تعبیر خواب زخم

دیدن زخم در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زخم در خواب چیست؟

زخم wound

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است.

اگر در رویا شما شخصی را زخمی کردید: تمایل به آسیب زدن به شخ

صی یا نابود کردن جنبه‌ای از خود رویابین.

اگر چیز نوک تیز در بدن شما فرو رفت: علاوه بر احساسات آسیب دیده، این تصویر در رویا ممکن است پذیرا بودن شخص برای تجربه جدید، حتی عشق زا نمایش دهد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خون

 • به تعبیر معبرین غربی دیدن زخم در خواب نشانه نگرانی‌ها و خطراتی است که در پیش رو دارید.
 • اگر در خواب دیدید که دیگران زخم خورده‌اند بیانگر استرس، نگرانی و درگیری‌های ذهنی و احساس حقارت است.
 • اگر زخم درمان شد نشانه این است که شما به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید در برابر مشکلات دوام بیاورید.
 • اگر در خواب مشاهده کردید که کسی که شما عاشق او هستید زخمی شده و در حال بیماری است بیانگر دردی روحی و روانی است که به وسیله درگیری‌های ذهنی در زندگی واقعی به وجود آمده است.

تعبیر خواب زخمی شدن بدن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.


حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.

 1. ظفر یافتن (پیروزی).
 2. خیر و منفعت.
 3. نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

جابر مغربی گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می‌رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد

مرحوم مجلسی می‌گوید: اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن زخم در خواب، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است.

برايت مى‌گويد: ديدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب روى بدن كسى زخم ببينيد، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكل مى‌شويد.


زخمی شدن

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است، نشانه آن است که در اثر تسلیم شدن به لذت‌های احمقانه، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می‌دهید.

لیلا برایت: اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد.


تعبیر خواب زخمی شدن انگشت

زخم انگشت و خونریزی

تعبیر زخم شدن انگشت در خواب

هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زخمی کردن انگشت: زیان

کتاب سرزمین رویاها:

 • انگشتانتان را زخم می‌کنید: مشاجره با دوستان
 • شصت شما زخمی می‌شود: منتظر ضررهای مالی باشید.

زخمی شدن با چاقو در خواب

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.
 • اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.

☺ تعبیر خواب «زخم» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زخم» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


25 دیدگاه

 1. آیلار

  سلام من دیشب خوابی دیدم که خیلی تحت تاثیرش قرارگرفتم ازمغزم بیرون نمیره خواب میدیدم کف سرم وصورتم زخم شده بعد زخمایه خیلی بزرگی بودو من زخمارو ازسرو صورتم میکندم وپوست زخما به شکل عقرب و اینطور چیزا درمیومدن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که صرف داشتن زخمی که خون از ان نیاید می تواند تعبیری خیر داشته باشد و نشانی از ان باشد که در زندگی شما تغییراتی رخ دهد که برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 2. M

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم چند نفر مرد قرابه های مشروب جلوشون هست و از آن مشروب خوردند سپس سر قرابه ها شکست و به حالتی تیز تیزی درآمد و آن مردان با سر و صورت خود را به لبه تیز قرابه ها کوبیدن و خون جاری شد و صحنه وحشتناکی بود من در حال ترک کردن آنجا بودم که ب سمت من حمله کردند و کارد تیزی به دیوار آویز بود دست دراز کردم آن را بردارم چند نفر دیگر مانع شدند و یکی از آن مردان کاپشن چرم مشکی شیک و نو مال من را برداشت ب تن پوشید و با موتور فرار کرد ب نشانه باج گرفتن یا دزدی ، تعبیرچیست ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن رنگ خون در خواب ان را بی تعبیر می کند و اگر این طور بوده است دارای تعبیر نیست ودر غیر این صورت ممکن است نشانی از ان باشد که باید بسیار از جانب اطرافیانتان اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 3. ایلار

  من خواب دیدم که شوهرم تو زمین کشاورزی شون تیر خورد به پاهاش منم دادم فریاد کردم گریه کردم اونم میان اون همه آدم فقط به من توجه میکردو لبخند میزد مردم بردنش خونه خودمون من اصلا هیچ خونی ندیدم گفتن هیچی نیست از بیخ گوشش رد شده اما به پاهاش چسپ سفید زدن بازهم منو نگا میکردو می‌گفت چیزی نیست ناراحت نباش اصلا درد ندارم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ددر تعابیر خواب برای این خواب امده است که می تواند نشانی از ان باشد که شما ترس ها و استرس هایی دارید که برای شما غالب شده اند و از این رو بدین صورت خوابی دیده اید که دارای تبعیر نیست و نباید از ان نگران باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 4. ملیحه محامد

  سلام،من ظهر خواب دیدم مرد مجرمی آزاد شده وبین او وهمدستاش که بدبخت وبیکار بودن درگیری شده ،شاهد فروکردن لبه تیز شیشه توسط او در سینه یکی از اونها بودم
  هر دو زخمی وخون ی شده بودن
  من فقط دیدم بدون حضور فیزیکی ام در خواب چه تعبیری دارد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب به این صورت ممکن است باشد که شما استرس و ترسی دارید که نکند در جایی کوچک شمرده شوید و به همین دلیل این چنین خوابی دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 5. Samira

  سلام من خواب دیدم پسر بچه. بالای سرمه صورتش زخمی شده چندتا بخیه هم زده بود یکی از زخم هاشم خون خشک شده بود ,/,- قبلش بگم من یه. سقط جنین داشتم-/

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما می تواند دارای تعبیر نباشد و از انجایی که در واقعیت چیزی را از دست داده اید که ممکن است عذاب وجدانی بابت آن داشته باشید در خواب ایشان را به صورت عینی دیده اید و از این رو از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. س

  باسلام
  من خواب دیدم دعوام شده و یکی با چاقویی کند پشت هر دو ستم را زخمی کرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر دوستی است که با زبان و نیشه کنایه شما را اذیت خواهد کرد و شما دلخور خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 7. Amin

  سلام من خواب دیدم که با پای برهنه درحال حرکت بودم که درحین راه رفتن پاهام زخمی میشن و خون زیادی میاد ازش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و بر این صورت است که در مسیر زندگیتان مشکلاتی خواهید داشت که برای شما اذیت کننده است و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 8. مبین

  سلام.من امروز شش صبح به بعد خواب دیدم که روی هردو دستم زخم شده(قبلاً بخاطر شستن زیاد دست با آب گرم هم اون طوری شده بود دستم) رگه های قرمزی روی هردو دستم بود من در حال راه رفتن تو خیابون بودم که به دستهایم نگاه کردم اما همون زخم ها محوشدن و صحنه عوض شد صفحه قرآنی دیدیم همه آیه ها محو بودن به جز یک آیه کوتاه که آیه اش یادم نیس کلمه سماوات یا الله فقط یادمه که باز مطمئن نیستم اما وقتی بیدار شدم گفتم یعنی باید سوره مجادله رو بخونم اما آیه که یادم نیس

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما بسیار نیک است و اینکه محو عیب بر دستانتان به معنی این است که مشکلی بر شما محو خواهد شد و آیه مجادله برای دفع دشمن و گشایش در مشکلات و رزق روزی بسیار نیک است پس آن را بر زندگیتان بخوانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 9. سحر

  سلام.خواب دیدم دوستم توی مدرسه بینیش زخم شده بود.چند ماه قبل هم با هم قهر کرده بودیم.توی خواب که بینیش رو دیدم اصلا اهمیت ندادم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر مشکلی برای دوستتان دارد که شما نسبت به مشکل او بی اهمیت هستید.
   سربلند و پیروز باشید.

 10. فرناز

  سلام وقتتون بخير خواب ديدم كه پشت كمرم يه زخم سياه بزرگ هست كه فشارش ميدهيم و جراحت بدون خون ازش خارج ميشه انگار عفونت هست معنيش چي هست ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر ضرر مالی است که تجربه خواهید کرد و هوشیار باشید تا اتفاق بد بر خانوادتان آشکار نشود. صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید.

 11. حامد صالحی فرد

  سلام.در خواب دیدم شوهر خواهرم در حالت خپاب آلودگی زخمی کوچک با چاقو در بازوی خود ایجاد کرد که از آن زخم موجودی شبیه به عقرب و سیاه رنگ به تعداد ۲ یا ۳ عدد خارج شد‌.آنها را کشتم و بعد از آن با اسپری شروع به ضد عفونی کردن محیط و بدن شوهر خواهرم نمودم.در هنگام ضد عفونی کردن از کف زمین و محل کشته شدن اون موجودات دود و بخار بلند میشد.خواهرم در طی این پروسه در کنارم بود و مثلا خروج اون موجوداتو خبر داد و با صداش در پیدا کردن و کشتن اون موجودات کمکم میکرد.همسرم در پشت سر ما بود و با سکوت مراحل کار راتماشاگر بود.بچه خواهرم هم با سکوت نظاره گر بود و گاهی به جلو می آمد و میرفت.

  • یاسین صداقت

   باسلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این صورت باشد که ایشان دشمنانی دارند که در زندگی ایشان رخنه کرده اند و خود به این موضوع واقف هستند اما در مقابله با آن ضعیفند و از این رو باید بسیار اگاه باشید که این موضوع ممکن است سبب مشکلات زیاد تری در زندگی ایشان شود. پس اگر فرصتی و یا موقعیتی برای شما پیش امد که به ایشان کمک کنید اصلا دریغ نکنید.
   سربلندو پیروز باشید

 12. sara

  سلام خواب دیدم.که،سرم زخم شده و سمت چپ سرم پوستش کنده میشه،پوست اول رو.کندم،پوست. دوم و سوم هم از همون قسمت کنده شد،اما اصلا خون ریزی نداشت.حتی درد هم نداشت.

 13. Sahar

  سلام من خواب دیدم همسرم چندتا جای زخم روی بدنش بود که انگار ناراحت بود بخاطر جای زخم ها بهش گفتم تقصیر خودته چون وقتی زخمش تازه بود زخم ها رو کندی حالا جاشون مونده بعد گفت اره حالا اگه با یه آدم جدید آشنا بشم ضایع س جای این زخم ها

 14. پارسا

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم با ی چاقو ک فکر میکنم دسته نارمجی داشتاز کارد اشپزخونه ها، دوبار تا ته توی قلبم فرو کردم خودمو زدم، اما نمردم کمی احساس درد داشتم، بعد از ی مدت ی مایع سفید رنگ ازش بیرون اومد و بعد از یمدت مقدار کمی خون اومد در حدی ک یکم لباسم در اون نقطه خونی شد، لطفا تعبیرش رو بگید

نظر خود را بیان کنید