معنی اسم بهمن

نام بهمن به چه معناست؟

معنی اسم بهمن: (تلفظ: bahman) (پهلوی) نیک اندیش، (در گاه شماری) ماه یازدهم از سال شمسی، (در گیاهی) نام گیاهی دو ساله و سبز رنگ با گلی زرد رنگ که ریشه ی آن مصرف دارویی دارد، (در قدیم) در فرهنگ ایران قدیم فرشته ای که موکل بر روز و ماه بهمن بوده است، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از الحان قدیمی، (در اعلام) در روایات ایرانی نام پسر اسفندیار پسر گشتاسب پادشاه کیانی، (در اعلام) نام پسر کیقباد، شاعر زردشتی، سراینده ی ‘ قصه ی سنجان ‘ – نیک اندیش، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی، تخلص شاعر کرد «فریدون بهمن»اسم بهمن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار بهمن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام بهمن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن بهمن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به بهمن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به بهمن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با بهمن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن بهمن

نام های دخترانه بر وزن بهمن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید