معنی اسم فایضه (فائضه)

نام فایضه (فائضه) به چه معناست؟

فايضه (فائضه) :    (عربي) (مؤنث فايض، فائض) فيض رسان، فايده بخش (زن).اسم فایضه (فائضه)

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فایضه (فائضه) ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فایضه (فائضه) چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فایضه (فائضه) از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فایضه (فائضه) تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فایضه (فائضه) بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فایضه (فائضه) به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فایضه (فائضه)

نام های دخترانه بر وزن فایضه (فائضه) به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید