معنی اسم کوروس

نام کوروس به چه معناست؟

كوروس :    (= كوروش)، ( كوروش.اسم کوروس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کوروس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کوروس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کوروس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کوروس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کوروس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کوروس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کوروس

نام های دخترانه بر وزن کوروس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید