معنی اسم صاحبه

نام صاحبه به چه معناست؟

صاحبه :    (عربي) (مؤنث صاحب)، ( صاحب 1- ، 3- ، 4- و 5-اسم صاحبه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صاحبه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صاحبه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صاحبه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صاحبه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صاحبه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صاحبه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صاحبه

نام های دخترانه بر وزن صاحبه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید