معنی اسم اميرهاشم

نام اميرهاشم به چه معناست؟

اميرهاشم : (عربي) امير و پادشاه شكننده و خرد كننده، حاكم و فرمانده شكننده و خرد كننده.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم اميرهاشم

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرهاشم ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرهاشم چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اميرهاشم از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرهاشم تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اميرهاشم بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اميرهاشم به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اميرهاشم

نام های دخترانه بر وزن اميرهاشم به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید