معنی اسم جوزف

نام جوزف به چه معناست؟

جوزف(Joseph):جوزف فرم انگلیسی نام عبری یوسف است و به معنای ” خدا پسری دیگری به شما عطا کند” می‌باشد.  پسر محبوب یعقوب نبی نیز به همین نام ملقب بوده که برادران حسودش او را در چاه انداختند و در نهایت توسط گروهی به بردگی فروخته شد.اسم جوزف

  • به نظر شما چه اسمی در کنار جوزف ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام جوزف چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن جوزف از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به جوزف تغییر میدهید؟

اسم پسر که به جوزف بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با جوزف به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن جوزف

نام های دخترانه بر وزن جوزف به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید