معنی اسم امیرسبحان

نام امیرسبحان به چه معناست؟

اميرسبحان : (عربي) امير و پادشاه پاك و منزه.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم امیرسبحان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار امیرسبحان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام امیرسبحان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن امیرسبحان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به امیرسبحان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به امیرسبحان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با امیرسبحان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن امیرسبحان

نام های دخترانه بر وزن امیرسبحان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید