فال ابجد اردیبهشت

طالع بینی ابجد مرد و زن متولد اردیبهشت ماه

متولدین این ماه افرادی خوشخو و خوشرو بوده عموماً مورد تجه دیگران هستند. اینان افرادی خانواده دوست بوده استعداد انجام کارهای عام المنفعه را دارند.

حال میتوانید پس از محاسبه عدد ابجد خود فال ابجدتان را مشاهده کنید:


ابجد اردیبهشت + فروردین | 1+2

سازگاری بین شما به عنوان شریک یا همسر، ابتدا متوسط و میان است، اما با گذشت زمان این سازگاری بهتر و بیشتر می‎شود. در واقع در ابتدا، گاه سازگار و گاه ناسازگار خواهید بود. اما حتی اگر جدایی هم بین شما پیش بیاید، دوباره به هم می‎پیوندید. روزهای سه ‎شنبه برای شما خوش یمن است.


ابجد اردیبهشت + اردیبهشت | 2+2

پیوند خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی زندگی خواهید کرد. در میان شما اختلاف جدی پیش نمی آید. اما بایستی مراقب حسادت دیگران باشید. روزهای جمعه برای شما خوش یوم خواهد بود.


ابجد اردیبهشت + خرداد | 3+2

پیوند یا شراکت خوبی نخواهید داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و حتی ممکن است کارتان به جدایی و طلاق بکشد. اگر صاحب فرزند شوید، فرزند خوبی نصیبتان خواهد شد. روزهای جمعه برای شما خوش یمن است.


ابجد اردیبهشت + تیر | 4+2

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. در بین شما محبت و توافق خواهد بود. به ندرت ممکن است کدورت پیش بیاید. صاحب چند فرزند می‎شوید و از رفاه نسبی خوبی برخوردار خواهید شد. روزهای جمعه برای شما خوش ‎یمن است.


ابجد اردیبهشت + مرداد | 5+2

پیوند خوبی نخواهید داشت. پیوسته در نظر یکدیگر بد جلوه می‎کنید و حرف یکدیگر را نمی‎پذیرید. اغلب دوستان و همکارن از شما در رنج خواهند بود. درآمد خوبی نخواهید داشت. فرزند نیز کم خواهید داشت. یک یا دو تا. روزهای جمعه برای شما خوب است.


ابجد اردیبهشت + شهریور | 6+2

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت و همواره با هم سازگار و مهربان خواهید بود. زندگی خوشی در طالع دارید. ملک و مال خوبی به دست می‎آورید. اگر گاه اختلاف جزئی بین شما پیش بیاید، مقصر متولد شهریور خواهد بود. فرزندان شما بیشتر دختر خواهند بود. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است


ابجد اردیبهشت + مهر | 7+2

پیوند خوبی خواهید داشت. با هم در نهایت آرامش و خوشی زندگی خواهید کرد. کمتر ممکن است بین شما کدورت پی بیاید. اگر هم پیش بیاید، بیشتر از جانب متولد مهر است. با هم زندگی و عمر طولانی خواهید داشت. فاصله مرگ بین شما یک سال خواهد بود. فرزند زیادی خواهید داشت. روزهای سه ‎شنبه و جمعه برای شما خوش یمن است.


ابجد اردیبهشت + آبان | 8+2

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. زندگی خوشی خواهید داشت و در آسایش و رفاه زندگی خواهید کرد. اگر رنجشی هم بین شما پیش بیاید، اغلب از جانب متولد اردیبهشت است. اگر کمی خوددار باشید. جز مرگ، چیزی بین شما جایی نخواهد انداخت. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن است.


ابجد اردیبهشت + آذر | 9+2

پیوند و شراکت خوب و زندگی خوب و عمر طولانی خواهید داشت. با هم به مهربانی زندگی می‎کنید و طاقت جدایی یکدیگر را نخواهید داشت. پول خوبی به دست می ‎آورید ودر آخر ثروت خوبی اندوخته خواهید داشت. روزهای یکشنبه و دوشنبه برای شما خوش یمن است.


ابجد اردیبهشت + دی | 10+2

پیوند و شرکت شما خوب است. اغلب با هم سازگار خواهید بود. اگر گاه اختلافی پیش بیاید، مقصر اغلب متولد دی خواهد بود. از لحاظ مالی رفاه نسبی خواهید داشت. فرزند کم در طالع دارید. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است.


ابجد اردیبهشت + بهمن | 11+2

پیوند بسیار خوبی خواهد بود. با هم به توافق و شادمانی زندگی خواهید کرد. هم خودتان و هم فرزدانتان در رفه خواهید بود. گاه تقصیر و گناهی از جانب متولد اردیبهشت سر می‎زند که لازم است مراقب اعمال خود باشد.


ابجد اردیبهشت + اسفند | 12+2

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به یکدیگر مهربان بوده و با خوشی زندگی خواهید کرد. تعدادی فرزند خواهید داشت و از جانب آنان به شادی و نشاط دست می‎یابید. روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود.