معنی اسم هورام

نام هورام به چه معناست؟

هورام :    (عبری) 1- مرتفع؛ 2- (اَعلام) نام شهریار جازر که در هنگام افتتاح فلسطین بر جارزشهریار بود.اسم هورام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هورام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هورام چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هورام از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هورام تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هورام بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هورام به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هورام

نام های دخترانه بر وزن هورام به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید