معنی اسم رافعه

نام رافعه به چه معناست؟

رافعه :    (عربی) (مؤنث رافع) 1- رفع کننده؛ 2- از میان برنده و نابود کننده؛ 3- دادخواه و شاکی؛ 4- برپا دارنده، بلند کننده؛ 5- آورنده و رساننده.اسم رافعه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رافعه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رافعه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن رافعه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رافعه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به رافعه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با رافعه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن رافعه

نام های دخترانه بر وزن رافعه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید