تعبیر خواب زنبور

دیدن زنبور در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زنبور در خواب چیست؟

تعبیر خواب زنبور bees

زنبور قرمز در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود.

اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.

اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید.

اگر زنبورهای بسیاری را دیدید، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.

اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.


محمدبن سیرین گوید: زنبور در خواب ، مردی سفله و دون همت است.

اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد.

اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران. بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.


حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زنبور درخواب ، بر شش وجه است.

 • اول: غوغا.
 • دوم: مردم دون.
 • سوم: لشگر.
 • چهارم: ملخ.
 • پنجم: دشمن.
 • ششم: فرزندان.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب کندو | تعبیر خواب موم | تعبیر خواب عسل

تعبیر خواب «زنبور» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زنبور» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

9 دیدگاه

 1. سلام، دیشب من خواب یک زنبور خیلی بزرگ با رنگ سرخ و قهوه ای دیدم که رو سرم بود و میخواست منو نیش بزنه و من میخواستم از دستش فرار کنم ولی نمی تونستم، چون روی سرم بود خوب نمیتونستم ببینمش و بکشمش، در نهایت در حین فرار یک نفر که نشناختمش ، زنبور را زد ، متوجه نشدم که کشته شد یا نه، امروز هم خواب یگ سگ سیاه، قوی هیکل و وحشی را دیدم که میخواست بهم حمله کنه و قبل از اینکه به من حمله کنه ، من بهش حمله کردم و با یه چیز تیزی که دستم بود، دو تا زدم به زیر گلوش ، زخمی شد و فرار کرد، ولی بعد از چند صد متری که فرار کرد ، ایستاد و بهم نگاه می کرد و منتظر فرصت بود که بهم حمله کنه که از خواب بیدار شدم.به نظر شما این دو خواب ارتباطی به هم ندارند، در ضمن من خودم رو باز خرید کردم و تا دو سه روز دیگه بیکار میشم و از طرفی نیز جایی دیگه دعوت به مصاحبه شدم ولی هنوز نتایج قطعی نیامده و رقیب سرسختی نیز در این آزمون داشته ام که خیلی پیگیر هست که من قبول نشم، ممنون میشم اگه خوابم را تعبیر کنید.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب زنبور نشان بر این است که شما دشمنی دارید اماز طرفی شخصی حمایت گر شما است و ان را نابود خواهد کرد و اینکه سگ هم نشان بر دشمن است که شما بر ان در خواب پیروز شده اید نشان بر خیر هم است و اینکه احتمالا با کارتان در ارتباط است با اعتماد به نفس بالا در مصاحبه شرکت کنید که بسیار خوابتان خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 2. سلام من خواب دیدم روی یه رودخانه که اب تمیز و زلال داشت یه قایق سفید چوبی روش بود
  اول من توش نشسته بودم دیدم روم یه پتو سبز هس بعد رفتم یه کندو اوردم گذاشتم تو قایق یه کندو پر زنبور عسل خوشگل و گنده و سرحال . که ملکشونم دیدم . و اون کندو و زنبوراش واس خودم بود و باقایق میخواستم ببرمشون ی جایی ولی قایق ساکن بود و حرکت نکرد منم رو قایق خوابیدم و روم ی پتوی نارنجی مشکی تمیز گذاشتم و میترسیدم زنبورا نیشم زدم که بعد به پام که بیرون بود نگا کردم دیدم دوتاجاش قرمز شده و دیدم نیشم زدن ولی من نفهمیده بودم چندتاشونم تو هوا پرواز میکردن

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 3. سلام . من خواب دیدم یه قایق سفید چوبی که حرکت نمیکنه روی آب تمیز هست من اومدم یه کندو گذاشتم تو قایق کندوی زنبور عسل پر زنبورای بزرگ و خوشگل و سرحال . و انگار کندو مال خودمه میخواستم باقایق ی جایی ببرم کندومو ولی حرکت نکردم دراز کشیدم رو قایق بعد رو خودم ی پتو نارنجی مشکی تمیز گذاشتم رو قایق خوابیدم نگران بودم زنبورا نیشم بزنن که پامو دیدم دوتا جاش قرمز شده انگار نیشم زدن ولی من نفهمیدم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دشمنانی است که بر سره رفتارهای خودتان به شما نیش و کنایه خواهند زد و اینکه شما را اذیت خواهند کرد. و اینکه باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 4. منتظر در

  سلام .
  من خواب دیدم انگار رفته بودیم بیرون که سبد مسافرتی مون رو‌جا گذاشته بودیم کنار یه گندم زار .بعد مادرم بمن گفت برو سبد رو بیار .وقتی داشتم میرفتم یه لشکر از زنبورای عسل بطرف حمله کردن که تا دیدمشون صورتم روبا چادر پوشوندم وبسرعت از وسطشون دویدم بطرف جایی که سب بود .اونجا در سب رو بتز کردم یه سفره کهنه که خراب بود و مال خودمون بود داخل سبد بود اما یه سفره نو تمیز تا زده کنار سبد روی زمین بود ومال یه پیرمردی بود که داشت به گندما آب میداد .من بهش گفتم من از این سفره بدم میاد سفره تو رو برمیدارم برای خودم وگذاشتمش توی سبد و برگشتم ممنون میشم اگر بفرمایید چه تعبیری داره

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید خدمت شما عرض کنم که در تعابیر امده است که به این معنا خواهد بود که شما در جمعی وارد شده اید که برای شما خیری ندارند و باید برای انکه خیر و رزق خود را از بین نبرید از این جمع دور شوید و راهی که زحمت در ان است را انتخاب کنید تا به ان خیری که مد نظر شماست برسید.
   سربلند و پیروز باشید

 5. ونيتا در

  سلام
  من ديشب با يك اقايي اشنا شدم با ماشين دوستشون بودن ظاهر لاكچري داشت از نظر وضع لباس و بهش ميخورد ثروتمند باشه ولي گفت من ماشين ندارم و كارمند هستم خانوادم مركز شهر زندگي ميكنن
  ظاهري بسيار امروزي ولي اهل مشروب نيست نماز ميخونه و عارفه
  شب خواب ديدم سرمو كامل تراشيدم و وقتي توي ايينه نگاه ميكنم ابتداي دو ابروم دو تا زنبور زرد بزرگ با موهاي ابروم مي بينم ك چون از حشرات ميترسم خيلي حس بدي داشتم و كسي جز خودم اون دو زنبور رو نمي ديد
  همينطور ك به ايينه نگاه ميكردم ي زنبور طوسي روشن با سرعت اومد خودشو زد ب لب من و بهد ي حالتي ك فصد نيش زدن داشته باشه به سمت پاهاي من ميرفت و خانمي سعي داشت كمكم كنه و اين زنبورو بكشه
  ممنون ميشم تعبيرشو برام بگين

نظر خود را بیان کنید