معنی اسم نرمین

نام نرمین به چه معناست؟

نرمین :    (نرم + ین (پسوند نسبت)) 1- لطافت و لطیف بودن؛ 2- (به مجاز) مهربان، ملایمت و خوش رفتاری داشتن.اسم نرمین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نرمین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نرمین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نرمین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نرمین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نرمین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نرمین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نرمین

نام های دخترانه بر وزن نرمین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید