معنی اسم اوژن

نام اوژن به چه معناست؟

اوژن : (در قديم) اوژندن، افكندن؛ اوژننده، افكننده، اندازنده.اسم اوژن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اوژن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اوژن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اوژن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اوژن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اوژن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اوژن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اوژن

نام های دخترانه بر وزن اوژن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید