تعبیر خواب بیابان (کویر)

دیدن بیابان (کویر) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن بیابان (کویر) در خواب چیست؟

دیدن بیابان در خواب

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته اند که کویر و بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.


تعبیر خواب کویر، امام جعفر صادق

دیدن کویر در خواب بر چهاروجه است. اول: روزی و قسمت. دوم: حیرت و سرگشتی. سوم: عناد و رنج. چهارم: بیم و خطر و هلاك، مگر از وی زود بیرون آید.

محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند كه از بیابان بیرون آمد، دلیل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل كه غمگین و مستمندگردد.


تعبیرخواب بیابان، حضرت دانیال

بیابان (کویر) در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن.

اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل كه از كسب خویش مال فراوان یابد.

اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل كه مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.


خواب های مرتبط با بیابان


☺ تعبیر خواب «بیابان (کویر)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «بیابان (کویر)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

2 دیدگاه

  1. فریدا در 1399/06/23در10:39 ق.ظ

    سلام من در یک مجتمع تجاری کار میکنم . خواب دیدم همکارم به من میگوید بیا بیین یکی از واحد های تجاری مشتری دارد ببین جقدر مغازه خوب شده بعد همکارم با مشتری اتومبیلش را سوار میشود و میرود در آن زمان من پیش خودم میگویم چرا مرا نبردند و خودم راه میافتم به طرف مجتمع تجاری برم که در مسیر یک بیابان وسیع بود که من در حال طی کردن راه بودم . ممنون

  2. رضا در 1396/04/21در1:09 ب.ظ

    در خواب دیده شده که پدرم به ینفر گفته برو به خانوادم بگو روی من ادرار نریزن و ان شخص در حال دیدن ظرف ادرار بوده و گفته که میت گفته روی مم ادرار نریزید

نظر خود را بیان کنید