معنی اسم الین

نام الین به چه معناست؟

الين :    (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به ایل؛ 2- (به مجاز) هم نژاد و هم خون (؟).اسم الین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار الین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام الین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن الین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به الین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به الین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با الین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن الین

نام های دخترانه بر وزن الین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید