد به خودم گفتم شاید صاحب ان سنگ‌راضی نباشد ولش کن سپس روی سنگی دیگر شروع کردم که نماز بخوانم متوجه شدم که برادرم هم ایستاده به نماز احساس کردم دوستم که اونجا بود نمیخواست من به نماز به ایستم خلاصه من شروع کردم به نماز و برادرمم همینطور همین که داشتیم نماز میخوندیم شروع کرد باران بباره و دستم با تمسخر بهم نگاه میکرد منم احساس شرم کردم و لبخندی زدم ولی از لباسم باران رد نشد یعنی پوست بدنم خیس نشد ولی برادرم خیس شده بود.

  در همین حال خودمه دیدم در روستایی هستم و ان روستارو سیل زده دور روستا دیوار گلی بود که سیلو نگه داشته بود و من احساس کردم خبرنگار هستم یا برای کمک اونجا بودم

  خیلی ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما آمده است که می‌تواند بر این معنی باشد که شما فردی هستید که حرام را حلال جدا میکنید و دوست شما بر این امر و بر اعتقادات شما سوخره خواهد گرفت و شما به رفتار این چنین افرادی اهمیت نمیدهید و بر اعمال خود ثابت قدم باشد و اینکه باران بر شما نشان رحمت است و به سبب اعمال حالتان به شما و برادرتان رحمتی خواهد رسید و منفعت به دست خواهید آورد و اینکه مشکلی بر اطرافیانتان وارد خواهد شد که آن ها را همراهی خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 127. افشین

  سلام اگر در خواب ببینی کسی از نزدیکان خود در حال نماز خواندن بود و به رکوع و سجود نیز رفت تعبیرش چیه؟

 128. زهرا

  سلام .وقت بخیر . مادرم بیمار هستند دیشب خواب دیدند تا با یکی از دوستانش که حدودا یکسال پیش به رحمت خدا رفته به مسجد رفتند و نماز خواندند و با هم از مسجد بیرون امدند و به خانه برگشتند . تعبیرش چیست . با تشکر از شما .

 129. امیر

  با سلام
  خواب دیدم کسی اشنا از دوستان نماز میخواند و در حال قنوت است

 130. مژگان

  سلام وقت بخیر .. تعبیرخواب من در این تعابیری که شما نوشته بودید نبود .. خواب دیدم کسی مرده و من و مادربزرگم و شخص سومی که خاطرم نیست چه کسی بود بالای سرش ایستاده بودیم .. یک دفعه مادربزرگم گفت که باید براش نماز بخونیم و تفر سوم چادر مشکی سرش بود و سجده کرده بود به سمت جنوب و مادر بزرگم به سمت شمال رکوع کرد و من هم به دنبال او تا اومدم اینکارو بکنم گفتم برای شخصی که از دنیا رفته به این سمت باید نماز خواند که مادر بزرگم با اشاره گفت بلی .. گفتم پس چزا این داره برعکس شما میخونه گفت تو کاریت نباشه و من به سمت شمال رکوع و بعد سجده کردم .. در همین حال یکدفعه از خواب بیدار شدم .. ممنون میشم تعبیر بگید ..

 131. نفس

  درود بر شما
  بنده خوابی دیدم ک در اینجا پیدا نکردم.
  توی خواب یه عده از آشنایان باعث آزار بنده شدن به قدری ک بی گناه حتی باهام حرف نمیزدن.
  اون وسط یکی هم بیمار بود در شرف مردن، همه الکی نگران بودن ک گفتم بیایید ببینید دقیق یادم نیست ولی در لحظه آخر گفتم خدای عزوجل من از اینا به حق خودت قسم نمیگذرم بازم به آسمون نگاه کردم ماه رو دیدم تکرار کردم. واون وسطا هم شخصی ک در بستر مرگ بود فوت کردندحتی تلاش میکردن دارویی بهش بدن ک نمی‌خورد نمیدونم اون شخص کی بود ولی برگشتم گفتم،ببینید آخر هممون مرگه. من دقیقا اشخاص در خواب رو یادم نمیاد کیا بودن ولی توی خواب می‌شناختم شون. (جالب اینجاست در بیشتر خوابهام متوجه هستم دارم خواب میبینم.) .حتی چند وقت پیشا مادربزرگم رو در خواب دیدم ک برام دعا می‌کرد و من صورتشو میبوسیدم و یا بغل میکردم و میدونستم فوت کرده و خواب میبینم)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که تعبیر ان به این صورت می تواند باشد که شما چون ان شخص داخل خواب را دیده اید که مرده است ان شخص در خواب شما بخشی از درون شما بوده است که دیگر مرده است و شما احتمالا به دست خود این کار را کرده اید و بدایند که مممکن است اشاره ای به همین موضوع مورد نظر باشد که شما در اینده ای نزدیک ممکن است با بستگانتان دچار مشکلی شوید و این موضوع سبب شود که حب آن ها را در دل خود بکشید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید