تعبیر خواب کلنگ

دیدن کلنگ در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن کلنگ در خواب چیست؟

کلنگ زدن در خواب

اگر در خواب ببینید که کلنگ به دست دارید و مجرای فاضلاب را خراب می کنید برای دیگران مشکلی به وجود می آورید و دغل بازی می کنید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب بیل

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کلنگ در خواب، علامت آن است که دشمنی بیرحمانه می خواهد شما را در کارهای اجتماعی که به عهده گرفته اید شکست بدهد.


تعبیر دیدن کلنگ در خواب ابن سیرین

  1. دیدن کلنگ درخواب، دلیل بر مردی غریب و درویش است.
  2. اگر بیند کلنگی بگرفت، دلیل است با مردی غریب پیوندد و از یکدیگر منفعت یابند.
  3. اگر بیند که کلنگ بسیار داشت، دلیل است بر گروهی غریبان مهتر شود.
  4. اگر بیند بر کلنگی نشسته بود، دلیل است به سفری رود.
  5. اگر بیند در خانه کلنگ داشت دلیل است زنش درویش شود.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب فرغون

تعبیر خواب کلنگ زدن

علامه طباطبایی می گوید: ابزاری شبیه به کلنگ در خواب های ما را فقط به علامت اهداف آرزوها برنامها میداند ایشان، دکتر مدنی بیان داشته افتتاح کردن زمین ها برای احداث ساختمان بیانگر پست مرتبه و مقام میابشد و همچنین خراب کردن جایی مانند خانه و یا دیوار با کلنگ دلالت بر عدم موفقیت و یا نرسیدن به آن دسته از چیزهایی است که در ذهن خود مستمر به آن ها فکر میکنیم و یا برایشان نقشه میکشیم.


تعبیر خواب کلنگ زدن مرده

معبران می گویند: اگر ببینی مرده ای در حال شخم زدن ملکی با کلنگ می باشد و شما در حال نظاره کردن او می باشد به این معناست که شخصی در زندگیتان حامی شما خواهد شد و در بسیار از امور همراه شماست.


☺ تعبیر خواب «کلنگ» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «کلنگ» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید