تعبیر خواب بیماری پوستی

دیدن بیماری پوستی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن بیماری پوستی در خواب چیست؟

skin

دیدن بیماری های پوستی مختلف در خواب تعابیر متفاوتی دارد که در این صفحه به آنها میپردازیم.

تعبیر خواب جوش (آکنه)

جوش صورت در خواب نشان دهنده نقصی در شخصیت فرد، نگرانی شما درباره ظاهرتان از دید دیگران و یا حس این‌که از درون پاک نیستید. این رویا نیز می‌تواند مربوط به احساسات شما درباره خال و لک‌ها بدن خودتان نیز باشد.

تعبیر خواب جوش صورت (آکنه)

به گفته معبرین غربی و به‌طور کلی دیدن جوش صورت در خواب می‌تواند نشانه‌های زیر را در بر داشته باشد

 • پایین بودن عزت نفس
 • عدم توانایی در مقابله با خود و عدم آگاهی در موقعیت‌های خاص
 • احساس بیگانگی با دیگران

اگر در خواب مشاهده کردید که صورتتان جوش زده است بیانگر موضوعی مربوط به عزت نفس و خویشتن شناسی شماست. شما در رابطه با کار و یا روابطتتان با دیگران احساس بی و دست و پایی می‌کنید.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که:

به گزارش آلامتو به نقل از ستاره؛ دمل متورمی که هنوز سر باز نکرده است: این رویا به عواطفی اشاره می‌کند که واپس زده و سرکوب شده‌اند و ممکن است باعث عفونتی روانی شوند و بر دیدگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرد تاثیر منفی بگذارند. این رویا همچنین ممکن است که به بیماری جسمانی اشاره کند که شاید در عالم بیداری از آن آگاه نباشد.

تعبیر خواب دمل

دیدن دمل در خواب به گفته ابن سیرین افزایش مال برای بیننده خواب است. این افزایش مال بسته به اندازه دمل چرکی دارد. اگر در خواب بیند که دمل او باز شد و از آن خون بیرون آمد نشان دهنده آن است که مقداری از آن مال و ثروت از بین برود.

جابر مغربی در تعابیری دیگر می‌گوید:

 • اگر بیننده خواب دمل خود را شکافت و از خون آن خورد به همان اندازه مال جمع خواهد کرد.
 • اگر ببیند که آن دمل را درمان کرد و از خون پاک و تمیز گردانید بیانگر آن است که از مال حرام دوری خواهد کرد.

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که بر ساق پا شما دملی است که آماسیده و متورم شده مالی به قدر همان آماس نصیب شما می‌گردد

تعبیر خواب دمل چرکی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بدن تو زخمی وجود دارد که در آن چرک جمع شده و بوجود آمده است، تعبیرش این است که به اندازه زخم و چرک مال و اموالی برایت جمع می‌شود، ولی اگر ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده است، یـعـنـی در مال و اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی بوجود می‌آید همچنین به گفته محمد بن سیرین بیرون آمدن چرک از بدن، کاهش و ضرر و زیان مالی می‌باشد.

تعبیر خواب تبخال:

دیدن تبخال یا هر گونه مشکلات پوستی مانند خشکی پوست در رویا به این معناست که پول یا مبلغی را از دیگران قرض گرفته و در اختیار دارید ولی همواره ترسی از بازپس گیری این مبلغ توسط دیگران همراه شماست. این اضطراب و ترس می‌تواند در رویا خود را به صورت تبخال نمایان کند.

در گذشته به هر گونه مشکلات پوستی بر روی صورت و یا بدن نام آبله می‌نهادند و می‌توان با در نظر گرفتن این مسئله به تعبیر خواب آبله پرداخت.

مطیعی تهرانی می‌گوید: پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است.

 • در خواب نیز دیدن آبله و یا تبخال روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده. اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می‌گوید. چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله‌ای‌ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می‌باشد.
 • تبخال در صورت شرمندگی است.

تعبیر خواب زخم روی پوست

زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است.

تعبیر خواب زخم و خون

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.

 1. ظفر یافتن (پیروزی).
 2. خیر و منفعت.
 3. نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

جابر مغربی گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می‌رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد

مرحوم مجلسی می‌گوید: اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن زخم در خواب، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است.

برايت مى‌گويد: ديدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب روى بدن كسى زخم ببينيد، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكل مى‌شويد.

تعبیر خواب زگیل:

زگیل همانند تبخال یه مشکل پوستی است که دیدن آن در خواب میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد.

 • بسیار در خواب خوب است که به صورت ناگهانی زگیل دیده شده بر بدن محو گردد. این خواب به شما موقعیت‌هایی را نشان می‌دهد که شما می‌توانید بر تمامی مشکلاتتان غلبه کنید. مقاومت شما قطعاً منجر به پیروز شدنتان در زندگی خواهد شد.
 • اگر در خواب دیدید که دیگری زگیل دارد این خواب به شما هشدار می‌دهد که مراقب خود باشید دشمنانتان به شما نزدیک هستند. کندن زگیل نشانه توانایی شما برای غلبه بر حمله‌های دشمنانتان است.
 • زگیل در کتاب تعبیر خواب ونگا سمبل مشکلات و وقایع غیر مترقبه است. اگر در خواب زگیلی بر بدن خود دیدید و آن باعث ترس شما شد در واقعیت نشان دهنده این است که شما باعث رنجیدن دیگران خواهید شد و این بخاطر بد طینتی شماست.

☺ تعبیر خواب «بیماری پوستی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «بیماری پوستی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


130 دیدگاه

 1. Mahsa imane

  من خواب دیدم کف پام انگار قارچ زده و به شدت میخاره مثل این بود که قسمتی از کف پام قرمز شده و ورم کرده بود. میشه لطفا تعبیرش کنید

 2. Mahsa imane

  من خواب دیدم کف پام انگار قارچ زده و به شدت میخاره مثل این بود که قسمتی از کف پام قرمز شده و ورم کرده بود

 3. فاطمه حسن زاده

  سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم شلوارمو دارم در میارم و یهو میبینم روی ران پاهام یک چیز هایی در سایز های مختلف از بند انگشت گرفته تا کف دست در اومده ک شبیه قارچ بود و سرش شبیه آلت تناسلی مردانه بود و پارتنرم هم کنارم بود بهش گفتم اینا چیه بیین از بس تو با همه هستی من مریض شدم و خیلی وحشت کرده بودم و بعدش بهم خندید و گفت باید تقاص بدی
  جوابمو بدید خیلی گشتم تعبیر پیدا نکردم

 4. محمد

  سلام من خواب دیدم بهترین رفیقم صورت وبدن ودستهاش حالت سوختگی وپوست ماری شده(تکه تکه)وحتی کف سرش هم موهاش ریخته وحالت سوختگی به خودش داشت.ولی بایه حالت ناراحتی داشت باهام حرف میزد.ومن تویه خواب داشتم گریه میکردم امااون انگارهیچی دردی رواحساس نمیکرد.ممنون میشم بهم بگین تعبیرش رو.

 5. سحر

  سلام من خواب دیدم بچه ام لخت بود و روی سینه و شکمش جوشهای خشک و ریزی ک ب هم چسبیده بودن داشت
  خیلی نگرانم و خیلی ترسیدم ممنونم

 6. ش.ف

  سلام خسته نباشید خواب دیدم تمام بدنم درگیر بیماری شده فکر می کردم سرطان گرفتم ولی ازسر تا پام بخصوص قسمت پاهایم زیر پوستم بسرعت داره یه دمل های سیاه وبعضی شکل باندازه تخم بلدرچین درست میشه که درقسمت ساق پام پوستم روشکافتم ودو سه تا ازاون دملهای توپ مانند وسیاه پراز دونه های ریز بود واونارواززیر پوستم درآوردم ببینم چی هستند ولی تمام بدنم پرشده بود ازاونا ،خیلی ترسیده بودم

 7. محمد

  سلام خسته نباشید من خاب دیدم همسرم قسمت سینه و ترقوه دچار خارش و دون های سرخ شبیه جوش زده و میخاره . میشه بفرمایید تعبیرشو با تشکر

 8. محمد

  سلام من خاب دیدم همسرم توی قسمت های سینه و ترقوه دچار خارش و حساسیت شبیه جوش زده . میشه بفرمایید یعنی چی؟

 9. س،خ

  تعبیر گوشتهای اضافی در بدن که روی هر کدام یک چشم هست یعنی چه ؟

 10. س،خ

  سلام
  خواب دیدم مادرم سراسر بدنش زائده گوشتی هست و هر زائده یک چشم رویش بود و کنده نمی شد .همه میگفتندبیماری مسری هست و من میترسیدم که این ب
  بیماری را بگیرم.لطفا تعبیر کنید.
  تعبیر اینکه گو.شتهای اضافی چشم داشتند چیست؟

 11. س،خ

  سلام
  خواب دیدم مادرم سراسر بدنش زائده گوشتی هست و هر زائده یک چشم رویش بود و کنده نمی شد .همه میگفتندبیماری مسری هست و من میترسیدم که این ب
  بیماری را بگیرم.لطفا تعبیر کنید.

 12. رهرا

  سلام خواب دیدم کف دستم یه زایده هایی هست که شبیه کرم هست و من اونارو میکنم و او از بعضی از اونها چرک میزنه بیرون. و کف دست راستم هم یکی از همونا هست که خیلی بزرگه و وقتی باز میکنم داخلش یه تیکه گوشت شبیه قلب آدمیزاد هست.. تعبیرش چیه

 13. فاطمه

  با سلام پدرم ۲۰ روز هست که فوت کردند در ساعت ۷ و ۸ صبح خواب دیدم که ایشون زنده هستند و از بیمارستان مرخص شدند و من قربون صدقهشون میرم و میگم قربون بابای قویم بشم که خوب شدی
  پدرم در حالی که کمی ناراحت و بی تفاوت بود پیرانش را کشید بالا و زخمی که حالت قارچی و سفید رنگ بود به من نشان داد و من بهش گفتم چیزی نیست میریم پیش متخصص عفونی خوب میشی

 14. مرتضی پورفتحی

  سلام
  ببخشیددیشب خواب دیدم روی پوست سینم مثل پوستون یه چیزای در اومده که ازش عفونت بیرون میزنه میشه برام تعبیرش بگیدوهرچی فشار میدم عفونت میاد

 15. مرتضی پورفتحی

  سلام
  ببخشیددیشب خواب دیدم روی پوست سینم مثل پوستون یه چیزای در اومده که ازش عفونت بیرون میزنه میشه برام تعبیرش بگید

 16. سارا

  سلام دیشب خواب دیدم جمعیت زیادی جایی نشسته اند همکارم وپسرش وخواهر شوهرش رو از دور میبینم میرم پیششون،میبینم صورت همکارم وپسرش وچند نفر که نزدیکشون نشسته اند حالت سوختگی سیاه شده اند وچشم چپشان داره محو میشه. دماغ همکارم سیاه شده بود ومثل بادمجان سوخته شده بود . ولی خواهر شوهرش چیزیش نشده بود . خیلی ترسیده بودم ویا خدا یا خدا میگفتم که یکی از اونایی که اونجا بود پایم را گرفت که گاز بگیرد میگفت میخوام تو هم دچار شوی .ولی نتوانست. ممنون میشم تعبیرش رو بنویسید

 17. فاطمهه

  سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم بر اثر حساسیت پوستی صوذتم خشکه زده و تاولم زده خواستم برم دکتر که دیدم یه مدت کوتاه که گذشت خودش خوب شد و یه کوچولو از تاولش مونده بود که مادرم بیدارم کرد
  میشه لطفا برام تعبیرش کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب تاول می تواند نشان از چیزی باشد که در گذشته برای شما پیش امده باشد که سبب اذیت شما شود و باید ان را برای خود حل کنید/
   سربلند و پیروز باشید

 18. مریم قربانی

  سلام . من در خواب دیدم که کل دستها و بازوها و پاهایم جوش چرکی زده به طوری که وقتی فشار میدم چرک میاد بیرون و تبدیل میشه به کرم و در همین حال داشتم مطلبی رو می نوشتم که متوجه شدم یه چیز گوشتی بزرگ هم روی دست راستم درآمده بود که خودش افتاد ولی خون نیومد . بعد دیدم رفتم دکتر یه چیزی داد بهم که کلی کرم مرده از این جوشهای التهابی بیرون ریخت و جوشها خوب شدن
  میشه بگید تعبیرش چیه
  خیلی ترسیدم از دیدن این خواب

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب در وهله ای اول نشان از کسانی است که می توانند در اطراف شما باشند که برای شما خیر نیستند و باید بسیار از این جهت اگاه باشید و بدانید که برای شما خیری در ان نیست و باید با کسی که می داند و بر شما اگاهی دارد مشورت کنید تا از این افراد دور شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 19. عباسی

  باسلام من خواب دیدم دربیمارستان کار میکنم وبالای سر مریضی رفتم که یکباره جلوی من از ابرو وسوراخهای دماغ ویکدفعه کل بدنش قارچ پوستی سیاه بیرون زدومادرش با پنبه والکل پاک بعد یه آقا که همکار بود آمد ومسئول پاک کردن قارچهای پوستی سیاه شد وبوی سرکه میومد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است اشاره ای به کسی در حیطه ی شغل شما باشد که در اینده دچار مشکل شود و یا اینکه شما از درون ایشان اگاه شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 20. Atkz

  سلام من خواب دیدم قلبم اومد تودهنم بعد با دستم که بیرون اوردم دیدم قلبمه وهمچنان دارم راه میرم وخیلی برام عجیب بود وداشتم خودمو به دکتر میرسوندم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر این حالت به شکلی بوده است که احساس ان را داشته اید که ترسی در شما زاییده شده است که دارای تعبیر نیست و فقط نشانه ای از هلول ترس در خواب شما است و اگر نه می تواند برای شما نشانی از مشکلی در اینده باشد که باید برای ان صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 21. شیما

  سلام ممنون میشم منم راهنمایی کنین.من دیشب برای بار دوم به خوابی رو دیدم که اولین بار حدود یکی دو ماه پیش هم دیده بودم.پوست دست من که نه کل دستام اصلا کامل خشک شده بود به حدی که توی خواب داشتم به این فکر میکردم با آب و صابون بشورمش بهتر میشه اما مثل زخم بود و بدون خون حتی به حتی که یا ناخن کف دستم رو لمس کردم ترسیدم مبادا دسم از شدت خشک شدن پودر شود و بریزد.ممنون میشم تعبیرشو بگین خیلی سردرگم شدم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواندد به این تعبیر باشد که شما در ذهن خود از چیزی ترس دارید که ممکن است یا به زیبایی شما مربوط شود و یا به کارهاییی که انجام می دهید و در خواب به این شکل برای شما نمایان شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 22. لاری

  سلام خواب دیدم دخترم که یکسالشه دست سمت چپش یه زخم خیلی بزرگ مثل جوش ولی تو بدنش انکار کنده شده بود جوش نبود تیمه تیکه جو های بزرگ که توش چرک داشت و یه قسمتی از زخم دهن باز کرده بود زد بردمش دکتر دکتر اولی گفت ما بسته ایم دیر اومدید بعد بردمش جای دیگ
  تعبیر میفرمایید

 23. حدیث

  سلام ، من خواب دیدم روی دست راستم(پشت آرنجم) دونه هایی در اومده بود از ریز تا درشت به شکل الماس لوزی شکل تقریبا مشکی و داخلشونم یه مایع آبکی بود و حباب داشت توی خواب میگفتم شاید چون قلیه ماهی با دوغ خوردم اینطور شد ن خارش داشتن ن ترکوندمشون

 24. مبینا

  سلام خواب دیدم روی دست ابجیم یه گردی اندازه ی گردو زیر پوست دست راستش بود میترسید ولی من بهش میگفتم چربیه تعبیرش چیه؟؟؟

 25. محمد

  سلام خواب دیدم کف دست چپم دونه های سفید زده اما جوش نبود، چرکی هم نبود. دونه ها سفید رنگ بودن که به مادرم نشون میدادم تا به دکتر بریم.. تعبیر این خواب چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشانی از خیر باشد و یا نه و در تعابیر هر دوی آن ها مشخصا امده است و از این رو مشکلی برای شما ندارد و نگران ان نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 26. فاطمه

  سلام
  من خواب دیدم که توی مهمونی بودم و توآیینه که به صورتم نگاه کردم سمت راست صورتم کپک های برجسته و مخوفی زده بود و یه قسمت هم انگار یه نوع زگیل یا یه بیماری خاص بود که باعث ترک های درشت پوست میشد وخارش شدید داشت و خیلی بهم ریختم وقتی دیدم صورتم اینطور شده وهمش به مامانم میگفتم دیدی صورتم چیشد چقدر بهت گفتم بزار برم دکتر قبل از اینکه صورتم بدتر شه درمانش کنم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب می تواند به دو صورت باشد که یکی ان است که در درون شما است و نشانی از عدم اعتماد به نفس شما است و دیگر می تواند خدای ناکرده نشانه ای از ضرری برای شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 27. هانیه

  سلام خاب دیدم که زیر گوشم یک تیکه پوست دوسانتی دراومده و صورتم پر جوش بود تعبیرش چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می توااند نشانی از ان باشد که در اینده نزدیک برای شما شرایطی پیش بیاید که به واسطه ی سخنی که بشونید و یا به واسطه ی چیزی که شنیداری است خیری برایتان دست یابد که بد نیست.
   سربلند پیروز باشید

 28. محمدی

  بعد از ظهر بود.
  خواب دیدم جایی ناشناخته بودم که عروسیم بود.
  در ثورای که ۴۴ ساله هستم و بیست ساله متعهل هستم.
  داشتم بین مهمونه راه میرفتم که خواهرام بهم‌گفتن چیه کف پات چسبیده.
  من وقتی نگاه کردم دیدم‌کف پای چپم یه چیزی شبیه تاول به رنگ پوستم که داخلش مایع آب مانند بود و من به وضوح داخلش را میدیدم از دو سر چسبیده به کف پام و حالت حلقه مانند آویزان شده بود.
  بعد من به خواهرم‌گفتم‌چیزی نیست تو که میدونی بدن من گاهی از این تاولها میزنه.
  ولی تقریبا بیست سانتی بود این تاول.که حالت گرد شده بود و از دو طرف چسلیده بود کف پام.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج رن متاهل به خیر امده است و نشان از راحتی و فراغ بوده است و از طرفی می تواند نشان از ان باشد که ممکن است مشکلی که در مسیر زندگیتان داشته اید به راحتی برطرف شود.
   سربلند و پیروز باشید

 29. مینا

  من خواب دیدم سمت راست سرم گوشم و شقیقه و صورتم کبود و سیاه شده و وقتی موهایم کنار میرود میبینم و همان موقع خودم را در بیمارستان میبینم و خانم پزشکی بدنبال راه حل است و پسرخاله که مدتی است از بیخبرم تلفنی بمن میگوید آزمایشاتت اماده شده و تو داری میمیری منم جواب میدم که خوب مشکلی نیست خوبه و بعد همه مرا ترحم وار نگاه میکنن و بعد خود را در ماشین که پشت سر دایی و زندایی نشسته میبینم ( انها هم اکنون بیمارن ) ولی در خواب خوب شدن . و ناراحت از اینکه دارم میمیرم ولی انها خوب شدن از خواب میپرم . لطفا تعبیر این کبودی چیست ؟ ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر دو وجه است، یا اینکه نشان از مشکلی بزرگ برای شما در اینده دارد ویا اینکه کمبود اعتماد به نفش شما در برابر دیگران را نشان دهد و از این رو باید حتما صدقه ای دهید که انشالله به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید

 30. مرتضی

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم از زانو به پایین پای چپم مریضی پوستی داشتم و از پام مثل الت تناسلی همش زده بود بیرون و خیلی وحشت کرده بودم … میشه بفرمایید تعبیرش چی میتونه باشه؟ ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب المان هایی دارد که ممکن است به راحتی در تعابیر پیدا نشود و از این رو می تواند نشان از مشکلی برای مسیر زندگی شما باشد که به واسطه ی شهوت برای شما پیش بیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 31. نجیبه

  سلام، من خواب دیدم که روی دست راستم جوش های بزرگی برآمده و این جوش ها کم کم سیاه شد و از بین رفت که آخر روی پوست دستم یک ماه سفید باقی مانده بود، تعبیرش چی میشه ممنون میشم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ترسی باشد که از انجام کاری دارید که باید ان را کنار بگذارید و بدانید که با توکل عاقبتی خیر در انتظار شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 32. Z

  سلام من دیشب خواب دیدم پوست بازوی چپم جمع. شده وبالا اومده ویک سوراخ هم وسط اون هست بدون درد( جمع شدگی پوست دستم مثل کسی که پوستش بسوزه چروک میشه به این حالت شده بود) هم خودم و هم خانواده ام خیلی ترسیدیم بعد دیدم بازوی دست راستم هم در حالا تورم وبالا اومدن بود اما نه به اندازه دست چپم البته در واقعیت با مادرم قهر هستم ولی در خواب مادرم به ظاهر ابراز نگرانی میکرد و من مثل همیشه طوری وانمود میکردم که اتفاق خاصی برام نیفتاده تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است خدای ناکرده نشان از ان باشد که برای کار شما مشکلی پیش بیاید و یا اینکه روش کسب روزی شما تغییر کند و از شما چیزی کم شود.
   سربلند و پیروز باشید

 33. زهرا

  سلام. من خواب دیدم رو پای راستم یه زخم دایره مانندی بود اولش فک کردم قارچ پوستیه ولی بعدش به مامانم نشون دادم و گفتش این یه بیماری کشنده هست و منم خیلی وحشت کرده بودم از اینکه قراره بمیرم. لطفا تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که از شما چیزی سلب شود که تا کنون از ان لذت برده اید و از این رو سعی کنید که حتما صدقه دهید که انشالله برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 34. عاطفه

  سلام من دیروز خواب دیدم که یهو متوجه شدم کف سرم یه زخم های بزرگی داره، چندتا از زخم ها کنده شده بود و به موهام چسبیده بود از موهام جدا کردم یه زخم هایی بود جنس زبون اما کوچیکتر و تمام روش تیغ داشت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند برای شما به این تعبیر باشد که در اینده نزدیک به واسطه ی کلامی از شما ارجی و قربی کاسته شود که خیر نیست و حتما هم باید صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 35. علی

  سلام وقت بخیر
  من توی خواب خواهرم رو دیدم که با خوشحالی دست و پاشو به من نشون میده و میگه علی ببین بیماری پوستی من خوب شده دیگ میتونم رانندگی کنم کار کنم،میخاستم بدونم تعبیرش چیه؟
  در واقعیت خواهرم چند سالی هست لکه های سفید روی پوست بدنش داره

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است خیر باشد و نشان از ان باشد که به واقع این رویا صادقه باشد و ایشان به سلامت رسند. از طرف دیگر هم ممکن است ارزوی شما و حسرت از دست دادن سلامتی ایشان در خواب به این صورت امده باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 36. رسول

  با سلام
  خواب دیدم رو پوست دو تا دستم یه زخمهایی شبیه زگیل پولی بزرگتر به اندازه ست انگشت به تعداد زیاد هست که میکندم زیرش یه دونه مورچه سیاه بود که مثلاً از اون بود و فوت میکردی یه با انگشت می‌زدی می‌افتاد .معنی خواب چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ان باشد که در اینده برای شما خیری به این صورت رسد که به واسطه ی کسی که برای شما زحمت زیادی کشیده است دوشمنی از شما دور شود.
   سربلند و پیروز باشید

 37. زهرا

  سلام خواب دیدم روی بدنمبیماری پوستی دارم وپوستش کنده جای زخمی پوستش کنده شده بود و بعضی جاها داشت می افتاد وزخم ها تمیز و سفید بودنانگار آبکی بودن خیلی کم وبه خواهرم نشان میدادم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که شما ناراحتی و مشکلاتی برایتان به وجود می‌آید و اما با کمک خواهرتان هر روز وضعیت بهتر خواهد شد و به خیر رفع می‌شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 38. معصومه

  سلام من خواب دادیم که وسط سینه ام بیضه قرار گرفته و روی شکمم پر از دانه های بزرگ وحشتناکی هست وخیلی زیاد بودن میخواستم بدونم تعبیر خوابم چیه؟؟؟؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن خوابهای غیر معقول نشان بر خوبی ندارد و اینکه پوست مریض در خواب نشان بر ضرر مالی است و اینکه دیدن بیضه نشان بر فراوانی مال است که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 39. صفورا

  سلام، خواب دیدم دوتا پام از زانو تا روی پا کاملا تاول قرمز رنگ هست. خونریزی نداشت اما خیلی قرمز بود. شب قبلشم خواب دیدم روی پوست ناحیه قلبم یه گردی هست انگار زخم شده و بهتر شده
  خیلی نگران خوابمم لطفا تعبیرش کنین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب پوست نشان بر این دارد که ناراحتی بر شما وارد خواهد شد و اینکه اینگونه خواب ها در مورد ظاهر هر فرد نشان بر اعتماد به نفس اوست و باید آن را قوی کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 40. شکیبا

  سلام من دختر هستم من خواب دیدم روی پوست سرم دانه ای تقریب بزرگ برآمده است و داخل آن آب و همین طور چرک می باشد میشه تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و به معنی جمع شدن مال و پول است که اگر خارج نشود بر این تعبیر است و غیر از آن نشان بر ضرر مالی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 41. قادری پور

  سلام من خانمی هستم که تنها زندگی میکنم و جداشدم خواب دیدم جایی شبیه صحرا بودیم آقایی که نمیشناسم توی خواب همسرم بود منو صدا کرد و گفت پاشو بریم خونه. گله ای عظیم و بزرگ از گوسفندان و شتران سرحال و فربه ای داشت و تعداد زیادی خدمتکار به طوری که وقتی حرکت کردیم مثل یه کاروان شده بود . خدمتکارانش دبه های بزرگ شیر رو که دوشیده بودنمیذاشتن روی دوششون و حرکت میکردن. میخواستم از بلندی برم بالا که نتونستم دستم رو گرفت و منو بلند کرد و دخترم رو. به خونه که رسیدیم یه خونه بزرگ و تعداد زیادی اتاق داشت. ناگهان روی دوتا دستم ضایعات پوستی دیدم که ظاهر شد به دوستم گفتم اصلا مهم نیست الان زنگ میزنم به همسرم اون متخصص پوست و زیباییه سریع درستش میکنه(اینجا دیگه نمیدونم چی شد که متخصص پوست بود همسرم) و من اصلا نگران نبودم چون میدونستم اون مرد قویه و بهم کمک میکنه فقط به دوستم گفتم که شوهرم الان خونه همسر اولش هست… میشه کمکم کنین خیلی دوس دارم تعبیرش رو بدونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر آینده ای روشن دارد که به وسیله فردی به شما نعمت و برکت و منفعت و سود خواهد رسید و اینکه این فرد هم می‌تواند خود شما باشید و هم می‌تواند همسری در آینده باشد و اینکه شکا به مقام و جایگاه بسیار خوبی خواهید رسید و از غم رهایی پیدا خواهید کرد و حتی وجود هوو در خواب نشان بر پدیدار شدن شانس و خوش اقبالی بر شما است و اینکه باید و تنها در این مسیر اعتماد به نفس خودتان را بالا ببرید و قوی باشید و خودتان را کم نبینید.
   سربلند و پیروز باشید.

 42. مريم

  سلام خواب ديدم پوست بدن و كل دذستهايم تكه تكه ورم كرد مثل تاول سرخ رنگ
  بعدش از همسر سابقم يك بسته رسيد كه شامل يك جعبه شيريني و گل و تعدادي تراول پاره شده بود و من با عصبانيت در يك جمعي دنبال پدر مرحومم بود كه اين موضوع رو براش تعريف كنم
  تعبيرش چيه؟
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر ضرری است که شامل شما می‌شود و اینکه در تعابیر آمده است که پوست باید بی عیب و نقص باشد و اگر دارای عیب شد نشان از نقصی است که به بیننده خواهد رسید و اینکه از طرف آن فرد به شما خیری خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 43. زهرا

  سلام چند شبه خواب می بینم مادرم بیماری پوستی سختی داره و زجر میکشه و ما به زور سعی می کنیم درمانش کنیم. مثلا من بخاطر این موضوع براش ناراحتم ولی مادرم عصبی هم شده و ما همزمان با هم دعوا داریم. البته الان تو واقعیت داره پوستش و بوتاکس میکنه .تعبیر بدی داره؟؟ لطفا جواب بدین خیلی نگرانم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که مادرتان با مشکلی روبرو خواهد شد که خوب نیست و صدقه بدهید و اینکه احتمالا این خواب را شما به خاطر شرایط کنونی که دارند دیده اید که انشالله به خیر تعبیر شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 44. لیلا

  لیلا هستم سلام من خواب دیدم پوست صورتم شبیه پوست مار شده البته دو تیکه در هر دو طرف صورتم اما رنگش رنگ پوست خودم هست فقط مثل پوست مار بر آمدگی داره ووزبر است واحساس میکنم خیلی خشک وزبر است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که شما نسبت به صورتتان حساس شده اید و اعتماد به نفستان کم شده است و اینکه باید برای تقویت اعتماد به نفستان وقت بیشتری بگذاریدو اینکه در خواب دیده اید صورتتان مشکل دارد نشان بر این است که ناراحتی شما را در بر میگیرد که قابل رفع است صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 45. S

  با سلام خواب دیدم که پشت دو دستم دانه بزرگ و وحشتناکی زده بود پشت دست دیگردم مانند گوشت اضافه بود و باعث وحشت من و مادرم شد تعبیرش چی میشه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما امده است نشان بر این است که اول باید مطمعن باشید که به بیماری در ان ناحیه مبتلا نباشید و اگر اینگونه نیست نشان بر مشکلی است که در اینده پیش خواهد امد و میتوان ان را به یک ضرر مالی تعبیر کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 46. جعفری

  خواب دیدم روی بازوی دستم سوراخ شده و یک گیاه خاردار دور سوراخ ها بود. آنها را کندم و حتی کوچکترین ریشه ان را از پوستم جدا کردم.تعبیرش چسیت.ممنون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشامن بر نیکی ندارد و به این معنی است که شما از لحاظ جسمی و یا روحی دچار ضعف خواهید شد که خودتان به کمک خودتان ان را حل خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 47. زهرا بانو

  سلام.وقت بخیر.
  خواب دیدم خونه عمه ام با خواهرم مهمانم و قراره بیرون برم برای کاری که جلوی اینه(فضا عوض میشود و من در مجلسی شلوغتر بودم) متوجه میشوم روی صورتم سمت چپش جای چند خط(زخم سفید) هست مثل جای کشیده شدن پنجه و روی هر خط نقاط سفید متورمی وجود داره که وقتی باهاشون ور میرم ..
  متوجه میشم زیر پوستم کرم ریز سفید رنگیه..
  در واقع روی هر خط چند کرم سفید ریز در حال رشد بود که خیلی چندشم شد و سریع شروع کردم به خارج کردن اونها..
  و میخواستم دکتر هم برم که نشون دکتر بدم..و با خودم میگفتم همرو خارج کنم ولی یه خط کرمهاش بمونه تا دکتر دقیق تشخیص بده..
  یه زخم مشابه خطای بالا صورتم هم کنار چونم بود که وقتی اونو خارج کردم…دیدم یه گیاهه سبزه که داشته جوونه میزده….ظاهرا توی زخم ها هم گیاه بود هم کرم
  و اینکه دلم نمیخواست کسی انگار بدونه..شاید خجالت میکشیدم…
  و اینکه با وجود اون کرمها پوست صورتم همچنان سفید بود..
  و دکتری هم که ظاهرا میخواستم برم پیشش یه خانم ارایشگره توی محلمون..
  و اینکه من مجردم و ۳۵ ساله.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دوستی صمیمی دارید و اینکه اینه در خواب خوب است و برای فرد مجرد نیک است و نشان از خواستگار هم میباشد و اینکه شما بر صورتتان عیب دیده اید نشان اول بر اعتماد به نفس شما است و اینکه باید ان را تقویت کنید که روحیه برای پذیرش مشکلات و خوشی ها را داشته باشید و اینکه در جای دیگر جوانه زده شده است بر این معنی است که شما خیر و نیکی را در زندگیتان مشاهده خواهید کرد و مساله ای تازه و خوب برای شما مطرح خواهد شد که شاید افرادی در ان دخالت کنند که خیلی مهم نیست .
   سربلند و پیروز باشید .

 48. تورینا

  سلام من خواب دیدم سینهام و شکمم خیلی بزرگ شده ب طوری ک اویزون شده بودن و با دست شکممو بلند میکردم و خیلی بد بود تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب که مربوط به چاقی است برای شما امده است که نشان از زیادی و فزونی نعمت است و برای شما خیر است و نباید از بابت آن نگران باشید و بدانید که ممکن است در اینده ای نه چندان دور برای شما خیری و سعادتی در راه باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 49. رها

  سلام من خواب دیدم صورتم پر از حفره های بیضی شکل شده و موی خیلی زیادی روی صورتم هست وقتی خودمو توی اینه دیدم شروع کردم به جیغ زدن و از خواب پریدم ساعت نزدیک ۴ بود میشه تعبیرش رو بگید خیلی فکرم رو در گیر کرده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب یا دارای تعبیر عینی است و یا اینکه به این معنا خواهد بود که شما اعتماد به نفس کمی دارید و در خواب آن را به بدترین شکل از طرف ناخوداگاهتان اغراق کرده اید و این دارای تعبیر نمی باشد .
   اما اگر آن را دارای تعبیر بدانیم نشان از مشکلی است که ممکن است برای شما پیش بیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 50. زهرا

  سلام ، من فرزندی ندارم، اما برام خواب دیدن که یه نوزاد دارم که صورتش دچار ماه گرفتگی شده ، تعبیرش را میفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر بیماری مسری دارد که می‌تواند برای شما باشد و یا برای خانوادتان که برای دفع بلا صدقه بدهید و مراقبت انجام دهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 51. سلام من خواب دیدم قسمتی از گوشت زیر چشم خواهرم از طریق گوشش افتاده و قسمتی ازون گوشت توسط گربه ای خورده میشه و خواهرم دچار بیماری میشه و منتقل میشه به بیمارستان و من خیلی بی تابی و گریه میکردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که زنی فریبکار خواهر شما را گول خواهد زد و او را به مسیر بیهوده ای می کشاند و اینکه احتمالا خواهرتان به بیماری مبتلا خواهد شد که شفا پیدا خواهد کرد و شما و خانواده را خوشحال خواهد نمود.. و آگاه باشید و از وقایع احتمالی جلو گیری کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 52. جعفر قلی پور

  با سلام بنده در خواب دیدم لک های پوستی روی ساعد دست چپم افتاده (لک ها به این صورت بود که یه مقدار تیره و یه مقدار کم چال شده بود روی دستم) میخاستم ببینم تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته مطیعی تهرانی می‌گوید: پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است.و در تعبیر دیگر دیدن زخم و جایگاه آن نشان بر مشکل روحی است که بر شما جایش مانده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 53. مسعود

  سلام من خواب دیدم روی رون پای چپم پر از دمل و جوش بزرگه تعبیر چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که برای شما مال و اموالی جمع خواهد شد که خیر است بر شما.
   سربلند و پیروز باشید.

 54. بهار رمضانی

  سلام به نظر من اینجور خوابها رو آدم وقتی میبینه که تو عالم بیداری نگران اون قضیه است ینی حالا بخاطر اون اتفاق که برا خواهرتون افتاد پس زمینه ذهنتون این نگرانی رو داشتید که نکنه شما هم بگیرید و دیدن این خواب انعکاس نگرانی شما در عالم بیداریه و به نطر من تعبیر خاص دیگه ای نداره سعی کنید نگرانیتون رو کم کنید

 55. نفس

  سلام خواب دیدم خواستگارم کل صورتش پر شده از زائده های گوشتی بزرگ ک هم رنگ صورتش جوری ک نمیش تحملش کرد حالم داشت بهم میخورد تعبیرش چی میش ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن دمل در خواب به گفته ابن سیرین افزایش مال برای بیننده خواب است. این افزایش مال بسته به اندازه دمل ها دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 56. صبا

  خواب دیدم پسرعمە ام ،بیماری پوستی گرفتە ،تموم بدنش زرد رنگ وآبکی بود ، همە ازش فراری بودن ولی خودش متوجە بیماریش نبود،هرجامی رفت پوست بدنش کندە میشودوشرشرازاون چرک زرد می افتاد، حتی منم دستم زردشد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است به این شکل تعبیر شود که ایشان عملی انجام دهند که همه ایشان را طرد کنند و برای ایشان خیر نباشد و سبب شود که ایشان گمراه شوند و هرکسی با ایشان همراه شود هم به همان دچار شود.
   اگر امکانش هست به ایشان تذکر بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 57. A

  سلام.دختری در شرف ازدواج است.اگر در خواب ببینیم ک همون دختر صورتش خال خال شده و پر از خال سیاه هستش تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای خود بیننده به نظر معبرین خواب به این شکل تعبیر می گردد که نشان از کمبود اعتماد به نفس ایشان است و اگر دیگری در خواب ببیند که ایشان اینگونه است باید بدانید که به این معنا میتواند باشد که ایمانی نسبت به ایشان ندارد و باید در واقعیت به ودنبال علت عدم اعتماد خود بگردد.
   سربلند و پیروز باشید

 58. سعیده

  سلام من خواب دیدم فرق سرم جوش چرکین سفید زده بعد کمی فرق سرم برآمده شده و زخم بودو خارش داشت وقتی خودم تو آینه نگاه کردم قسمت برآمده سیاه شده بود و هم زمان شب پره بزرگی کنار گوشم پرواز می کرد. بعد از خواب پریدم . ممنون می شم کمکم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که برای شما مالی جمع خواهد شد و اینکه باید مراقب باشید ان را حفظ کنید و ان را به بیهوده و اسانی از دست ندهید و اینکه شما افرادی در کنارتان هستند که در امور کاری شما دخالت خواهند کرد و اینکه شما نباید به این افراد اجازه بدهید مزاحمت برایتان ایجاد کنند و اینکه شما وقت خودتان را افراد بیهوده دیگران تلف نکنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 59. فاطمه

  سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و خیلی وقته ازش خبری ندارم بدنشو میخاره و قرمز شده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب در تعابیر به این شکل تعبیر شده است که نشان از پایین بودن عزت نفس ایشان است و بدانید که ممکن است به این معنا باشد که دوری شما سبب ان شده است پس میتوانید خبری از او بگیرید که انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 60. سارا

  سلام من خواب ديدم از گردن تا ناف و همه كمرم پر از لكه هاي قرمز شده،تعبيرش چيه؟نگرانم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   عبیر خواب شما از پایین بودن عزت نفسعدم توانایی در مقابله با خود و عدم آگاهی در موقعیت‌های خاص و احساس بیگانگی با دیگران داردو بیانگر موضوعی مربوط به عزت نفس و خویشتن شناسی شماست. شما در رابطه با کار و یا روابطتتان با دیگران احساس بی و دست و پایی می‌کنید.و خودتان و روحتان را به رسمیت نمیشناسید و باید خودتان را دوست داشته باشید و به خودتان اطمینان دهید که از پس سخت ترین کار ها بر می ایید .
   سربلند وپیروز باشید .

 61. فاطمه

  سلام من خواب دیدم که موهایم بیشترش ریخته. ومقدار خیلی کمی از آن باقی مانده وبعد درآن قسمت های کچل شده جوش یا دمل یا نمی‌دانم توپ های گوشتی دایره شکل نسبته بزرگی به تعداد زیاد روی سرم درآمده ورشد می‌کند من به آنها دست میزنم وقتی میبینم نرم است از مادرم علت را میپرسم وگریه میکنم تا اینکه از خواب بیدار میشوم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب موی آمده است که ديدن ریزش مو در خواب به شما این هشدار را می‌دهد که مراقب خود باشید و به دیگران تکیه نکنید.
   با دیدن خواب ریزش مو و کچلی بایستی کارهای خود را با استفاده از توانایی‌های خود انجام داده و از کمک گرفتن دیگران برای حل مشکلات خود بپرهیزید.
   و اینکه وجود دمل متورمی که هنوز سر باز نکرده است: این رویا به عواطفی اشاره می‌کند که واپس زده و سرکوب شده‌اند و ممکن است باعث عفونتی روانی شوند و بر دیدگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرد تاثیر منفی بگذارند. این رویا همچنین ممکن است که به بیماری جسمانی اشاره کند که شاید در عالم بیداری از آن آگاه نباشد.
   دیدن دمل در خواب به گفته ابن سیرین افزایش مال برای بیننده خواب است. این افزایش مال بسته به اندازه دمل چرکی دارد. اگر در خواب بیند که دمل او باز شد و از آن خون بیرون آمد نشان دهنده آن است که مقداری از آن مال و ثروت از بین برود.
   سربلند و پیروز باشید.

 62. Mehdi

  سلام.من دیشب خواب دیدم رفتم جلوی آینه وموهامو ک زدم کنار دیدم یک جوش مانند بزرگی از بالای سرم بیرون و خیلی نگران شدم و به مادرم گفت و اومد دید و اونم گریه کرد و گفت بالاخره تو هم شدی؟(آخه تو واقعیت یکی از خواهرام به دلیل یک بیماری دیگر فوت شده است فک میکنم به خاطر اون میگفت که توهم مریض شدی و قراره بمیری)ولی من درخواب گفتم ک نگران نباش ببین!چرک جوش درمی آید و من چرک سفید جوش را در میآوردم وهی جایش را با دستمال پاک میکردم فکر کنم دوبار انجام دادم بقیه اش یادم نیست ولی خونی ندیدم!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دمل و یا جوش اینگونه معنی شده است که باید پوست در خواب سالم و بدون عیب باشد و اگر امراضی بر پوست پدید آمده بود نشان بر ناراحتی و گرفتاری مالی است و هیچ ربطی به سلامتی شما ندارد و اینکه آن را خودتان رفع کرده اید نشان بر ختم به خیر شدن موضوعی ناراحت کننده برای خانوادتان است.
   سربلند و پیروز باشید.

 63. فریبرز

  سلام من خواب دیم در حال قدم زدن با دوستم بودم که ناگهان متوجه شدم بر روی دو دستانم لکه سیاه و سفید بزرگ و کوچک بجود اومده (بیماری پوستی) تعبیرش چی میشه ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب لکه بر روی پوست نشان خوبی نیست و احتمالا به شما ضرری می‌رسد که کوچک است و رفع می‌شود چون پوست در خواب باید سالم و تمیز باشد که نشان خیر و نفع باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 64. زهرا عبدی

  سلام وقت بخیر
  در خواب دیدم که وقتی به حمام برای شستشو می‌روم میبینم که روی پاهایم فلس ماهی درآمده است و آنها را می کنم
  ممنون میشم بفرمایید تعبیرش چیست.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در برخی تعابیر امده است که پا نشان از بخت و اقبال و زندگی و سرنوشت شماست و اینکه بر روی آن فلس درامده است و شما اقدام به کندن ان کرده اید ممکن است بهاین معنا تعبیر شود که شما در مسیر ایندیتان احتمالا به مالی دست خواهید یافت که باید رد مظالم ان را بدهید تا حلال شود همانگونه که ماهی برای حلال بودن باید فلس داشته باشد و فلسش را می کنند.پس در کل خوابی خیر است و اشاره ای به آگاه شدن شما برای اینده دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 65. حسین

  سلام در خواب دیدم درسرم زیگیل دارم ولی ان ها را با دستم کندم اما بسیار نگران بودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و به این تعبیر است که شما مشکلی برایتان پیش خواهد امد اما به راحتی از ان فارغ خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید

 66. ضیا

  سلام خواب دیدم که عمو وپسر عموی من برسرشان زیر ریشه موی سرشان قارچ زده ورفیقم هم که ساکن شهری دیگه بود همانجا دیدم اون هم از این قارچ گرفته بود ولی کم منڟورم مریضی پوستی قهوی بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این شکل میتواند باشد که ممکن است از طرف ان سه نفر و یا کسانی که از لحاظ اسم و وجنات متناسب با ایشان ان احساسات شما به واسطه ی موضوعی جریحه دار شود و خدای ناکرده از شخصی یا اشخاصی دلگیر شوید.
   همیشه بخشش سرلوحه کارتان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 67. زهره

  سلام خواب دیدم ک در قسمت زیر پام ۴تیکه گوشت اضافی در اورده بود ک خیلی بزرگ بودن و هیچ دردی نداشتن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر پا در خواب معمولا به معنای ثروت و اندوخته ی شماست.
   و اینکه در خواب چیزی بدان اضافه شده است به معنای این خواهد بود که شما مقدار کمی به ثروت و اندوخته ی مالیتان اضافه خواهد شد.
   انشالله که خیر است.
   سربلندو پیروز باشید

 68. فرزانه _ع

  با سلام خواب دیدم کف دستها و پاهایم پر از زائده شده مثل زگیل های بزرگ ولی بعضی از آنها که بزرگ میشن مثل جذام توشون خرده میشه نه زخمی بود نه درد داشت ولی شدیدا نگران بودم دنبال آدرس دکتر میگشتم لطفا تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر بیماری پوستی معمولا هب این شکل است که به معنای ضعف ها یدرونی هر فرد است و برای شما در اینجا میتوان ااینگونه اشاره کرد که پا هم به معنای مسییر و هدف و راه است و در اینجا تعبیر کلی خواب شما به این شکل خواهد بود که شما در مسیری گام میگذارید و یا گذاشته اید که در این مسیر اعتماد به نفس برای ادامه دادن را ندارید ولی باید بدانید که این نقاط ضعف به راحتی قابل تصحیح و ترمیم هستند و شما میتوانید برای رسیدن به هدفتان به اسانی ان ها را برطرف کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 69. نرجس

  باسلام خواب ديدم دخترهمسايه امان که جوان است دورچشمش به شدت چروک وپوست صورتش پرازاسکاروجاي جوش است ميخواستم تعبيرش رابدانم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر بیماری پوستی و جوش در خواب ببیشتر به احساسات ان طرف اشاره دارد و در اینجا هم میتوان صورت را ابرو و جوش ها را خراش هایی بر صورت ایشان دانست و به این شکل ان را تعبیر کرد که ایشان یا در اینده و یا در گذشتیشان به تهمتی دچار خواهند شد که روحشان و احساساتشان را متاثر میکند ولی از ان رهایی مییابند.
   سربلند و پیروز باشید

 70. Mhtb

  سلام
  خواب ديدم كه روي ارنج دستم به بالا كاملا قرمز شده و اگزما و قارچ پوستي بوجود اومده، با ديدنش خيلي ترسيدم اما نه خارش ميداد و نه خون ميومد ازش
  ممنون ميشم جواب بديد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن زخم و اگزما در خواب نشانه از چیزی دارد که در احساسات شما جریحه دار شده است.
   این بدین معناست که شما به دست خود کاری را انجام داده اید در گذشتیتان که حس میکنید احساساتتان به واسطه ی آن جریحه دار شده اند و خودتان هم میدانید که این امر برطرف خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 71. Tahi

  باسلام دیشب خاب دیدم ی چمدون پیدا کردم ک توش پر از کتابای جادوگری بود ومن بازش کردم و اوردمش خونه بعدروی کمرم ی ذائده بوجود اومدو هر لحظه داشت بزرگتر میشدبعد ب یکی نشونش دادم و گفت ک صورت ی بچه است همین طور بزرگتر میشد تا اینکه از بدنم جدا شد اندازه اش مث ی بچه ۲ یا۳ساله بود تو بخاب ب نظرم بچه ی جن بود و هر جا میرفتم میومد کنارم یا تو بغلم مینشست
  میشه تعبیرش رو بگید خیلی نگرانم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن جن در خواب قبلا نیز بارها گفته شده است و این بار در خواب شما کمی المان های آن متفاوت است و آن چمدان که در آ« کتاب هایی بوده که مربوط به رمالی و جادو بوده است نشانه از کارهایی است که احتمالا بیرون از خانه انجام میدهید و طبیعتا تاثیر آنها به زندگی شخصیتان نیز وارد خواهد شد ولی لزومی بر این ندارد که تمام اعمال شما مشکل دارند .اما جن در خواب به معنای دشمن است و این اعمالی که شما انجام داده اید شما را به سمت کسانی برده است که دوست شما نیستند و خیر شما را نمیخواهند .در کارهایتان بیشتر تعمق کنید تا صواب را از ناصواب تشخیص دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 72. الهام

  خواب دیدم تمام بدنم جای جوش مروارید های سفید زده و خارش زیادی داشتن و من هربار مرواریدارو میخاروندم ازشون خون میریخت

 73. مریم

  سلام
  خواب دیدم که روی دست ها و پاهام جوش هایی بزرگ هست و روی بعضی از اونها دسته های قارچ های کوچیک قرمز روییده ولی اونها رو نمیکنم
  لطف میکنید بگید تعبیرش چی میشه؟ ممنونم

 74. شکیلا

  خواب دیدم رو بدنم کنه های زخمه و سعی میکنم بکنمشون اما میترسم و اینکه هر تیکه ای که میکنم زیرش پوستم خیلی زیبا و صاف و سفید هستش و روی صورتم نیست فقط روی بدنم

 75. زهرا

  ممنون از تعبیرهاتون

 76. مهدیس

  من خواب دیدم تمام صورتم لکه های سفید رنگ و تیره زده شبیه قارچه پوستی ولی تیره ترخیلی خیلی ترسیدم تعبیرم چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبرین نشان بر این دارد که شما اعتماد به نفستان دچار مشکل شده است و خودتان را و زیبایی ظاهریتان را دست کم میگیرید و باید ان را تقویت کنید و احتمالا ضرر مالی کوچکی را تجربه خواهید کرد که با صدقه انشالله به خیر رفع میشود .
   سربلند و پیروز باشید .

 77. طیبه اعلمانی

  سلام.در خواب دیدم روی پشت شوهرم جوشهای سیاه رنگ کوچک و بزرگی زده که چرکی نبودن و من میدونستم مثل جوشهای سرسیاه هستن که خیلی بزرگ شدن و هیچ اذیتی برای شوهرم نداشتن.
  پیشاپیش سپاسگزارم.

 78. هانیه

  سلام. خواب بیماری پوستی که پوست دراز زگیل میشه و من خودم همه رو میکنم تعبیرش چی میشه ممنونم

نظر خود را بیان کنید