معنی اسم کامین

نام کامین به چه معناست؟

كامين:    (كام = آرزو، اراده، قصد، لذت، خوشي، توانايي، معشوق + ين (پسوند نسبت)) 1- به معني آرزومند؛ 2- صاحب اراده و قصد؛ 3- توانا.اسم کامین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کامین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کامین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کامین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کامین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کامین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کامین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کامین

نام های دخترانه بر وزن کامین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید