معنی اسم صلاح

نام صلاح به چه معناست؟

صلاح :    (عربي) 1- شايسته و مناسب بودن امري با در نظر گرفتن پيامدهاي آن، مصلحت؛ درست كاري، نيكوكاري؛ 2- (در قديم) سودمند بودن، فايده داشتن.

صلاح‌الدين :    (عربي)1- موجب نيكي دين و آيين؛ 2- (اَعلام) صلاح‌الدین ایوبی: (= یوسف ابن ایوب) [532-589 قمری] سلطان مصر و شام [566-589 قمری]، بنیانگذار سلسله‌ي ایوبیان. او پس از عمویش شیرکوه، وزیر آخرین خلیفه‌ي فاطمی مصر شد. سپس او را برکنار کرد و با مرگ نورالدین محمود زنگی، شام و بین النهرین را گرفت [569-582 قمری] و صلیبیان را از قدس بیرون راند [582 هجری].اسم صلاح

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صلاح ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صلاح چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صلاح از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صلاح تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صلاح بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صلاح به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صلاح

نام های دخترانه بر وزن صلاح به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید