تعبیر خواب پشم

دیدن پشم در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پشم در خواب چیست؟

پشم wool

پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد. پشم ارزنده ترین محصولی است که از گوسفند عاید ما می شود لذا در خواب نیز نمی تواند بد باشد.

پشم را معبران در خواب روزی و نعمت تعبیر کرده اند و به وجهی دیگر اندوخته و پولی است که زائد بر خرج روزانه کنار نهاده ایم.

داشتن پشم و خریدن و هدیه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصیل روزی و نعمت فراوان است به همان مقدار که پشم را در خواب دیده اید.

اگر مختصری پشم در بقچه داشته باشید پول کمی به دست می آورید و اگر عدل های بزرگ پشم را در خواب دیدید که روی هم چیده اید و دانستید که همه به خودتان تعلق دارد مال هنگفتی نصیب شما می شود.

رسن یا طناب پشمی در خواب پیچیدگی کارهاست از نقطه نظر مالی و چنان چه در خواب ببینیم که کسی از پشم طناب می بافد نشان آن است که در کار او نوعی گره و آشفتگی پدید می آید و اگر احساس کردید که آن طناب به شما تعلق دارد یا برای شما بافته می شود و یا خودتان بافنده چنین طنابی از پشم هستید گرفتگی و گره کار به شما ارتباط می یابد.

اگر در خواب پشم نبافته ببینید بهتر است تا پشم بافته شده و چنان چه ببینید که مقداری پشم از دکانی خریده اید یا از طریق دیگر به دست آورده اید همان طور است که گفته شد تحصیل مال است و آن مالی است حلال و بدون خدشه و غش.

اگر کسی مقداری پشم به شما داد که ببافید شما را به کاری سرگرم می کند و شغلی در اختیار شما قرار می دهد که سود بخش است.

اگر دختر جوانی ببیند که دوک میریسد شوهر می کند و اگر ببیند از پشم پارچه می بافد شوهری پول دار نصیب او می شود.

بستر پشمی و تشکی که از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و این خواب نیکو است.

اگر جوان مجردی خواب ببیند، خواب او خبر می دهد که همسری پول دار و صاحب شخصیت و دولت نصیب او می شود.

اگر جوانی در خواب ببیند که یک گونی یا یک عدل پشم دارد پول دار می شود.

اگر زنی ببیند که تشک یا پشتی خود را شکافته و می خواهد با پشم پر کند و بدوزد شوهرش به وسیله او یا به کمک دیگری پول دار می شود.

بافتن نخ از پشم رشته امید است که به پول و ثروت منتهی می گردد. چنان چه در خواب ببینید که پشم را می سوزانید یا دور می ریزید خواب شما خبر می دهد که مال خود را از بین می برید و زیان می بینید و اگر در خواب دیدید که پشم را گلوله، گلوله می کنید و می اندازید خبر از این است که پول خود را به بیهودگی خرج می کنید.

چنان چه در عالم خواب ببینید که گوسفندی دارید و پشم آن حیوان را قیچی می کنید، اگر گوسفند ماده باشد زنی به شما سود می رساند و اگر بز باشد مردی برای شما مفید واقع می شود و اگر ببینید که بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده به شدت گرفتاری مالی پیدا خواهید کرد و به هر صورت پول برای شما ملال آور می شود به طوری که ممکن است آبرویتان را مورد مخاطره قرار دهد. پشم چرک و کثیف در خواب زیان مالی است.

☺ تعبیر خواب «پشم» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پشم» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


40 دیدگاه

 1. سوده.ک

  سلام من خواب دیدم از سقف یکی از اتاقهای خونه قبلیمون که زیرش پارکینگ ماشین بود یه سره پشم میریزه جوری که بابام هی پشماو مثل برف پارو میکنه می زنه کنار دیوار ولی همینجوری مثل برف از سقف پشم می باره منم سرمو بالا گرفتم دیدم بالا سر منم داره مثل برف پشم می ریزه.اما پشم رنگش سفید خالص نبود کمی متمایل به زرد یا کرمی بود.لطفا بگید تعبیرش چیه؟

 2. ارش

  سلام روزتون بخیر
  من خواب دیدم یه تپه پر از پشم سفید توی حیاط خونمون هست بعد من به این فکر کردم که این پشم ها باید به نخ مرغوبی تبدیل بشن ولی همسرم گفت که دست بهشون نزنم همینطور بزار بمونن با ارزش تر هست خلاصه منو مادرم اون نوع زیباشون کردیم توی چندتا گونی و کیسه که سر فرصت ریسندگی کنیم ولی هرچی جمع کردیم بارم به. پشمای سفید تری می‌رسیدم تا بیدار شدم.

 3. سمیه

  سلام لطفا تعبیرخواب من رابگید
  پدرومادر من به تازگی فوت شدندماهرپنج شنبه به یادآنهادرخانه آنهادورهم تاپاسی ازشب میمانیم یک شب من خواب دیدم مادرم وپدرم درخانه هستندومادرم چون دربیمارستان فوت کردندباهمان لباس بیمارستان درحیاط خانه درحال راه رفتن بودومن وخواهرم به اونگاه می‌کردیم بعد من به ایوان نگاه کردم دیدم مامانم لب پنجره نشسته بودوبابام هم روی صندلی نشسته بود من دوباره به آن طرف نگاه کردم دیدم مامانم درحال قدم زدن توحیاطه به خواهرم گفتم توهم مامانولب پنجره میبینی نگاه کرد گفت نه من بلندشدم رفتم طرفشون مامانمو بغل کردم و بوسیدم گفتم چطوری چیزی نگفت فقط بلندشدودستموگرفت وداشت منو میبردبابام بهش گفت چرااینومیاری باخودت نبایدبیاریش مامانم گفت میخواهم بیارمش تادوباره بذارن مابیاییم همینطورداشتیم میرفتیم منم میدونستم که نبایدبرم ولی داشتم میرفتم وازش میپرسیدم چطورید اونجا حالتون خوبه ولی مامانم جواب نمیداد بعدآروم گفت اذیتمون میکنندوچیزی نگفت جایی که داشتیم می‌رفتیم خاکی بودمامانم دستموول کردرفت پایین خاکهاشروع کردخاکهاروکنارزدن من بهش گفتم داری چیکارمیکنی گفت بایدازاینجابریم وهمینطورکه داشت خاکهاروکنارمیزدبالارونگاه کردوگفت برامن فاتحه بخونیدبعدیهدفعه خاکهاریخت روسرش ومامانم رفت زیر خاکها منم دادمیزدم مامان مامان وهی خاکها روکنارمیزدم یه دفعه دستشودیدم وگرفتمش که ازخواب بیدارشدم ولی ازخواب که بیدارشدم یه حس آرومی داشتم میشه تعبیرشوبگید

 4. علی

  من در خواب دیدم پدر که فوت کرده است داره گوسفندی را پشم هایش را می‌چیند خواستم ببینم تعبیر آن چی هست

 5. بهروز

  سلام
  من مادرم رو که فوت کرده دوبار پشت سر هم در یک روز تو خواب دیدم که در حال نخ ریسی بود میخوام تعبیرش رو بدونم

 6. کارزان

  سلام خواب دیدم که داشتم با اسب بار پشم حمل می کردم که متعلق به خودم بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب پشم بسیار به خیر امده است و نشان از رزق می تواند باشد و از این رو ان را خوابی بسیار خیر بدانید.
   سربلند و پیروز باشید

 7. سمیه

  سلام لطفا تعبیرخواب من رابگید
  من خواب دیدم مادرم که به تازگی فوت شدندهمراه باخاله ام که چندسال پیش فوت کرده باچندنفردیگرکه درذهنم نیست کی بودنددرحال تمیزکردن پشم بودند(پشم ها شسته شده بوند) بعدپدرم که ایشون هم دوهفته بعد مادرم فوت کردندبه اونا میگفت زودباشیدایناروجمع کنید
  بعدمن به کمک اونا رفتم وبه پدرم گفتم دیگه آخرشه داره تموم میشه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و بر اساس تعابیر خواب این خواب نشانی از ان است که ایشان خیری را دریافت کرده اند که زاییده ی زحمت خودشان است که بسیار خوب و خیر است و از این رو از بابت این خواب نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 8. هادی

  سلام من خواب دیدم درجایی دیگر هستم که پشم تقریبا زیادی وجود دارد من مقداری در دهان گذاشتم وخوردم که تلخ مزه بودوبااب دهان بیرونش انداختم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   با توجه به تعبیر خواب پشم، این خواب می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده رزقی که دارید را به روشی اشتباه صرف کنید که برای شما خیر نیست و از این رو بدانید که باید بسیار اگاه باشید.
   سربلندو پیروز باشید

 9. پیمان صنعتی

  سلام خواب دیدم مادربزرگ شوهر سابقم، که فوت کردن الان، بهم مقداری پشم میده البته بصورت زبانی میگه برو بردار واسه تشک یالحاف استفاده کن ولی باز حس میکردم خودم رفتم بدون اجازه از تو حیاطشون برداشتم….
  و بعد از ترس شوهرسابقم که برسه و ببینه، وبهم نده، یکم برداشتم و فرار کردم ک منو نبینه،تو خوابم حس میکردم همون یکم پشم رو دزدیدم، ولی باز میگفتم نه خودش اجازه داده
  هم از دست شوهرسابقم درحال فرار بودم، پشمهارو هم داخل یک چیزی شبیه کیسه برنج ریخته بودم ک نبینه.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشانی از پولی باشد که دراینده به شما رسد که ممکن است از طرف ایشان باشد و خود ایشان راضی نباشند و از این رو از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. رضا

  در خواب دیدم پشم گوسفند دارم مقداری به این و اون پخش میکنم و بقیشو سوزوندم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب ممکن است این خواب نشانی از ان باشد که شما در اینده به خیری دست یابید که بسیار زییاد است که دیگران هم از ان منتفع شوند و از این رو بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 11. پژمان

  با سلام
  خواب دیدم که دختر عموی بابام(متاهله و یک دختر مجرد دارد) داره مقدار زیادی پشم گوسفند ریش ریش و تمیز میکند.و من از اونبر بهش نگاه میکنم.و انگار در خانه خواهرم بود.تو خانه شلوغ بود.و این خانم تنهایی درب حیاط نشسته بود.پشم خشک سفید را تمیز میکرد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب پشم به خیر امده است و می تواند با توجه به خوابی که دیده اید نشان از ان باشد که ایشان سرمایه ای که در جایی داشته است را چندین برابر ببیند و از این رو خوابی خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 12. علیرضا

  سلام خواب دیدم لاشه یک حیوونهمثل روباه که زدمش و کنارش داییم یه چاله کنده پشتش ی وسیله گذاشته و بهم گفت این وسیله ها اونجان و من ی چون ورداشتم و زدم زیر زمین تا زیر زمینم پره و قایم کرده نبینم و تو همین حین پسر عمه هام اومدن سر کردن مثل سگگ تو لاشه روباه و پوستشو و پشمشو خوردن
  با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدایند که می تواند برای شما خیر باشد و نشان از ان دارد که کسی را که برای شما خیری ندارد از شما دور شده است و ممکن است به واسطه ی نزدیکانتان این اتفاق افتاده باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 13. سمانه

  سلام تو خواب دیدم مقدار زیادی پشم تو حیاط خونمون پخش کردیم و خواهرم با کسی که دوسش دارم دوتایی پشمارو تمیز می کنن و واسه عروسی من می خوان لحاف درس کنن، لطفا بگین تعبیرش چی میشهبا تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوابی نیک است و به این صورت که وجح اول پشم منبع خیر و برکت و رزق روزی فراهم خواهد شد و وجح دوم وسایل خواب نشان بر همسر است که به شما ارامش هدیه خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 14. سارینا حسین زاده

  سلام مادر من خواب دیده ‌‌… خواهرش به مادرشوهرش که فوت کرده پشم میدهد … تعبیرش چه میتونه باشع

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب پشم به میت دادن خوب نیست ونشان بر ان دارد که خاله شما ضرری را احتمالا متحمل خواهد شد و برای دفع بلا صدقه دادن بهتر است و به خیر رفع خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 15. محمد حاجی محمدلو

  سلام من در خواب دیدم مقدار زیادی پشم رو با مادرم که در روی گونی باز ریخته شده و مقداری زیاد هست مشغول پر کردن به داخل گونی هستیم یک دفعه صدای گله گوسفندان آمد و چند لحظه بعد گوسفندان آمدن از روی پشمهای روی گونی گذشتن مادرم و من پشمها را بغل کردیم که کثیف نشوند بعد از گذشت آنها باز مشغول پر کردن شدیم که پشم خیلی زیاد بود که بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن پشم در خواب نیک است و مبارک و نشان از مالی دارد که منفعت و خیر است و اینکه نشان از روزی است که برای مایحتاج روزمرتان استفاده می‌شود و وجود گوسفند هم نشان از مال و اموال داردو باز هم نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 16. رضا

  سلام
  من خاب دیدم ک مادرم پشمهای گوسفند بره ای را اصلاح می‌کند ولی بعدن ک کارش تموم شد تیکه تیکه اصلاح کرده بود
  لطفا بگین این ینی چی؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعیبر این خواب امده است که کسی به شما که احتمالا زن باشد خیری خواهد رساند و اینکه در خواب شما ان پشم ها تکه تکه بوده اند ممکن است به این تعبیر باشد که این خیر هم تکه تکه و مرحله به مرحله به ایشان رسد.
   سربلند و پیروز باشید

 17. Mari

  سلام من دیشب خواب دیدم که شوهرم پشم کثیف گوسفند روی شانه هایش می انداخت و به خانه ای دو طبقه میبرد لطفا بهم بگید تعبیرش چیه؟استرس دارم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب پشم کثیف خوب نیست و نشان از مالی است که برای بدست آوردن‌ زحمت زیاد می‌خواهد. جای نکرانی نیست. صدقه بدهید که بلا رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 18. نفس

  سلام…من مجرد هستم و دختزم و تو خواب بعداز ظهر بین خواب و بیداری خواب دیدم پشم گوسفند تو همه جای خونمون پخش شده…پشمای سیاه و سفید زیاد…البته سفیداش بیشتر بود..سفیدو نرم وخوشگل …ولی کل خونه رو برداشته بود حتی از پشت مبل و اینا هم در میومد…البته اینم بگم که تو خواب تا پشمارو از دور میدیدم فک میکردم پر مرغه ولی وقتی دستم گرفتم دیدم نه پشم گوسفنده….اگه میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است و نشان بر این دارد که بر خانه شما مال و منفعت وارد می‌شود که حلال است و خیر و برکت خانواده شما را فرا می‌گیرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 19. فرهاد

  سلام من در خواب دیدم تو محل کار شرکتمون که نساجی و ریسندگیه بین افراد پرسنل و نیرومون توی نایلون پشم گوسفند میدن به هر کدوم منم یکی از این بسته های پشمی رو برداشتم دیدم مال من پشم نیس یه چیزی شبیه قالی بود که از پشم درست میشه متمایل به سیاه و سفید بود توی پلاستیک. تو خواب به دوستام میگم پس چرا پشمی که من برداشتم اینجوریه اونا گفتن برو عوضش کن پشم خوب بردار تا میخواستم تموم نشده پشم سفید بردارم از خواب بلند شدم ممنون میشم بدونم تعبیرش چیع

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از مالی حلال دارد که به دستتان میرسد و گوسفند و هر عضوی از ان نشان از مال حلالی است که به زحمت به دست می اید و و اینکه قالی که از پشم درست شده باشد باز هم همین حکم را دارد که نشان از مال است که میتواند نشان از خیر باشد برای شما .اگر سیاه سفید اگر رنگ خود پشم باشد بد نیست ولی اما پشم کثیف باشد نشان خوبی ندارد . در کل خوابنان نشان از خیر است برای شما .
   سربلند و پیروز باشید .

 20. مرضیه

  با سلام
  من دیشب خواب دیدم یه خانمی که میشناسمش جلو خونه ش داره مقدار زیادی پشم گوسفند رو با آب میشوره و کوچه خیلی شلوغ بود و همه ی مردم بر خلاف جهت من حرکت میکردند و من چون دیدم به سختی میتونم رد بشم رفتم از روی پشم های شسته شده توسط اون خانم آشنا رد شدم و به راحتی از جمعیت رد شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بسیار نیک است و باید خدمت شما عرض کنم که راه و مسیری سخت داشته اید که انشالله به آسانی آن را تمام خواهید کرد وه به ارامش خواهید رسید. و گوسفند نشان از خیر و برکت دارد و تمام اعضای آن خیر هستند و انشالله مبارک و میمون است.
   سربلند و پیروز باشید.

 21. رضا

  خواب دیدم پاهایم پشم در آورده بود و پوست پاهایم خال های سیاه داشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شمااحتمالا نشان از خبری دارد که شما را ناراحت میکند و از نظر مالی دچار مشکل میشوید
   سربلند و پیروز باشید

 22. ابوالفضل

  سلام من خواب دیدم گوسفند مال یک نفر دیگه بود ولی من پشم گوسفند را براش چیدم لطفا اگه میشه تعبیرش کنید.

  • یاسین صداقت

   باسلام
   همانطور که در تعبیر خواب الامتو خوانده اید . اگر بر بدن انسان پشم روییده شود مشکلات مالی پیش می ایید . پس مراقب باشید و صدقه بدهید .
   سر بلند و پیروز باشید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانطور که در تعبیر خواب الامتو خوانده اید .
   پشم نشان از خیر و برکت دارد و تعبیر شما اینگونه است که از مال دیگری به شما سودی میرسد .انشالله
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید