معنی اسم سالینا

نام سالینا به چه معناست؟

سالينا :    [سال + ين (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)]، منسوب به سال، سالانه(؟).اسم سالینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سالینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سالینا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سالینا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سالینا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سالینا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سالینا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سالینا

نام های دخترانه بر وزن سالینا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید