معنی اسم متین

نام متین به چه معناست؟

متين:    (عربي) 1- داراي پختگي، خردمندي و وقار، داراي متانت؛ 2- استوار، محكم؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند.

اميرمتين : (عربي) امير و پادشاه محكم و استوار و با وقار.اسم متین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار متین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام متین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن متین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به متین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به متین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با متین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن متین

نام های دخترانه بر وزن متین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید