معنی اسم کاوه

نام کاوه به چه معناست؟

كاوه:    (= گاودرفش)، 1- عَلَم و رایَت گاو؛ 2- (اَعلام) نام شخصيتِ اساطيري شاهنامه و آهنگري ايراني كه روزبانان ضحاك هفده پسر او را كشته و قصد داشتند آخرين فرزند او را نيز قرباني ماران دوش ضحاك سازند، كاوه دادخواهان به مجلس ضحاك در آمد و خروشيد او با قیام خود مردم را گرد آورد تا به نزد فریدون رفتند و او را به شاهی برگزیدند.اسم کاوه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کاوه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کاوه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کاوه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کاوه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کاوه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کاوه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کاوه

نام های دخترانه بر وزن کاوه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید