معنی اسم نجما

نام نجما به چه معناست؟

نجما :    (عربی ـ فارسی) (نجم = نام سوره  ی پنجاه و سوم از قرآن کریم، ستاره + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به نجم؛ 2- (به مجاز) زیبا و درخشان مثل ستاره.اسم نجما

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نجما ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نجما چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نجما از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نجما تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نجما بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نجما به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نجما

نام های دخترانه بر وزن نجما به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید