معنی اسم بالی

نام بالی به چه معناست؟

بالی :    (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.اسم بالی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بالی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بالی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بالی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بالی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بالی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بالی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بالی

نام های دخترانه بر وزن بالی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید