معنی اسم اميرعطا

نام اميرعطا به چه معناست؟

اميرعطا : (عربي) (به مجاز) امير و پادشاه بخشنده، پادشاه و حاكم انعام دهنده.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم اميرعطا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرعطا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرعطا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اميرعطا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرعطا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اميرعطا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اميرعطا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اميرعطا

نام های دخترانه بر وزن اميرعطا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید