تعبیر خواب زلزله

دیدن زلزله در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زلزله در خواب چیست؟

تعبیر خواب زلزله در کوهستان امام جعفر صادق

تعبیر خواب زلزله

همانطور که زلزله در عالم واقعیت خوب و پسندیده نیست؛ تعبیر خواب زلزله نیز خوب و نیکو نخواهد بود. از آنجا که خواب زلزله رایج بوده و افراد مختلفی دیدن این خواب را گزارش نموده اند لذا بسیاری از معبرین به تعبیر این خواب از جهات گوناگون پرداخته و به انتشار رسانده اند. در روانشناسی یونگ نیز تعبیر خواب زلزله را بی ثباتی شخصیت بیننده خواب دانسته اند. به طور کلی رویت خواب زلزله در خواب می تواند بیانگر سرگردانی و آشفتگی و بروز اتفاقات ناگوار باشد؛ یا از دست دادن چیزی با ارزش که برای بیننده خواب بسیار غم انگیز خواهد بود. در این مطلب از سایت آلامتو به بررسی تعبیر خواب زلزله به نقل از معبرین بزرگ اسلامی از زوایای متفاوت پرداخته ایم. امیدواریم مفید واقع شده و پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشد.

 

تعبیر خواب آنلاین


تعبیر خواب زلزله از امام صادق

از دیدگاه امام صادق تعبیر خواب زلزله یا لرزش زمین به طوری که زمین فرو ریزد رنج و عذاب یا دشواری بسیار بزرگی از سوی یک مقام بزرگ یا حاکم است که به بیننده خواب خواهد رسید. به تعبیری دیگر دیدن خواب زمین لرزه می تواند بیماری، خشکسالی یا قحطی باشد که زندگی بیننده خواب و اطرافیان وی را تحت تاثیر قرار داده و برای آنان دردسر ساز می شود. به طور کلی امام صادق تعبیر خواب زلزله را نیکو ندانسته و آن را نماد سختی و عذاب عنوان نموده است.


تعبیر خواب زلزله از حضرت یوسف

به نقل از حضرت یوسف چنانچه شخصی در خواب ببیند زمین شروع به حرکت نموده و زمین لرزه رخ داد ولیکن آسیبی به بیننده خواب نرسید حاکی از آن است که بلا و مصیبتی رخ خواهد داد ولی از جانب آن بلا آسیبی به وی نخواهد رسید.


تعبیر خواب زلزله از منوچهر مطیعی

از نظر منوچهر مطیعی وقوع زلزله در عالم خواب نمایانگر بی ثباتی و تشنج در زندگی بیننده خواب است که نشان می دهد در یک موقعیت خانوادگی یا مرتبط به یک پروزه کاری شکست خورده و در مقام خود تنزل می یابد. اگر بیننده خواب ببیند که زلزله ای به وقوع پیوست ولی حادثه ای او را تهدید نکرده و در قامت خود ایستاد؛ نشانه اتفاقی بزرگ در موقعیت او است ولیکن تغییری در زندگی ایجاد نکرده و بیننده خواب از موقعیت خود تنزل پیدا نخواهد کرد.

معبرین غربی درمورد زمین لرزه گویند:

 • زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد. البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت.
 • دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.
 • زمین لرزه در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب زلزله در کوهستان


لوک اویتنهاو می‌گوید: زلزله: تغییرات، بی ثباتی

آنلی بیتون می‌گوید: احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.


تعبیر خواب زلزله در خانه

منوچهر مطیعی بر این عقیده است که اگر زلزله ای رخ داد ولی جز خانه بیننده خواب جای دیگری نلرزید بیانگر رویداد ناگواری است که تنها در خانه و خانواده ایشان رخ داده و ممکن است برای مدتی روابط افراد خانه را به هم ریخته و با تغییرات نه چندان مورد پسندی مواجه شوند. ولیکن اگر اطراف خانه و محل زندگی بیننده خواب به لرزه درآمد و خانه او در امان ماند یک اتفاق عمومی رخ داده و مردم را درگیر می نماید ولی بیننده خواب را دچار مشکل نکرده و تغییری در زندگی و روابط وی رخ نخواهد داد. منوچهر مطیعی به طور کلی تعبیر خواب زلزله را یک رخداد عمومی دانسته که عموم مردم را در بر خواهد گرفت.


تعبیر خواب زلزله در خانه بدون خسارت

از امام صادق نقل است که اگر شخصی در خواب ببیند که زلزله همه جا را فرا گرفت از بزرگی بر بیننده خواب خشم و غضب خواهد رسید؛ ولیکن چنانچه از آن زلزله خسارت و آسیبی متوجه بیننده خواب نشد از خشم و غضب آسیبی به وی نخواهد رسید. همینطور از ابراهیم کرمانی نقل است که چنانچه شخصی در خواب دید زلزله ای منطقه یا ناحیه ای را ویران و ناحیه دیگر در امام ماند تعبیر آن این است که بلا یا حادثه ای ناگوار منطقه ای که ویران شده است را فرا گرفته و ویران خواهد نمود.


تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن زمین

خواب ترک خوردن زمین تعابیر متفاوتی داشته و بسته به اینکه بیننده با چه جزئیاتی چنین خوابی را ببیند؛ تعابیر متفاوتی خواهد داشت. چنانچه یک زن متاهل در عالم خواب ببیند زلزله ای رخ داده و زمین شکاف برداشت در حالی که از محل شکاف آتش خارج می شود؛ نمایانگر این است که بیننده خواب به لحاظ روحی در شرایط مناسبی نبوده و دوران سختی را سپری می نماید. ولیکن چنانچه از ناحیه ترک خورده زمین آب خارج شود؛ بیانگر ثروت و نیکی های بیننده خواب خواهد بود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب طوفان

تعبیر خواب زلزله و فرو ریختن خانه

مطیعی تهرانی می گوید اگر در خواب دید که زلزله محل زندگی او را فرا گرفته و شاهد فرو ریختن آوار است؛ چنین خوابی خبر از بروز حادثه ای ناگوار خواهد داد و چنانچه ببیند آوار از خانه ای که صاحب آن است می ریزد بیانگر این است که در خانواده اتفاقی خواهد افتاد که به بیننده خواب آسیب بزرگی خواهد رساند.


تعبیر آسیب دیدن در زلزله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید.

معبرین غربی: اگر شما به دلیل زلزله مصدوم و یا محبوس شدید می‌تواند نشانه عدم آمادگی شما درباره پدیده‌ها و مشکلات غیر منتظره باشد بنابراین بایستی با دقت بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازید.


تعبیر خواب سالم ماندن در زلزله

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما به زمین نخوردید. تشنج و تزلزل پیدا می‌شود اما شما از پای در نمی‌آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی‌شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب زلزله


تعبیر خواب لرزیدن منزل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می‌گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود.

برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می‌دهد حادثه ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید.


تعبیر خواب خراب شدن خانه در زلزله

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب دید که زمین می‌لرزد و شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می‌دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.

به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.


تعبیر خواب آوار و زمین لرزه

دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد. اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد…

خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است.

اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد .به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست.

☺ تعبیر خواب «زلزله» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زلزله» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


44 دیدگاه

 1. رها

  من خواب دیدم زلزله شده ومن سجده کردم مردم فرار میکردن ولی من درحال سجده کردن موندم ویکم دیگه زلزله رفت

 2. مهرداد

  سلام من چند بار این خوابو دیدم که تو یه اتاق حدود ۳۰ متری بودم که سفیدکاری بود ولی گرد و خاکم بود بعد با کسی حرف میزدم که صداهایی شنیدم متوجه شدم بازاب صدای خودمه شگفت زده شدم جایی تو همون اتاق دیدم یکم گودتر از کف اتاقه همونجا لرزش زمین اتفاق افتاد فقط گودال کوچک میلرزید و بهمراهش دود زرد هم ازش بلند میشد من اصلا نترسیدم ازش خودمم اتفاقا خاکو کنار زدم ببینم چی اون زیر هست که بیدار شدم اینو چند بار خواب دیدم لطف میکنید تعبیر معقولی ازش داشته باشید ممنونم

 3. محدثه صرافیان

  من خواب دیدم که در یک جشن هستم وبا شخصی که میشناسمش از پله ها بالا میرویم و به طور ناگهانی زلزله می آید وتا سرم را بر می گردانم آن شخص نیست وهمه ی مردم دنبال جنازه ی اقوامشان هستند و کسی به من میگوید نگران او نباش فقط کمی صورتش زخمی شده است تعبیر این خواب چیست

 4. رضا نظری قیطاس آبادی

  سلام بنده ۲۷دیماه۱۴۰۱حدودساعت۳ونیم بامداد خواب دیدم مادربزرگم جایی بودیم آمد وهمه افراد خیلی بودیم دعوت کرد یادم نمیاد یا از کربلا اومده بود یا مکه یا مشهد ازاین سه حالت خارج نبود همه رو دعوت کرد حالت ولیمه منزل بنده تهران هست منزل مادربزرگ شهرستانهای اطرف البرزهستش که همه رفتیم منزل مادربزرگ شهرستان البرز یهو بنده تو خواب قبل زلزله هوشیار بودم عین بیداری که خودمو برای ضهور حضرت مهدی(عج)همیشه آماده نگه داشتم که مثلا شیحه یا صدای عظیمی موقع ظهور آقا از آسمان بلند میشه ولی تو خواب زلزله که شروع شد به همه گفتم دید گفتم علائم ظهور آقا امام زمانه ولی نه جایی خراب شد نه کسی چیزیش شد خودم هم تو خواب چون مطالعه آخرالزمانی دارم یادم اومد که باید سجده کنم و سجده کردم وذکرگفتم ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 5. ایمان

  با سلام.من خواب دیدم برادرم برای من و پدر و مادرم یک خونه دو طبقه بسیار شیک و گرانقیمت توی دامنه کوه ساخته بود.وقتی میخواستیم مبل هامون رو ببریم توی خونه جدید یهو یک زلزله شدید اومد که خونه ما از بیرون و فاصله ی حدودا ۳۰۰ متریش نگاهش میکردیم به مرور زمان فرو ریخت و خراب شد.به جوری که از کوه هم شاهد ریزش سنگ از روی کوه به طرف پایین بودم. بعد در اطراف خونه ام کلی آدم های دزد و معتاد بودن که همه اش ترس اینو داشتم که وسایل خونه ام رو بدزدن. بعد که زنگ زدم ۱۱۰ کارشناس اومد برای بازرسی فهمیدم که توی شهر فقط خونه من به علت کارکرد نامطلوب برادرم تخریب شده و با وجود اینکه بسیار زیبا خونه رو ساخته بود ولی به دلیل عدم رعایت مسائل فنی، خونه ریزش کرده بود.اینم بگم که علیرغم اینکه نه من و نه کس دیگه ای توی زلزله آسیبی ندیده بود ولی همه اش بخاطر خسارت مالی ام داشتم توی خواب گریه میکردم. خواهش میکنم تعبیر اینو برام بذارین ممنون میشم

 6. سارا

  سلام منم خواب دیدم خونه من و همسرم و دو تا بچه هام نشستیم که یکی از بچه هام نه ماهشه یهو وقتی من بلند میشم زلزله شدیدی میاد نمیدونم یه چیزی به سرم میخوره و من پرت میشم فقط سرم سنگینی میکنه و دنبال بچه کوچکم میگردم میبینم همسرم بغلش کرده ولی هر دوشون جیغ میکشن همسرم از شوک فقط فریاد میکشیو و من هم رفتم پسر بزرگمو بغل کردم دیدم وسط خونمون شکاف برداشته فقط تو اون لحظه این به ذهنم رسید که آیتالکرسی بخونم و قتی که داشتم میخوندم دیه زلزله قطع شد وای من خونسردیمو حفظ کرده بودم ولی همسرم خیلی جیغ کشیده بود ممنون میشم جوابمو بدین خیلی ترسیده بودم ولی این خواب رو وقتی عصر ساعت شش خوابیده بودم دیدم

 7. نیما

  سلام جناب صداقت. خدمتتون عرض کنم خواب دیدم بر روی کوهی عظیم مشغول احداث برج و بارگاهی بودیم بطوریکه در موقعیت های مختلفی از کوه به جهت پیشبرد پروژه ساخت و ساز، سازه ی داربست هم اجرا شده بود و هر یک از افراد مشغول انجام وظیفه بودند من که تقریبا در موقعیت های پایین تری از کوه با چند تا از همکاران
  (( نفراتی که در واقعیت هم در سازمانی همکار هستیم)) ایستاده بودم و کار نظارتی بر سایرین داشتم احساس کردم یکی دیگر از همکارانم از پایین کوه با علامت دست بهم اشاره میکنه که فورا بیا پایین و با دستش بالاترین قسمت کوه رو نشون میده و میخواد به شکلی به ما بفهمونه که صداهایی همراه با کمی لرزش، ریزش و پرتاب سنگ ریزه در حال اتفاق افتادنه که بلافاصله من به بالای کوه نگاه کردم و این مساله رو کاملا متوجه شدم ضمن اینکه شدت گرفت اما کوه فرو نریخت و تکه های بزگی از بدنه کوه هم جدا نشد فقط مانند سنگ ریزه ها در حجم بالایی و با سرعت به پایین پرتاب میشد اما جالب اینجا بود که علیرغم تصور و در عین ناباوری با توجه به تعداد زیاد سنگ ها هیچ یک با من برخورد نمیکرد تا خودم رو به پایین کوه رساندم و چون قسمت پایین دست کوه، دیوارکشی به مسافت ۵۰ متر با ارتفاع حدود ۲ متر از جنس سنگهای رودخانه کشیده شده بود، اون دیوار نقش محافظ و حائل رو در اون وضعیت داشت که من و بسیاری دیگر از نفرات در پشت اون دیوار پناه گرفتیم و من گه گاه با ترس به بالای کوه نگاه میکردم و میخواستم بدانم چقدر این روند ادامه خواهد داشت و اینکه آیا پروژه آسیب میبیند که مشاهده کردم از بالای کوه صفحه های بسیار خوشرنگی به اندازه دیش های ماهواره نیز در کنار سنگ ریزه ها پرتاب می شود ولی به پایین و سمت ما نمی آید و به هیچ کس هیچ آسیبی وارد نشد و زمین به یکباره آرام گرفت و همه چیز تمام شد بدون هیچگونه تخریبی ..
  عذر میخوام با متن طولانی مسدع اوقات شدم و ممنونم که وقت گذاشتید.

 8. علی

  علی باسلام بنده درخواب دیدم که در خانه خواهرهمسرم که فوت نموده زلزله شد واودرزیرآواررفت وفوت نمود بنده به همراه باجناق خورکه توهم فوت نموده دربالای ساختمان همانطور که مرتب زلزله می شد به همراه دونغرازهمسایگانش که یکی ازان ها فوت نموده هی دیواروسقف ریزش می کرد و ما حابجا می شدیم دراخربنده خداحافظی کردم که برای مشاهده خانه خودمان ازآن جا قصد رفتن داشتم که ازخواب بیدارشدم شدت زلزله به حدی بود که بنده بعدازبیدار شدن شروع به ذکر صلوات کردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند از جهاتی بی تعبیر باشد و از طرف دیگر هم می تواند نشانی از ان باشد که خدای ناکرده ان ها در وضعیت خیری نیستند و از این جهت در فشار و مضیقه هستند که باید ان را رفع کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 9. صادق

  سلام من خواب دیدم خودم و دونفر که جفتشون از آشنهام هستند یکیشون بهترین رفیقم بود که باهم الان دیگه رابطه نداریم روی پله عابر پیاده وایساده بودیم که من آسمونو نگا کردم یه رعدو برق وحشتناک زد و زمین شروع کرد به لرزیدن سریع از پل اومدیم پایین تو خیابون دیدم که ساختمان ها درحال لرزیدن و ریزش بود سرمم خون اومده بود.بعدش مادرم ا خواب بیدارم کرد ک برم امتحان بدم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که زلزله در خواب به دو صورت است. اول آنکه نشان از مشکلی بزرگ برای بیننده ی خواب است و دوم انکه می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده با چیزی از درون خود مواجه شوید که شما را شوکه کند.
   سربلند و پیروز باشید

 10. پری

  خواب دیدم خبر لرزش کوه ها همه جا در حال پخشه و همه بیرون از ساختمان ها بودن و منتظر رسیدن زلزله هر لحظه،و با چشم خودم هم دیدم که کوه ها میلرزیدند و برف روی آنها فرو می‌ریخت و به دنبال همین ،آبشار های فوق العاده زیبایی از دل کوه ها جاری میشد

 11. احسان

  با سلام خواب دیدم خانه یکی از دوستان دعوت بودیم زلزله شد همه از خانه خارج شدیم ولی خانه کاملا خراب شد

 12. Nafiseh

  سلام من ساعت ۶ صبح از خواب پریدم و باز خوابیدم و خواب دیدم توی خونمون هستیم و با همسایه رو یه رویمون حرف میزدیم که یهو زلزله اومد و با سرعت فرار کردیم و من زودتر رسیدم و نجات یافتم و بقیه هم همینطور و یهو از خواب بیدار شدم تعبیر این خواب چیه؟ با توجه به اینکه امروز ۱۵ نیمه شعبان هست

 13. سارا

  سلام
  ممنون میشم خواب منو هم تعبیر کنید
  تو خواب دونفر بودیم اون یکی نمیدونم کی بود مابین کوه و ی رودخونه بودیم (فاصله شون خیلی کم بود تقریبا چسبیده به هم و ما بینشون) ک یهو زلزله اومد شب بود ولی جایی تکون نخورد حتی آب فقط دوتا سنگ بزرگ از کوه پرت شد پایین که با ما اصابت نداشت و بعدش ما فرار کردیم

 14. ساغر کریمی

  سلام خواب دیدم عده ای زیاد از مردم شهر موقع زلزله روی بلند ترین ساختمان رفتن و ایستادند
  من و مادرم پایین موندیم
  من با تعجب به مادرم گفتم چرا اینا رفتن رو بلندی؟؟ اونا هم باید بیان پایین پیش ما امن تره چرا بی عقلی کردن این مردم؟؟
  همینو که گفتم یه دفعه ساختمان خراب شد و مردم هم با اون فرو رفتن
  من هم سریع به مادرم گفتم حواست به صورتت باشه روتو برگردون چیزی رو ما نریزه… درواقع ما مصون ماندیم

 15. محمد

  سلام
  وقتتون بخیر
  خواب دیدم خانم و پسر کوچکم با لباس بیرون و حاضر در منزل خودمون مقابل من ایستادن(طبقه 3 آپارتمان)، چون پدر و مادر همسرم جایی میرفتن و من به همسرم اجازه نداده بودم با اونها برن، به همین دلیل همسرم از دست من دلخور بود، من بیرون منزل بودم و داشتم جایی میرفتم که یهو زلزله شد، سریع برگشتم به سمت منزل و یاد همسرم بودم که خونه هستش و دلخور هم که بوده (در ذهنم بود که اجازه ندادم بره و با این زلزله اگر اتفای هم بیفته که چه شود)
  در فاصله حدود 50 متری، در آپارتمان مقابلم بود (شبیه واقعیت نبود) با سرعت می دویدم سعی میکردم سریع خودم و برسونم ولی تکان های زلزله اجازه نمی داد و جلو سرعتم رو میگرفت و مرتب سعی میکردم تعادلم و حفظ کنم و طی مسیر طول میکشید (زلزله خیلی شدید بود)، جلو در آپارتمان که رسیدم اول گفتم وضعیت امکان خرابی زلزه رو بررسی کنم، در این لحضه در حیاط منزل پدرم بودم، در حالی که از داخل حیاط در ورودی رو باز کرده بودم و به ساختمانهای مقابل نگاه میکردم، زلزله شدید بود و ساختمانها تکان میخوردن ولی هیچ خرابی و آسیبی نبود که از خواب بیدار شدم

  زمان خواب شب جمعه (جمعه 1400/11/15)

 16. حمید علیان

  با سلام
  با پسر و دو برادرم درکنار کوهساری مرتفع پیادهرد میشدم
  ناگاه دیدم که لکه های پر رگ بر کوه ظاهر میشد
  بعد از مدتی متوجه شدم که کوه ها در حال متلاشی شدن است
  در یک لحضه با پسرم به پناهگاهی رفتیم که از آنه خودم بود
  ومردم سیاه پوست نیز به ما پناه آورده بودند که آنها را اسکان دهیم
  تعبیر چیست

 17. آزیتا غبرایی

  من خواب دیدم زلزله شد و ما ،همسر و پسرم سعی کردیم پناه بگیریم ، ریختن آوار از جای ناشناس را دیدم اما نه بر سر خودم یا شخص دیگر و ناگهان من دخترم که در خواب کوچک بود اما ور واقع ۲۴ سال دارد را گرفتم و توی آب افتادیم و آرام و پلکانی پایین رفتیم تا به دریا افتادیم و سالم ماندیم ،بعد به دنبال همسرم و بعد پسرم رفتم و آنها را کنار فامیل که آنها هم در زلزله خانه اشان خراب شده بود دیدم و صدای پسر آماد که بیاین زیر خاکی پیدا کردم و زیر خاکی های ریز و درشت سفالی بدستم داد و من تند ند جمع میگردم ، هر چند می‌دانستم ارزش خاصی ندارند جز دکور خانه خودم شاید هم برای فروش، لطفا تعبیر بفرمایید

 18. Arezou

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم دامنه ی کوهی بودم زن چوپانی از کنارم رد شد و گفت تو حامله ای
  با مادرم راه میرفتم که یک لحظه کوه رو به رویی که خیلی هم دور بود کامل ریخت و گرد و خاک غلیظی همه جا رو گرفت من دست مادرم رو گرفتم و به پایین تر از محلی که نشسته بودیم فرار کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب حاملگی برای زنان به خیر امده است و به این معنا می تواند باشد که خیری برای ایشان در راه است و از طرف دیگر هم در تعبیر خواب کوه و ریزش کوه می تواند به این معنا باشد که شما در اینده به واسطه ی رسیدن به خیری چیزی را از دست بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 19. نارسیس

  سلام من خواب دیدم با شوهرم و یکی دیگه نشستیم تو خونه انگتری شوهرمم مست بود یهو زلزله میشه ما پا میشیم تو خونه میدوییم و هر کدوممون تو یک گوشه دیوار پناه میگیریم البته تا من دنبال پناه گشتم یکم طول کشید ولی شوهرم سرش گیج میرفت حالش خوش نبود اما سریع پناه گرفت خونه خراب نشد منم بیدار شدم اگه امکانش هست بگین تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب زلزله ممکن است به این معنا باشد که ایشان به واسطه ی خطای خود ممکن است به ضرری مالی دچار شوند و برای شما این موضوع رخ ندهد و بتوانید ان را حل کنید و از این رو از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 20. فرشاد رسولی

  سلام و عرض ادب
  من خواب دیدم داخل خیابانی هستم که پر از ساختمان های بلند هست و من در پیاده روی خیابان بودم که ناگهان زلزله آمد و در هم فرو ریختن ساختمان ها رو میدیدم و اگر درست یادم باشه صدای پدرم و مادرم هم در خواب میشنیدم و خودمم هم در اون لحظه از قدرت خدای عز و جل خیلی ترسیدم اما تا جایی که یادم هست به خودم آسیبی نرسید فقط نزاره گر بودم
  البته خیابانی که در خواب این اتفاق افتاد رو میشناختم هیئتی که میرم در اون خیابابون هست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب دیدن زلزله و اسیب دیدن مکان های اطراف ممکن است به این معنا باشد که در اینده شما شاهد ضرری برای دیگران باشید که به شما نرسد و از این رو ضدقه ای بدهید که انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 21. محمد حسین

  سلام من خواب دیدم که کل کوه ها جنگلها میریزن خیلی از مناطق کوه ها و جنگل‌ها ریزش کرده بودن زمین صاف وهموارشده بود
  من هم در حالی که کوه های بالاتر از ما شروع به ریزش کرده بود شروع به پرواز کردم و اومدم خونه بچه‌ها را برداشتم از آنجا فرار میکردیم ولی باز هم بچه های خودم برداشته بودم داشتم پرواز میکردم سنگهای بزرگ و کوچک های خیلی زیادی از بالا سر و بغلهای مان عبور می‌کردن ولی به هیچ برخوردی نمیکردن هر جا میرفتم همه جا ویران شده بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب ممکن است به این معنا باشد که در اینده برای شما حالتی رخ دهد که از مشکلی که برای دیگران پیش اید به راحتی رهایی یابید و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 22. محبوبه

  سلام خسته نباشین امروز بیست و نهم محرم من صبح ساعت ۸ صبح خواب دیدم که خونمون زلزله اومده و زمین لرزش شدیدی داشت من تو چهارچوب در پناه گرفتم با برادرم یه مقدار هم از سقف گچ ریخت پایین ولی اسیبی بهمون نرسید اما تو خواب نگران اون یکی برادرم بودم که تو اتاق مونده بود و بعدش دیگه از خواب بیدار شدم لطفا با توجه به تاریخ ماه قمری و ساعت خواب تعبیرش رو بفرمایید.باتشکر.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این امر که با توجه به تاریخ قمری خواب شما تعبیر شود برای صالحان و معصومان است و انچه که در این جا می خوانید هم اشاراتی به نظر ایشان است و از این رو ممکن است این خواب برای شما به معنای آن باشد که برای شما در اینده ممکن است ایرادی در زندگی ایجاد شود که باید بسیار از جهت آن اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 23. سمیه

  من خواب دیدم یه زلزله ی خیلی قوی اومد و من تو آشپز خونه بودم سریع رفتم لای چارچوب در زلزله همراه رعد و برق خیلی شدید بود و کسی هم چیزیش نشد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب زلزله امده است که نشان از ان دارد که حادثه ای در اینده در انتظار شما خواهد بود و این موضوع برای شما باید بسیار اگاهی دهنده باشد که خدای ناکرده مشکلی برای شما پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 24. محمد علیپور

  سلام خسته نباشین من از لرستانم تو روستا زندگی میکنم خواب دیدم که برف زیادی باریده است و همهی مردم به جمع کردن برفا میپرداختن حتی برفارو از داخل زمین های کشاورزیشون جمع میکردن یه هو یکی از زمین های کشاورزی به لرزه در اومد فقط همون یه زمین بود که میلرزید و همه چیو پشت سرش به لرزه در میاورد یه هو یه نفر داد زن سد داره شکسته میشه در اون منطقه ما اصلا سد نداشتیم که یه هو کم کم جریان اب زیاد میشد من هرچی به پدرم میگفتم فرار کن فرار نمیکرد ولی سد به طور کامل شکسته نشده بود اگه امکان داره یه تعبیر مناسب برای من بگین که خوابم چه تعبیری داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دانستن تعبیر قطعی خواب فقط مختص معصومین است و ما فقط به گفتن تعبیر خواب معبرین بسنده می کنیم. از این رو بر اساس تعابیر خواب زلزله و سیل آمده است که هردو نشان از حادثه و بلا برای کسانی است که در خواب درگیر آن بوده اند و از این رو این خواب ممکن است برای مردم آن سرزمین باشد.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 25. انار

  سلام…
  خواب دیدم طبقه بالای خونه مامانم هستم…
  با شوهرم.یا خواهرم…
  یهو احتمال میدیم زمین میلرزه…یکم صبر میکنم میبینم واضح تکون میخوره…بدو میکنم میام پایین…میرم توی کوچه،میبینم همه آرومن اهل کوچه…میگم زلزله شد…همه میگن نه بابا…حتی خونه پایینم سالم سالم بود…
  میرم جای پله ها میبینم پله ها کج و کوله شدن…و شکستن…
  نشون میدم به بقیه،میگن نه بابا اگه زلزله بود که اینجام خراب میشد…بعدشم ما چیزی حس نکردیم…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب امده است که به این معنا می تواند باشد که نشان از مشکلی در خانواده ی شما می تواند باشد که در اینده رخ خواهد داد.
   سربلند و پیروز باشید.

 26. گندم

  سلام من خواب دیدم خونه پدرم همه خواب بودیم من بیدار شدم دیدم از سقف برف وباران میاد از درز سقف، پدرم رو صدا زدم و گفتم که برف میاد با باران، ایشون گفت این نشونه زلزله اس بریم بیرون من دویدم وچندتا لباس گرم آوردم و با پدر ومادر و دوتا از داداشام رفتیم بیرون زلزله حیاط رو نابود کرده بود برادرم کوچیکترم که 24 سالشه شده بود ی بچه 5 ساله من همش ب اون برادرم میگفت مراقب اون باشه که یهو ی شکاف ایجاد شد که مادرم خواست بیفته اما من مانع شدم و دستشو کشیدم حتی برادرم ی توله سگم تو خواب نجات داد وهمه کنار هم ایستادیم و من از خواب بیدار شدم هیچ کسی زمین نخورد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب به این صورت امده است که می تواند به این تعبیر باشد که شما در اینده ممکن است بحثی در خانوادیتان پیش بیاد که سبب ضرری مالی برایتان گردد و ازاین رو باید بسیار آگاه باشید و حتما صدقه هم بدهید.
   سربلندو پیروز باشید.

 27. حسن

  خواب دیدم فقط زمین زیر پای من میلرزه فقط زمین حدودیکی دومتر تکون میخوره اما هیچ اتفاقی نه برا زمین نه برا من نیوفتاد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است به این معنا باشد که در اینده برای شما ظلمی از طرف دیگران روا خواهد شد که باید با سئه ی صدر با آن برخورد کنید.
   سربلندو پیروز باشید.

 28. میراب

  من خواب دیدم با یک عده که فقط می شناسمشون می خواستیم بریم روی پل معلق که بین دو تا دره بود که باران و باد شدید با رعدو برق و صاعقه شروع شده و یک زلزله مهیب و طولانی شروع شد که من کنار پل پناه گرفتم و بعد که تمام شد یکی از انهای که با ما بود گفتن فوت کرده ولی جایی خراب نشده بودو ما هم سالم بودیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند برای شما به نشانه ی هشداری باشد که از کاری دست بکشید و یا آن را اغاز نکنید که سبب مشکلاتی برای شما بشود و از همین رو سعی کنید که حتما در کارهای خود دقیق باشید که خدای ناکرده برای شما اتفاق ناگواری نیفتد.
   سربلند و پیروز باشید.

 29. ناصری

  با سلام تشکر و سپاس فراوان از مطالب خوبتون نظر من اینکه بیشتر خواب ها ب صورت کلی تعبیر شدن در کتاب ها و اینکه نقل قول اشخاص مختلف و دارا بودن نقطه مشترک از دیدگاه بزرگان و اساتید این علم و جمع بندی میتونه نتیجه تعبیر کامل و با جزییات رو تا حدودی برسونه ب شخص ک با کمک ویاری خداوند مسیری ک ب تعبیر بد این خواب منتهی میشه رو عوض کنه از شما هم عاجزانه درخواست میکنم منو دعا کنید من هم برای رفتگان شما حمدوسوره میخونم.

  وازشما میخوام خوابمو تعبیر کنید خواب دیدم در منزل بودم ک همه فریاد کشیدن زلزله همه جا میلرزید و تکان میخورد ساختمان شروع ب خراب شدن شکرد و انگار طبقات ب روی هم ب سمت پایین خراب میشدن بعد تصویر مثل برفک تلوزیون های قدیمی چیزی نشان نمیداد انگار گوشم صوت میکشید و بعد خودم و خانوادم را دیدم ک تو ی خیابونیم پرسیدم ما مردیم گفتند بله بعد ک فهمیدم مردیم دلم گرفت وبعد مادر گفت بیاید میخوام 4 تا چیز ب تو و پدرت بگم پشت سر مادرم راه افتادیم انگار بلد بود کجا میره ولی بعد از خواب پریدم .

  خواهش میکنم برام بگید تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام و درود
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده کاری انجام دهید که سبب مشکلی با خانوادیتان شود و از این رو باید بسیار دقیق باشید تا خدای ناکرده شما مسبب اتفاقی ناگوار برای خانوادیتان نباشید و از این رو بسیار دقت کنید.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید.

 30. مريم

  من خواب ديدم كه رو يك دره هستم كه دو طرف دره از بالا ساختمانهاي نيمه ساخته كهنه ايي است كه يك ابنمابالايي اين دره وجود داردوقتي از ته دره به بالا نگاه كردم ديدم حجم بسيار زيادي اب از درون اب نما پرتاب شد به پايين و از بالاي دره كنار ابنما خاك زيادي بلند شد،همه ادمها داد زدن زلزله ، من و دختر خواهر شوهرم به گوشه اين دره پناه گرفتيم من بخاطر اينكه روبه رو نبينم چه اتفاقي داره ميفته يك برزنت يا يهچيزي شبيه پارچه چرم به روي سرم كشيدم ، صداي خيلي عجيبي و ترسناكي بلند شد ولي از لرزش زير پا خبري نبود ، انگار از بالاي دره سنگو خاك سقوط ميكرد كه يكدفعه يك چيز تيز مانند چنگك فرو رفت داخل اين پارچه برزنتي كه رو سرم كشيده بودم و تمام چنگك هاي تيز تا نزديكي قفسه سينه ام فرو د امد ولي زخمي نشدم، همه ازمها هجوم اورده بودن به اين دره، و همه ميخواستن پناهگاهي اماده كنندبراي شبشون، من هم حسم اين بود كه اين مكان متعلق به خواهر شوهرمه، و انها ارجعيت دارند كه اونجا چادر بزنند و جاييرو براي خودشون اماده كنند، لطفا تعبير اين خواب رو بفرمايد لطفا

نظر خود را بیان کنید