معنی اسم مسعود

نام مسعود به چه معناست؟

مسعود : (عربي) 1- مبارك، خجسته؛ 2- (در قديم) نيك بخت، سعادتمند؛ 3- (اَعلام) 1) نام سه تن از شاهان سلسله‌ي غزنوی. مسعود غزنوی: شاه [421-432 قمری]، که برادرش محمّد ابن محمود را زندانی کرد. در زمان او سلجوقیان به خراسان تاختند و طغرل او را شکست داد. در نتیجه سربازانش بر او شوریدند، او را کشتند و برادرش را به شاهی برداشتند. مسعود دوم: شاه [441هجری] طفل شش ماهه‌ي مودود غزنوی، که درباریان پس از مرگ مودود او را به سلطنت برداشتند ولی چند روز بعد عمویش را با او در سلطنت شریک ساختند، که آن هم دوامی نیافت. مسعود سوم: شاه [492-508 قمری]، شوهر خواهر سلطان سنجر؛ 2) نام دو تن از شاهان سلجوقی روم. مسعود اول: شاه [510-551 قمری]. مسعود دوم: شاه [682-696 قمری]. او در سال 677 از سوی اباقاخان حکومت سیواس، ارزنجان و برخی شهرهای آسیای صغیر را داشت و ظاهراً پس از خلع برادرزاده‌اش كيقباد سوم [در سال 700]، دوباره چهار سال دیگر حکومت کرد؛ 3) مسعود، غیاث‌الدین: شاه سلجوقی عراق، کردستان و آذربایجان [529-547 قمری].اسم مسعود

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مسعود ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مسعود چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مسعود از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مسعود تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مسعود بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مسعود به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مسعود

نام های دخترانه بر وزن مسعود به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. مبینا

    نامبروان

نظر خود را بیان کنید