معنی اسم فرح

نام فرح به چه معناست؟

معنی اسم فرح : (عربی) شادمانی، سُرور، شاد شدن، شادمان گردیدن.

فرح انگیز : (عربی ـ فارسی) برانگیزنده‌ی شادی، شادی بخش، مفرح.

فرحانه : (عربی) (مؤنث فرحان)، فرحان.

فرح دخت : (عربی ـ فارسی) (فرح + دخت = دختر) دختر شاد و خوشحال.

فرح روز : (عربی ـ فارسی) 1- آن كه روزگارش به شادمانی و سُرور است؛ 2- (به مجاز) خوشبخت و كامیاب.

فرح نِسا : (عربی) (فرح + نسا)، زنی كه موجب شادی و شادمانی باشد، شادی آور، شادمان كننده.

فرح نوش : (عربی ـ فارسی) (فرح + نوش)، 1- شادمانی و سُرور جاوید؛ 2- (به مجاز) آن كه همیشه شادمان است، همیشه شاد.


اسامی دخترانه مشابه با فرحاسم فرح

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرح ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرح چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرح از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرح تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرح بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرح به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرح

نام های دخترانه بر وزن فرح به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید