مجله آلامتو

تعبیر خواب انگشتر

دیدن انگشتر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن انگشتر در خواب چیست؟

دیدن حلقه ازدواج در خواب در تعبیر با انگشتر میتواند تفاوت هایی داشته باشد پس لازم است ابتدا به تعبیر حلقه ازدواج بپردازیم:

حلقه در خواب نشانه وحدت و تمامیت، ذات بنیادین شخص، ارتباط با هستی و حلقه نامزدی یا ازدواج نمادی از حال و وضع پیوند زوجین است.

حلقه ازدواج marriage--rings

تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو می‌گوید: حلقه ازدواج: دوستی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید، نشانه آن است که کارهایی جدید انجام می‌دهید و در به ثمر رساندن آن‌ها توفیق می‌یابید.

تعبیر خواب گم کردن و پیدا کردن حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو می‌گوید: گم کردن حلقه ازدواج: دردسر و ناراحتی، رنجش

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید حلقه ازدواج خود را جایی گم کرده‌اید، علامت آن است که اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت.

برایت مى‌گوید: پیدا كردن حلقه ازدواج در خواب، به معناى دلبستگى به جنس مخالف است.

تعبیر مرتبط: تعبیر خواب ازدواج کردن

تعبیر خواب هدیه گرفتن حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو می‌گوید: هدیه گرفتن حلقه ازدواج: خوشبختی خانوادگی، وفاداری

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه ای می‌گیرد، نشانه آن است که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد.

تعبیر خواب حلقه گران قیمت

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند حلقه ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است، علامت آن است که شوهر آینده او مردی وفادار و مهربان خواهد بود.

خواندن ادامه تعبیر حلقه ازدواج

تعبیر خواب انگشتر چیست؟

از نظر تحلیلگران خواب و رویا دیدن انگشتر نمادی از تعهد به رابطه و یا پذیرفتن مسئولیت‌هایی است که بر عهده شماست. تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب انگشتر را زن و فرزند دانسته‌اند که در واقع می‌توان این دو را نیز جز متعلقات و وابستگی‌های فرد رویا بین در نظر گرفت. در ادامه به بررسی دیدن انواع انگشتر و حالت‌های مختلف آن در خواب خواهیم پرداخت.

کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوییسی در رابطه با رویای انگشتر می‌گوید:
دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است. شما به ایده آل هاتان، مسئولیت هاتان یا باور هاتان وفادارید.

wedding ring

تعبیر خواب انواع انگشتر

تعبیر دیدن انواع انگشتر در خواب

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر در خواب دیدی که انگشترت خوب ساخته نشده نشان از هدر رفتن مال و اموال توست .

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه می‌باشد یا کسی آن را به تو داده است، یعنی غلام‌زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، یعنی از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.

تعبیر خواب انگشتره نقره

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت نقره می‌باشد، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

 • مملکت
 • زن
 • فرزند
 • مال

تعبیر خواب انگشتر آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت آهنی است، یعنی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یعنی قدرت و توانایی بدست می‌آوری.

تعبیر خواب انگشتر از جنس مس یا برنج

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می‌باشد، یعنی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یعنی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

قیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ های جوهری تایید کرده اند و همراه داشتن آن را نیکو دانسته اند…

به همین علت و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم دیدن این سنگ در خواب بد نیست. چنانچه در خواب ببینید عقیقی دارد که روی آن آیه ای از قرآن یا دعایی نوشته شده است برای بیننده چنین خوابی خیر و خوشی پیش می آید و کارش گشاده و روزیش فراخ می گردد.

اگر در خواب ببینید انگشتری از عقیق دارید که قبلا آن را نداشته اید موردی پیش می آید که خوشحال می شوید. اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می گیرد که سود بخش است. اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید خدمتی برای او انجام می دهید.

اگر عقیق و نگین خالی بدهید راهنمایی مفیدی می کنید. اگر ببینید عقیقی داشته اید که گم شده مالی را از دست می دهید یا فرصتی خوب و مناسب از شما فوت می شود.

تعبیر خواب انگشتر طلا

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
  اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
 • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
 • پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
  اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر شکسته (از دست دادن انگشتر)

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یعنی همه اموال خودت را می‌فروشی و خرج می‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می‌فروشی.
 • اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را شکسته‌ای، یعنی بین تو و زنت جدایی میافتد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است، یعنی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یعنی برکنار می‌شود

تعبیرگری می‌گوید: اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

کارل گوستاو یونگ:

 • خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.
 • خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پادشاه به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یعنی پادشاه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یعنی بخشی از دارائی خود را می‌بخشی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نمی‌کنند.

منابع:

 • آلامتو
 • ستاره
 • تعبیرستان
 • خواب و رویا
 • یوتاب
 • Dream Dictionary Now

تعبیر خواب «انگشتر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «انگشتر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

10 دیدگاه

 1. صلوات در

  سلام خوابه شخصي که شهيد شده بود را ديدم ازشون انگشتري خاستم ايشون 3 انگشتر اوردن و من از بينشان يکيش رو انتخاب کردم ياقوت زرد رنگ داشت و ايشون مراحل شهادت رو گفتن ميشه تعبيرش رو لطف کنين که چي هست

  و باره دیگر خوابي ديدم که به همراه گروهي جايي بوديم براي نماز مرتب اشهدان علي ولي الله رو تکرار ميکردم يک دفعه به سمت اسمان رفتيم و گروهي از شهدا به استقبالمون امدن بعدجايي رفتيم مانند ساختمان در همون حين خواب ياده خانواده ام افتادم و در يک لحظه برگشتم به بيداري در اون حين يک صدايي گفت چون وابسته بودي نتونستي بري ممنون ميشم از تعبير اين خواب

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   راجع به خواب اول بر اساس تعبیر معبران خوابی خیر است و به این صورت تعبیر خواهد شد که خیری معنوی به شما ممکن است برسد و از این رو بسیار برای شما خیر است و بدانید که رسیدن به این سعادت کاملا به انتخاب شما بوده است.
   اما برای خواب دوم هم باید عرض کنم که که این خواب برگرفته از خواب اول است و این موضوعات در ناخوداگاه شما جای دارد و در ان شهادت برای شما بسیار با ارزش است و این خود برای شما خیر است اما در خوابی که دیده ایدبه شما مسیری برای رسیدن به عاقبت خیر نمایان شده است و تمام خواب برای شما نشان از واقعیتی است که باید بدان پایبند باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. سلام من دیشب خواب دیدم همسرم سوپرایزم کرد و یه انگشتر بهم کادو داد.اینقدر انگشتر قشنگ بود که حیرت زده شدم انگشتر تو خواب بنظرم خیلی گرون قیمت بود و دو نگین متفاوت داشت که یکی از نگینها سفید بود. بنظرتون تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   این خواب بسیار در تعابیر خیر است و به این معنا میتواند باشد که شما عزت و احترامی بسیار زیاد خواهید یافت که فقط از سمت همسرتان نیست و برای همه است.
   بسیار خیر است
   سربلند و پیروز باشید

 3. سحرررر در

  سلام. من خواب دیدم که با شوهرم که بتازگی فوت شده رفتیم انگشتر فروشب بهم گفت بیا برات یه هدیه گرفتم، بازش کردم دیدم توش یه انگشتر نقره مثل رینگه اما روش طرح هایی کار شده بود، اونو دستم کردم و بهش خندیدم، اما دیگه باقیش و ندیدم، میخواستم بدونم تعبیرش چی میتونه باشه

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در این خواب برای شما اشاره شده است که کاری را شروع خواهید کرد که همراه با موفقیت و سعادت است و این خود نشانی از خیر برای شماست و در تعبیر خواب انگشتر برای زنان هم تعهد امده است و در اینجا نشان از ان است که شما در ان کار تعهدی را خواهید داد که برای شما سعات می اورد.
   سربلند و پیروز باشید

 4. زری مامان در

  سلام من خواب دیدم همسرم (که بیست سال پیش براثربیماری فوت کرده)
  شهیدشده ،به من گفتن بیا وسایلش روتحویلت بدیم.اونجایه انگشتر حرز امام جواد(ع) به من دادن،من انگشتررودستم کردم،مقداری هم دکمه های رنگارنگ توی نایلکس کرده بودند اونا روبهم دادن، میخوام بدونم تعبیراون انگشتر چیه؟
  من الان مجدداً ازدواج کرده ام

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که در تعبیر خواب شهادت امده است که به معنای ان است که ابن سیرین گوید به این معناست که بسیار فرد صالحی بوده است و در این خواب برای شما هم خیری و برکتی از طرف ایشان شفاعت شده است که انشالله برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 5. سلام. چند ماه پیش خواب دیدم که انگشتری با نگین تقریبا صورتی رنگی تووی یک مراسم مذهبی شبیه به سفره نذری یا ختم انعام و … دستم هست که انگار قبلا هدیه یکی از اقوام به من بوده. دختر یکی از فامیلا میاد بهم میگه انگشترت رو به من میدی؟ منم یه کم پیش خودم فکر میکنم که نکنه اون خانومی که این انگشتر رو بهم داده ناراحت بشه از اینکه به این فرد بدمش، ولی در نهایت در میارم و بهش میدم و اون هم انگشتر رو میپوشه، وقتی انگشتر رو دست اش میکنه متوجه میشم که گوشواره و گردنبند صورتی رنگی الان پوشیده که خیلی به اون انگشتر میاد و انگار ست با اونها هست، بهش میگم چقدر این سه تا به هم میخوره و انگار با هم خریدیشون، اون انگشتر باشه برای خودت و بذار روی گردنبند و گوشوارت. بعد هم با هم یه گشتی تووی خونه شون و همه فامیل که جمع بودن توو خونشون میزنم و یه تعدادی از اقوام رو اونجا تووی خواب میبینم.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعبیر خواب انگشتر از نظر روانکاوان غربی امده است که دریافت یا اهدای انگشتر به معنای تحکم و تعهد در روابط ایت و از این رو خواب شما ممکن است بدین شکل تعبیر یابد که شما رابطه ای که در گذشته داشته اید و شما بدان پایان داده اید را به منزله ی خیر ببینید چرا که تجربیات ان در رابطه ای که در اینده ی نه چندان دور برای شما پیش می اید سبب تحکم و ثبات رابطه ی جدید میشود.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید