متولدين آبان افرادي خوشرو و با درايت هستند. اغلب خالي دارند كه علامت عزت است. چون افرادي خيرخواه هستند، هر چه از عمرشان بگذرد، عزيزتر مي‎شوند…

خواندن ادامه فال واقعی متولدین آبان در : فال ماه تولد آبان

حال میتوانید پس از محاسبه عدد تاروت خود فال تاروت‌تان را مشاهده کنید:

آبان + فروردین | 1+8

در اين پيوند دائم در حال نزاع خواهيد بود. مردم از دست و زبان شما اغلب ناراضي خواهند بود. عامل ناسازكاري بيشتر متولد آبان ماه است. در زندگي درآمد خوبي خواهيد داشت، اما فرزندان خوي تربيت نخواهيد كرد. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

آبان + اردیبهشت | 2+8

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. زندگي خوشي خواهيد داشت و در آسايش و رفاه زندگي خواهيد كرد. اگر رنجشي هم بين شما پيش بيايد، اغلب از جانب متولد ارديبهشت است. اگر كمي خوددار باشيد. جز مرگ، چيزي بين شما جايي نخواهد انداخت. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوش يمن است .

آبان + خرداد | 3+8

پيوند و شراكت شما ميانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستيد و گاه ناسازگار. بايد هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشيد كار و زندگي شما با خوشي و موفقيت توأم باشد. در زندگي صاحب فرزند نيز خواهيد شد. روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه براي شما خوب است .

آبان + تیر | 4+8

پيوند خوبي نخواهيد داشت. پيوسته در نظر يكديگر بد جلوه مي‎كنيد و حرف يكديگر را نمي‎پذيريد. اغلب دوستان و همكارن از شما در رنج خواهند بود. درآمد خوبي نخواهيد داشت. فرزند نيز كم خواهيد داشت. يك يا دو تا. روزهاي جمعه براي شما خوب است .

آبان + مرداد | 5+8

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهيد بود. زندگاني مرفه و طولاني خواهيد داشت. اگر گاه كدورتي پيش بيايد، به خاطر حرف نادرست و بدي است كه يكي از شما دو نفر مي‎زنيد. تعداد فرزندان شما كم خواهند بود. روزهاي پنجشنبه براي شما خوب است .

آبان + شهریور | 6+8

پيوند و شراكت خيلي خوبي نخواهد بود. ابتداي زندگي يا شراكت، وضع بهتري خواهيد داشت، اما اواسط عمر گرفتار سختي مي‎شويد. آخر عمر وضع متعادل و بهتر خواهد شد. فرزند كمي خواهيد داشت، زيرا فرزند براي شما نمي‎ماند. روزهاي چهارشنبه براي شما خوش يمن خواهد بود .

آبان + مهر | 7+8

پيوند و شراكت شما ميانه است. چون حال متغيري خواهيد داشت. گاه سازگار و زماني ناسازگار خواهيد بود. اغلب در حال بگو مگو و مجادله خواهيد بود. بيشتر متولد آبان مقصر مي‎باشد. صاحب فرزند مي‎شويد، ولي از فرزند خيزي نمي‎بينيد. روزهاي جمعه براي شما خوب خواهد بود

آبان + آبان | 8+8

پيوند و شراكت خوبي نخواهيد داشت. زندگي شما پيوسته با اختلاف، عصبانيت و ناسازگاري همراه است. فرزند زياد، اما بعضاً ناصالح خواهيد داشت. بهتر است اين پيوند انجام نگيرد. روزهاي يكشنبه روز خوبي براي شماست .

آبان + آذر | 9+8

پيوند و شراكت خوبي خواهيد داشت. سازگار و مطيع و مهربان با هم زندگي كرده هرگز از هم جدا نمي‎شويد سراسر زندگي را به خوبي طي مي‎كنيد. فقط بايد از آب پرهيز كنيد. زيرا آب موجب مرگ يكي از شما دو نفر خواهد شد. روزهاي جمعه و شنبه براي شما خوش يمن است

آبان + دی | 10+8

اين پيوند و شراكت، همراه با توافق سازگاري است. به شرط آن كه متولد دي اهل مدارا باشد. گاه در رفاه مالي و گاه تنگدست خواهيد بود. صاحب چند فرزند مي‎شويد. كم كم شرايط بهتري پيدا مي‎كنيد. روزهاي سه‎شنبه براي شما خوش يمن است .

آبان + بهمن | 11+8

پيوند و شراكت خوب و موافق و سازكار خواهيد اشت. اغلب در توافق و شادماني به سر خواهيد برد. مال و ثروت نسبتاً خوبي به دست خواهيد آورد. صاحب فرزندان خوبي مي‎شويد. ولي بعضي از آنها در كودكي خواهند مرد. روزهاي پنجشنبه براي شما خوش يمن است .

آبان + اسفند | 12+8

شراكت و پيوند خوبي خواهيد داشت. با هم به خوشي زندگي خواهيد مرد. هرگاه قهري پيش بيايد، فوراً با هم آشتي خواهيد كرد. عجيب اين كه مرگ شما دو نفر با هم يا شبه هم اتفاق خواهد افتاد. روزهاي شنبه براي شما خوش يمن است .


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین