معنی اسم علیسا

نام علیسا به چه معناست؟

علیسا : (عربي ـ فارسی)  (علی + سا (پسوند شباهت))، مانند علی، علی وار.اسم علیسا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار علیسا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام علیسا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن علیسا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به علیسا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به علیسا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با علیسا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن علیسا

نام های دخترانه بر وزن علیسا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید