معنی اسم شمس

نام شمس به چه معناست؟

شمس :  (عربي) 1- خورشيد؛ 2- (اَعلام) 1) سوره‌ي نود و يكم از قرآن كريم داراي پانزده آيه؛ 2) شمس تبریزی: (شمس‌الدین محمّدابن علی) [حدود 582- حدود 645 قمری] صوفی و عارف ایرانی، که دیدارش در مولوی [642 هجری] تأثیر شگرفی داشت و مولوی دیوان شمس را به نام او سروده است؛ 3) شمس فخری: [قرن 8 هجری] دایرة‌ المعارف نویس و ادیب ایرانی، مؤلف معیار جمالی؛ 4) شمس قیس رازی: (شمس الدین محمّدابن قیس [زنده در 643 هجری] ، ادیب ایرانی، که از 623 هجری در شیراز می‌زيست. مؤلف المعجم فی معاییر اشعارالعجم، درباره‌ي شعر فارسی؛ 5) شمس مغربی (محمّد شیرین) [قرن 7 و8 هجری]، عارف و شاعر ایرانی از مردم تبریز، مؤلف کتابهایی در عرفان.

شمس‌الدين:  (عربي) 1- آفتاب دين؛ 2- (اَعلام) 1) شمس‌الدين آلب ارغو: (= آلب ارغوان) ششمین اتابک [656-672 قمری] از سلسله‌ي اتابکان لر بزرگ و جانشین برادرش تکلة ابن هزار اسب؛ 2) شمس‌الدين قراسنقر: [قرن 7و 8 هجری] از شاهان سلسله‌ي ممالیک مصر، که به مراغه تبعید شد و در همانجا درگذشت؛ 3) شمس‌الدين محمّد کرت. نام دو تن از فرمانروایان آل‌کرت. اول شاه و بنیانگذار سلسله‌ي آل‌کرت [643-677 قمری] در شمال افغانستان، که در تبریز وفات یافت؛ دوم شاه [729-730 قمری] پسر و جانشین غیاث‌الدين کرت؛ 4) شمس‌الدين میرک: (میرک بخارایی) [قرن 8 هجری] فیلسوف و اخترشناس مسلمان، که بر برخی کتابهای علمی پیشینیان شرح نوشت، مانند شرح هدایت الحکمه‌ي اثیرالدین ابهری. شرح حکمت العین. ‌

شمس‌الله:    (عربي) 1- آفتاب خدا؛ 2- (به مجاز) كسي كه منور شده است به نور دين خدا.


اسم شمس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شمس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شمس چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شمس تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید