معنی اسم روحان

نام روحان به چه معناست؟

معنی روحان : از ریشه روح است به معنی پاکی است ؛ پاک و مقدساسم روحان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار روحان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام روحان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن روحان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به روحان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به روحان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با روحان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن روحان

نام های دخترانه بر وزن روحان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید