تعبیر خواب ظرف شیشه ای

دیدن ظرف شیشه ای در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ظرف شیشه ای در خواب چیست؟

تعبیر خواب ظرف شیشه ای

معبران ظرف شیشه ای را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است.

از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از شیشه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود.

در دست داشتن ظرف شیشه ای نیکو است.

خویشتن را در میان تعدادی ظروف شیشه ای دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی.

روی هم رفته دیدن ظروف شیشه ای در خواب با توجه به این که شیشه را به زن تعبیر کرده اند خوب است. مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از شیشه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند.

معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب کریستال

تعبیر خواب کریستال

کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند.

زن به خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و کریستال مجسم می شود و مثل بلور وسوسه انگیز است.

با این توصیف در خواب های ما کریستال زنی است فتنه انگیز و وسوسه گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که کریستال را در خواب چگونه و کجا می بینیم.

اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می دهید.

احتمالا در خواب حس می کنید که آن کریستال به شما تعلق دارد و از سال ها پیش صاحب آن بوده اید، اگر چنین چیزی در خواب دیدید کریستال همسر شما است و اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می تواند نقش موثر داشته باشد.

اگر دیدید در اتاقی از کریستال و بلور هستید در مقطعی از زمان وضع ممتاز و خوبی پیدا می کنید اما از عدم تجانس بین خودتان و دیگران رنج می برید.

اگر دختر جوانی ببیند یک کفش از کریستال دارد که می درخشد و روشن است شوهری می کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است و طبعا صاحب یک زندگی رویائی خواهد شد.

☺ تعبیر خواب «ظرف شیشه ای» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ظرف شیشه ای» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید