معنی اسم اميرعرفان

نام اميرعرفان به چه معناست؟

اميرعرفان : (عربي) فرمانرواي آگاه، امير و پادشاه عارف، حاكمي كه اهل شناختن حق تعالي است.


اسم های خاص ترکیبی با امیر


نام های ترکیبی قشنگ (عبری و ترکی) با امیر

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراصلان : (عربی ـ تركی) پادشاه چون شیر، حاكم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.

امیراسماعیل : (عربی ـ عبری)، از نام های مركب، ه امیر و اسماعیل.اسم اميرعرفان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار اميرعرفان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام اميرعرفان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن اميرعرفان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به اميرعرفان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به اميرعرفان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با اميرعرفان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن اميرعرفان

نام های دخترانه بر وزن اميرعرفان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید